Sut mae Lefi a Grantiau'n Gweithio

Rôl CITB yw sicrhau y gall y sector adeiladu fanteisio ar hyfforddiant addas a chyllid i'w alluogi i ffynnu. Mae datblygu sgiliau yn y sector yn hanfodol i iechyd economi'r DU

man wearing hard hat working on site

Caiff system Lefi a Grantiau CITB ei hystyried fel y ffordd orau o gefnogi hyfforddiant yn y diwydiant. Gall pob cyflogwr sydd wedi cofrestru gyda CITB hawlio grant, hyd yn oed y sawl nad oes angen iddynt dalu Lefi.  

Gallwch hawlio grantiau ar gyfer pob cyflogai ac is-gontractwr llafur yn unig (LOSC) sydd wedi'i ddatgan ar eich Ffurflen Lefi ac sy'n cael hyfforddiant. Gall hyfforddiant roi sgiliau newydd i'ch gweithlu a datblygu'r sgiliau sydd ganddo eisoes er mwyn cadw eich busnes yn gystadleuol. Mae cymorth grant ar gael ar bob lefel o'ch busnes o Brentisiaethau i gyrsiau ar gyfer cyfarwyddwyr.

Mae'r diwydiant yn gofyn i CITB gasglu lefi blynyddol gan bob cyflogwr atebol. Yna, caiff y lefi hwn ei ddefnyddio i ariannu cyngor, cymorth a grantiau sydd ar gael i gyflogwyr sy'n darparu hyfforddiant. Mae dros 75,000 o gyflogwyr wedi'u cofrestru gyda CITB ar hyn o bryd ac mae'n ofynnol i bob un ohonynt gwblhau Ffurflen Lefi flynyddol. Fodd bynnag, dim ond y rheini â bil cyflogau o £80,000 neu fwy y flwyddyn fydd yn gorfod talu lefi.

Mae'r tabl isod yn dangos sut mae'r system yn rhannu cost hyfforddiant ar gyfer y diwydiant.

Maint cyflogwr yn ôl nifer y cyflogeion

 

Cyfanswm

Bach

Canolig

Mawr

Lefi a dalwyd (£000oedd)

135,798

63,899

31,381

40,518

Cymorth Hyfforddi (£000oedd)

105,161

49,822

29,024

26,315

Nifer yr hyfforddeion sy'n newydd-ddyfodiaid

31,964

21,397

7,408

3,159

Sut mae Lefi a grantiau yn gweithio'n ymarferol

 

Cymerwch gipolwg ar rai enghreifftiau nodweddiadol o'r Lefi a delir a'r grantiau y gall cyflogwyr eu hawlio.

 

 

 

Mae cyfraddau'r grantiau a ddangosir yn yr enghreifftiau hyn yn gymwys o fis Awst 2012. I gael manylion llawn a thelerau ac amodau, ewch i citb.co.uk/grant neu cysylltwch â ni ar 0344 994 4455 neu levy.grant@citb.co.uk

Web design by S8080