Pecyn Pontio CITB

Defnyddiwch y dolenni hyn i gael rhagor o wybodaeth am Becyn Pontio CITB:

Beth yw Pecyn Pontio CITB?

Mae Pecyn Pontio CITB yn becyn blwyddyn o hyd i helpu cyflogwyr y mae'n rhaid iddynt dalu Lefi CITB a Lefi Prentisiaeth Llywodraeth y DU yn ystod blwyddyn dreth 2017/18.

Bydd cyflogwyr y mae'n rhaid iddynt dalu'r Lefi Prentisiaeth yn cael taliad ychwanegol ar ben y grantiau hyfforddiant y byddant yn eu hawlio. Nid yw'r taliad ychwanegol hwn yn gymwys ar gyfer taliad Grant Atodol na'r Grant Hyfforddiant Arbennig.

Ar gyfer cyflogwyr sydd â bil TWE o fwy na £3m y flwyddyn, ceir cap ar faint o arian ychwanegol y gallant ei gael ar ben eu hawliad grant.

Y cap yw 0.5% o'u bil TWE fel y'i datganwyd ar eu Ffurflen Lefi ar gyfer 2016. Diben y cap hwn yw rhwystro cyflogwyr rhag gwneud unrhyw elw ar Becyn Pontio CITB.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu talu mewn pedwar rhandaliad yn ystod blwyddyn dreth 2017/18.

Mae manylion llawn am y rheolau busnes ar gyfer y pecyn hwn ar gael.

Pwy all wneud cais am Becyn Pontio CITB?

Cyflogwyr sydd wedi cofrestru â CITB a fydd yn talu Lefi CITB fel y'i nodwyd yn eu Hysbysiad Asesiad Lefi ar gyfer 2016 (Ffurflen Lefi 2016), a Lefi Prentisiaeth Llywodraeth y DU rhwng 6 Ebrill 2017 a 5 Ebrill 2018.

Sut i wneud cais am y pecyn hwn

Os ydych yn bodloni'r meini prawf a restrir uchod, efallai y bydd angen i chi lenwi ffurflen datganiad Pecyn Pontio CITB (gweler y botwm Dechrau'r datganiad isod).

Er mwyn pennu'r cap, bydd CITB yn tybio yn ddiofyn y bydd pob Ffurflen Lefi yn cynnwys y lwfans Lefi Prentisiaeth gwerth £3m.

Os yw eich lwfans yn llai na £3m oherwydd cydberthynas â chwmni cysylltiedig, gallwch ddweud wrth CITB sut rydych yn dosbarthu eich lwfans rhwng eich busnesau ar eich datganiad. Wedyn, bydd y wybodaeth a roddir gennych yn cyfrannu at gyfrifo eich cap.

Cyn i chi lenwi'r ffurflen, bydd angen i chi gasglu'r wybodaeth ganlynol:

  • eich rhif cofrestru Tŷ'r Cwmnïau
  • eich rhif cofrestru CITB (os yw ar gael)
  • gwerth eich lwfans Lefi Prentisiaeth mewn GBP ar gyfer blwyddyn dreth 2017/18

Ac os yw eich cwmni yn is-gwmni neu'n rhan o grŵp o gwmnïau, bydd angen i chi roi'r un wybodaeth ag uchod ar gyfer pob un o'r cwmnïau cysylltiedig.

Gallwch ddefnyddio unrhyw system weithredu (OS), porwr neu ddyfais i lenwi'r ffurflen hon ac eithrio dyfeisiau a phorwyr iOS a Android.

Gallwch gadw eich datganiad a dychwelyd ato yn nes ymlaen.  Rhoddir manylion am sut i barhau â'ch datganiad ar ôl i chi lenwi adran ‘Eich manylion’ y ffurflen.

Anfonwch e-bost i transition.package@citb.co.uk os bydd gennych unrhyw gwestiynau am lenwi'r ffurflen neu am y pecyn hwn.

Terfyn amser ar gyfer gwneud cais

Y terfyn amser ar gyfer cwblhau'r datganiad yw 9 Mehefin 2017.

Ni fydd datganiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried ar gyfer y Pecyn Pontio.

Web design by S8080