Rwy’n...

Gyflogwr

Perchenogion cwmnïau bychain, canolig a mawrion, unig fasnachwyr, rheolwyr adeiladu rheolwyr contractau, goruchwylwyr, fformyn safle, rheolwyr project, penseiri a pheirianyddion

Rhanddeiliad

Cwmnïau adeiladu, cyrff hyfforddi lleol a rhanbarthol, Ffederasiynau

Person sydd am gael gwybodaeth am yrfa yn y diwydiant adeiladu
Construction workers

Adnoddau a chyngor gyrfaoedd i’ch helpu i uwchsgilio, newid eich gyrfa, camu ymlaen mewn gyrfa, manteisio ar gyfleoedd hunanddatblygu a hyfforddi

Unigolyn sy’n gweithio yn y diwydiant
Individual working in the industry

Labrwrs a gweithwyr adeiladu medrus a di-grefft, adeiladwyr, seiri coed, gosodwyr brics, gweithwyr tirlunio caled, trydanwyr, plymwyr, plastrwyr, towyr, sgaffaldwyr, gweithredwyr peiriannau, gweithredwyr offer, goruchwylwyr, fformyn a gweithwyr daear

Rhiant neu ofalwr
Parents

Sicrhewch fod eich plentyn yn cael cyngor hyddysg am yrfa yn y diwydiant adeiladu drwy ddarllen ein gwybodaeth gymorth i rieni a gofalwyr

Canolfan addysg neu ddarparwr hyfforddiant
Education centre

Gwybodaeth am gyrff dyfarnu, cymwysterau a safonau hyfforddi, cyflenwyr hyfforddiant, dod yn ddarparwr hyfforddiant, asesiadau hyfforddi

Ysgol neu gynghorydd gyrfaoedd
School

Cyngor, canllawiau a chynlluniau gyrfa i’ch helpu i roi cymorth a gwybodaeth i bobl ifanc sydd am weithio yn y diwydiant adeiladu

Cleient
Client

Contractwyr a chleientiaid mawr, prosiectau datblygu adeiladu, cyrff cyhoeddus,

Pob Pwnc

Mynediad
Construction worker operating a digger

Gwybodaeth ac arweiniad am Fynediad Diwydiant ar gyfer contractwyr adeiladu, eu gweithredwyr a’u cleientiaid

Arwain a Rheoli
Classroom students

Cymorth i wella eich prosesau rheoli a pherfformio’n well drwy waith o ansawdd uwch

Tegwch, cynhwysiant a pharch
construction site

Cyngor a chanllawiau i’ch helpu i ddeall yr ystod o faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth a’r hyn y gall eich cwmni ei wneud i fynd i’r afael â hwy

Niwclear
Control room

Canllawiau arfer gorau ar gyfer prosiectau adeiladu gorsafoedd ynni niwclear sifil

Twnelu
Construction equipment

Deunydd cymorth i arbenigwyr sy’n gweithio ym maes dylunio ac adeiladu twneli

Iechyd a diogelwch
Two construction workers

Sicrhewch eich bod chi a’ch tîm yn aros yn ddiogel ar y safle drwy ddarllen ein deunydd cymorth iechyd a diogelwch i gyflogwyr, gweithwyr a chontractwyr

Yr amgylchedd a chynaliadwyedd
Construction machinery

Gwybodaeth am sut i annog effeithlonrwydd o ran adnoddau ac osgoi costau gwaredu uchel drwy ddilyn arfer gorau ar gyfer rheoli safleoedd

Peiriannau
Plant

Pobl sy’n cael eu hyfforddi i ddefnyddio ystod o wahanol beiriannau, gan gynnwys teirw dur, craeniau a chloddwyr

Adeiladu cyffredinol
Construction machinery

Cyngor a chanllawiau i labrwyr, adeiladwyr a gweithredwyr adeiladu sy’n gweithio gyda choncrid, ffurfwaith a phren

Gwybodaeth leol

Canfod yn lleol:

Full list of areas and larger map of areas
  • Newyddion a digwyddiadau
  • Cyrsiau a hyfforddiant
  • Grwpiau hyfforddi
  • Darparwyr hyfforddiant
  • Cysylltiadau
  • Best practice

Rhowch god post yn y blwch (cod post llawn gyda gofod ee: PE31 6RH):

Neu weld: Rhestr lawn o ardaloedd a map mwy o ardaloedd

Newyddion a digwyddiadau

RSS Link Mwy o: Newyddion a Digwyddiadau
Web design by S8080