Safonau a Chymwysterau - Ein gwaith yn 2014

Darllenwch y diweddaraf ar adolygiadau NOS ac achosion Newid Cynyddrannol a dysgwch am unedau QCF a datblygiadau Rheolau Cyfuno

Ewch i Comisiwn Safonau a Sgiliau'r DU / UK Commission for Standards and Skills (UKCES) i weld Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)

Ewch i'n Tudalen Dweud eich Dweud / Have Your Say Page i wneud sylw am y gwaith datblygu presennol neu i rannu eich syniadau am feysydd galwedigaethol eraill ym maes adeiladu.

Adolygiad o Alwedigaethau Cladin

Mae'r NOA ar gyfer Galwedigaethau Cladin wedi'u cymeradwyo gan UKCES a gellir eu gweld bellach ar wefan Safonau Galwedigaethol Cenelaethol http://nos.ukces.org.uk/Pages/index.aspx

Yr NOS sy'n benodol i Alwedigaethau Cladin a adolygir mewn ymgynghoriad â'r Gweithgor Cenedlaethol yw COSVR94 i COSVR99 a COSVR183 i COSVR186

I weld y pecyn Datblygu - NOS Drafft ac adroddiad ar Gynnydd ewch i Galwedigaethau Cladin / Cladding Occupations. Mae'r pecyn datblygu ar gyfer cyfarfod GC ar 24ain Medi ar gael i'w weld.

Gallwch ofyn am gopi o gofnodion cyfarfod y Gweithgor ar gyfer Galwedigaethau Cladin drwy ebostio nos.consultation@citb.co.uk

Adolygiad o Driniaethau Inswleiddio ac Adeiladu

Mae'r NOS ar gyfer Triniaethau Inswleiddio ac Adeiladu bellach wedi'u cymeradwyo gan UKCES a byddant ar gael i'w gweld yn fuan drwy wefan Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol http://nos.ukces.org.uk/Pages/index.aspx

Yr NOS sy'n benodol i Driniaethau Inswleiddio ac Adeiladu a adolygir mewn ymgynghoriad â'r Gweithgor Cenedlaethol (GC) yw COSVR444 i COSVR452 a COSVR644 a COSVR645

I weld y pecyn Datblygu - NOS Drafft ac adroddiad ar Gynnydd ewch i Triniaethau Inswleiddio ac Adeiladu / Insulation and Building Treatments. Mae'r pecyn datblygu ar gyfer cyfarfod y Gweithgor ar 11eg Medi bellach ar gael i'w weld.

Gallwch ofyn am gopi o gofnodion cyfarfod y Gweithgor ar gyfer Triniaethau Inswleiddio ac Adeiladu drwy e-bostio nos.consultation@citb.co.uk

Adolygiad o Alwedigaethau Plastro

Mae'r NOS ar gyfer Galwedigaethau Plastro wrthi'n cael eu paratoi i'w cyflwyno'n derfynol i UKCES. Cadwch lygad am y newyddion diweddaraf.

Yr NOS sy'n benodol i Blastro a adolygir mewn ymgynghoriad â'r Gweithgor Cenedlaethol (GC) yw COSVR61 i COSVR83

I weld y pecyn Datblygu - NOS Drafft ac adroddiad ar Gynnydd ewch i Plastro / Plastering. Mae'r pecyn datblygu ar gyfer cyfarfod y Gweithgor ar 7fed Hydref ar gael i'w gweld.

Gallwch ofyn am gopi o gofnodion cyfarfod y Gweithgor ar gyfer Plastro drwy e-bostio nos.consultation@citb.co.uk

Galwedigaethau Gosod Toeon

Mae'r NOS ar gyfer Llechi a Theils Toeon bellach wedi'u cyflwyno (1af Rhagfyr) i UKCES eu cymeradwyo. Cadwch lygad am y newyddion diweddaraf.

Yr NOS sy'n benodol i Lechi a Theils Toeon a adolygir mewn ymgynghoriad â'r Gweithgor Cenedlaethol (GC) yw COSVR272 i COSVR288 a COSVR326 i COSVR329

I weld y pecyn Datblygu - NOS Drafft ac adroddiad ar Gynnydd ewch i Galwedigaethau Gosod Toeon / Roofing Occupations. Mae'r pecyn datblygu ar gyfer cyfarfod y Gweithgor ar 15fed Hydref ar gael i'w weld.

