Cwblhau eich Ffurflen Lefi

Darganfyddwch a oes angen i chi gwblhau Ffurflen Lefi yn ôl y gyfraith, p'un a yw eich busnes yn gymwys i gael gostyngiad a sut i anfon y ffurflen i CITB

Beth yw fy opsiynau o ran y Ffurflen Lefi?

Os ydych wedi cofrestru gyda CITB gallwch:

  • Gyflwyno Ffurflen Lefi ar-lein  (neu gofrestru i'w chyflwyno ar-lein)
  • Cyflwyno Ffurflen Lefi bapur – cysylltwch â levy.grant@cskills.org am ffurflen
  • Talu eich Lefi drwy Ddebyd Uniongyrchol – unwaith y bydd eich Ffurflen Lefi wedi'i chwblhau

Mae'n ofynnol i bob cyflogwr adeiladu gwblhau Ffurflen Lefi yn ôl y gyfraith. I reoli hyn rydym yn cadw cofrestr o gyflogwyr yn y diwydiant.

A oes angen i mi dalu Lefi/Faint sydd angen i mi ei dalu?

Mae eich bil cyflog llawn yn cynnwys y cyfanswm Talu Wrth Ennill (TWE) am y flwyddyn a chyfanswm y taliadau a wnaed gennych i is-gontractwyr llafur yn unig (LOSC) am flwyddyn.

Os yw eich bil cyflog llawn yn £79,999 neu lai nid oes angen i chi dalu Lefi (ond mae dal angen i chi gwblhau Ffurflen Lefi).

Os yw eich bil cyflog llawn yn £80,000 neu fwy mae angen i chi dalu Lefi. Byddwch yn talu: 0.5% ar eich cyfanswm TWE am flwyddyn + 1.5% ar eich holl daliadau is-gontractwyr llafur yn unig am flwyddyn.

Os yw eich bil cyflog llawn rhwng £80,000 a £100,000 gweler y blwch isod am y Gostyngiad Lefi newydd i Fusnesau Bach.

Gostyngiad Lefi i Fusnesau Bach

Mae hwn yn newydd i Orchymyn Lefi 2012 a bydd yn helpu cyflogwyr bach y mae cyfanswm TWE a thaliadau is-gontractwyr llafur yn unig (LOSC) ychydig uwchlaw'r lefel Eithrio Lefi i Fusnesau Bach.

Os yw cyfanswm eich taliadau TWE a LOSC rhwng £80,000 a £100,000, bydd eich bil Lefi 50% yn is. Rhoddir enghraifft o'r gostyngiad hwn yn y tabl isod. 

 

  Cyfradd lefi
Swm
Swm a dalwyd gennych i gyflogeion ar y gyflogres (TWE) £45,000
@ 0.5%                
= £225


Swm a dalwyd gennych i weithwyr hunangyflogedig neu is-gontractwyr am lafur yn unig (LOSC)

£45,000 @ 1.5% = £675

Is-gyfanswm
 
= £900

Llai Gostyngiad Lefi o 50% i Fusnesau Bach
 
= £450

Cyfanswm y Lefi sy'n Daladwy ar ôl y Gostyngiad Lefi i Fusnesau Bach
 
= £450

Cyflwyno eich Ffurflen Lefi

Gallwch gyflwyno eich Ffurflen Lefi ar-lein neu drwy’r post:

Ar-lein:

Gallwch gofnodi eich Ffurflen Lefi yma

 Ddim wedi cofrestru?

Anfonwch y manylion canlynol at levygrant.online@citb.co.uk

  • Rhif cofrestru CITB
  • Enw’r cwmni
  • Eich enw
  • Cyfeiriad e-bost – bydd y cyfeiriad hwn yn cael ei ddefnyddio i actifadu’ch cyfrif
  • Rhif ffôn

Trwy’r post:

Anfonwch eich Ffurflen Lefi wedi’i chwblhau at: 

Gwasanaethau Cwsmeriaid Lefi a Grant, CITB, Bircham Newton, King's Lynn, PE31 6RH. 

Os oes angen cymorth arnoch, anfonwch e-bost at levy.grant@citb.co.uk gan ddyfynnu eich rhif cofrestru CITB. 

Canllawiau ar Ffurflenni Lefi

Mae'r canllawiau canlynol ar gael i'ch helpu i gwblhau eich Ffurflen Lefi.

Beth hoffech ei wneud nesaf?

Web design by S8080