Ymchwil CITB

Mae ymchwil gan CITB yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am y farchnad lafur sydd wedi'i thargedu, sydd o fudd i ddiwydiant adeiladu'r DU

Caiff ein hanghenion ymchwil eu pennu gan ein rolau fel Cyngor Sgiliau Sector a Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant. Rydym hefyd yn ystyried ysgogwyr economaidd, materion polisi uniongyrchol a rhai sy'n dod i'r amlwg a heriau o ran sgiliau o fewn y diwydiant.

I ddiwallu'r anghenion hyn, mae ein proses ymchwil yn cynnwys:

  • Gwybodaeth barhaus am y farchnad lafur
  • Dadansoddi newidiadau yn y diwydiant - economaidd, demograffig a thechnolegol
  • Rhagamcanu gofynion llafur a sgiliau
  • Ymchwil sylfaenol bwrpasol
  • Gwaith gwerthuso

Drwy weithio gyda Chynghorau Sgiliau Sector eraill a Chynghrair y Cynghorau Sgiliau Sector gallwn gysylltu ein hasesiadau o anghenion sgiliau a gwaith sy'n benodol i'r sector â'r agenda economaidd eang.

Mae gweithio gyda Rhwydwaith Gwybodaeth y Gynghrair hefyd yn ein galluogi i gael yr ymchwil 'arloesol' ddiweddaraf.

Web design by S8080