Gallwch ofyn am gopi o gofnodion y cyfarfod ar gyfer Llechi a Theils Toeon drwy e-bostio nos.consultation@citb.co.uk

Adolygiad o Alwedigaethau Gwaith Is-Strwythur

Mae'r NOS ar gyfer galwedigaethau gwaith Is-strwythur ac Adeiladu Isloriau yn cael eu paratoi i'w cyflwyno'r derfynol i UKCES. Cadwch lygad am y newyddion diweddaraf.

Yr NOS sy'n benodol i Alwedigaethau Gwaith Is-strwythur a adolygir mewn ymgynghoriad â'r Gweithgor Cenedlaethol (GC) yw COSVR132, COSVR161, COSVR167 i COSVR173, COSVR225, COSVR486 i COSVR492, COSVR513 i COSVR523, COSVR563 i COSVR566 a COSVR610 i COSVR613.

Yn ystod yr adolygiad hwn caiff yr NOS ar gyfer Adeiladu Isloriau eu datblygu gan fod y gofyniad ar gyfer yr NOS sy'n benodol i'r maes galwedigaethol hwn wedi'i nodi.

Mae dwy NOS ddrafft ar gyfer Adeiladu Isloriau bellach wedi'u datblygu ac maent ar gael i'w gweld ar hafan Is-strwythur.

I weld y pecyn Datblygu - NOS Drafft ac adroddiad ar Gynnydd ewch i Galwedigaethau gwaith Is-strwythur / Sub structure work occupations. Mae'r pecyn datblygu ar gyfer cyfarfod y Gweithgor ar 21ain Hydref ar gael i'w weld.

Gallwch ofyn am gopi o gofnodion cyfarfod y Gweithgor ar gyfer Galwedigaethau Gwaith Is-strwythur drwy e-bostio nos.consultation@citb.co.uk

Achosion Newid Cynyddrannol (NC) Presennol 2013/2014

Achos NC 19/13 Cynnal a Chadw yn y Gaeaf - am ragor o wybodaeth ewch i dudalen COCES / COCES page.  Mae'r NOS wedi'i chymeradwyo gan UKCES.

Achos NC 03/14 Cyfeirnod VR663 (PM09/22 gynt) - am ragor o wybodaeth ewch i'r dudalen Cynnal a chadw peiriannau adeiladu / Construction plant or machinery maintenance.  Mae'r NOS wedi'i chymeradwyo gan UKCES.

Achos NC 04/14 Adolygiad o hyfforddiant a newidiadau posibl i NOS - am ragor o wybodaeth ewch i'r dudalen Systemau Mewnol / Interior Systems.  Achos wedi'i gau - bwriedir cynnal adolygiad llawn o'r NOS ar gyfer Systemau Mewnol yn 2015.

Achosion NC 05 a 06/14 Cyfeirnod VR639 a VR640 - am ragor o wybodaeth ewch i dudalen COCES / COCES page. Achos wedi'i gau - Bwriedir cynnal adolygiad o'r NOS yn 2015.

Achos NC 07/14 Gosod cerrig ar gyfer ardaloedd mewnol - am ragor o wybodaeth ewch i'r dudalen Caregwaith / Stonemasonry.

Achos NC 08/14 Cais am adolygiad llawn o NOS Twnelu - am ragor o wybodaeth ewch i'r dudalen Twnelu / Tunnelling. Achos wedi'i gau - bwriedir cynnal adolygiad llawn o'r NOS yn 2015.

Achos NC 10/14 Gweithrediadau Peiriannau - Ychwanegu Ffurflen Slip, Ffurflen Neidio a Ffurflen Ddringo at VR390 ar gais y diwydiant - am ragor o wybodaeth ewch i Gweithrediadau Peiriannau / Plant Operations.  Mae'r NOS wedi'i chymeradwyo gan UKCES.

Unedau QCF a Rheolau Cyfuno

Bydd gwybodaeth am unedau QCF sydd wedi'u diweddaru a RhCau sy'n ymwneud â'n gwaith yn 2014 yn ymddangos yma maes o law.

Web design by S8080