Translator / Cyfieithydd

£21,599 - £25,446. Salary on appointment is dependent on skills and experience/yn ddarostyngedig i ddyfarniad cyflog
Location/Lleoliad: Cardiff/Caerdydd
Ref: 078/19
Closing date/Dyddiad cau: 12/07/2019 

The Role

As a Non-Departmental Public Body, CITB has a statutory duty to comply with relevant Welsh language legislation; the Translator role will assist the organisation in ensuring that it meets the relevant criteria of providing a bilingual service to the public in Wales. The Translator will primarily provide a written translation service for CITB but will also assist in spoken and aural translation when required to support our commitment to delivering in both Welsh and English languages.

 • Provide a professional translation service from Welsh to English and English to Welsh to the highest standard and to a standard suitable for publication.
 • Ensure the accuracy of work through the use of terms most appropriate to the subject and those who will be reading it.
 • Translate a wide range of content from standard emails and correspondence to lengthier, more technical information, guidance documents and construction-specific publications.
 • Ensure a high standard of Welsh in all CITB printed and online material, including booklets, leaflets, posters, the website, social media and videos.
 • Co-ordinate and process requests for translation, ensuring these requests are recorded and managed effectively within agreed timescales.
 • Liaise with internal departments and external agencies.

Y Rôl

Fel Corff Cyhoeddus Anadrannol, mae gan CITB ddyletswydd statudol i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol ynglŷn â’r Gymraeg; bydd y cyfieithydd yn cynorthwyo’r sefydliad i sicrhau ei fod yn diwallu’r meini prawf perthnasol o ddarparu gwasanaeth dwyieithog i’r cyhoedd yng Nghymru. Bydd y cyfieithydd yn darparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig ar gyfer CITB yn y lle cyntaf ond bydd hefyd yn cynorthwyo â chyfieithiadau llafar pan fo angen i gefnogi ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

 • Darparu gwasanaeth cyfieithu Cymraeg – Saesneg a Saesneg – Cymraeg proffesiynol i’r safon uchaf sy’n addas i’w gyhoeddi.
 • Sicrhau manwl cywirdeb gwaith gan ddefnyddio’r termau mwyaf priodol i’r pwnc ac i’r rheiny a fydd yn ei ddarllen.
 • Cyfieithu ystod eang o gynnwys o e-byst safonol a gohebiaeth i wybodaeth hwy, mwy technegol, dogfennau canllaw a chyhoeddiadau penodol i faes adeiladu.
 • Sicrhau safon uchel o ran cynnwys Cymraeg    deunyddiau CITB printiedig ac ar-lein, gan gynnwys llyfrynnau, taflenni posteri, y wefan, y cyfryngau cymdeithasol a fideos.
 • Cydlynu a phrosesu ceisiadau am gyfieithiadau, yn sicrhau y cofnodir ac y rheolir y ceisiadau hyn yn effeithiol o fewn graddfeydd amser cytûn.
 • Cysylltu ag adrannau mewnol ac asiantaethau allanol.

The Requirements

 • A track record of translating in a professional capacity, written and verbal.
 • Possess or be willing to work towards basic membership of Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru (the association of Welsh translators and interpreters)
 • Possess a confident understanding of the natural characteristics, grammar and syntax of the Welsh and English languages
 • Welsh language degree
 • Experience of using translation memory software
 • Working knowledge of the Cysgliad suite of software programs

Y Gofynion

 • Hanes blaenorol o gyfieithu mewn capasiti proffesiynol, yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 • Naill ai’n meddu ar neu fod yn fodlon gweithio tuag at aelodaeth sylfaenol o Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
 • Dangos dealltwriaeth hyderus o nodweddion naturiol, gramadeg a chystrawen yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Gradd yn y Gymraeg
 • Profiad o ddefnyddio meddalwedd cof cyfieithu
 • Gwybodaeth o feddalwedd Cysgliad a rhaglenni cysylltiedig a sut i’w defnyddio mewn cyd-destun gwaith

About us

CITB is the Industrial Training Board and partner in the Sector Skills Council for the Construction Industry.

We are devoted to building competitive advantage for the construction industry and the people who work in it. We seek to make a difference by ensuring:

 • Individuals have the skills to compete for the best jobs and develop fulfilling careers;
 • The industry has the skills to meet its clients’ needs and future challenges;
 • UK Plc has an industry that is world class and can compete with the best on the world stage.

Am CITB

CITB yw Bwrdd Hyfforddiant Diwydiannol a phartner yn y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y Diwydiant Adeiladu.

Rydym yn ymroddedig i adeiladu ysfa gystadleuol ar gyfer y diwydiant adeiladu a’r bobl sy’n gweithio o’i fewn. Rydym yn ceisio gwneud gwahaniaeth trwy sicrhau bod gan:

 • unigolion y sgiliau i gystadlu ar gyfer y swyddi gorau a datblygu gyrfaoedd boddhaus;
 • y diwydiant y sgiliau i ddiwallu anghenion ei gleientiaid a chyflawni heriau’r dyfodol;
Plc y DU ddiwydiant o safon byd eang sy’n gallu cystadlu â’r goreuon ar lwyfan y byd

Benefits

We offer excellent training and prospects, as well as an attractive salary and benefits package including a defined contributions pension scheme.

Buddion

Rydym yn cynnig hyfforddiant a rhagolygon ardderchog, yn ogystal â phecyn cyflog a buddion atyniadol, gan gynnwys cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig

How to Apply

Please submit your completed application form to

Please quote ref 078/19 on all correspondence.

CV's will not be accepted. 

Sut i wneud cais

Cyflwynwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i nicola.radcliffe@citb.co.uk

Dyfynnwch ‘cyf 078/19’ ar bob darn o ohebiaeth.

Ni dderbynnir CVau. 

 

Downloads / Lawrlwythiadau

Job application document (Doc 64kb)

Ffurflen Gais (Doc 524kb)

Role Profile document (PDF 166kb)

Proffil y rôl (PDF 190kb)

Closing date: 12 July 2019

Dyddiad cau: 12 Gorffennaf 2019


CITB seeks to build a workforce that reflects Britain’s diverse population and welcomes applications from all qualified and eligible candidates. Appointment will be based solely on merit and under-represented groups are encouraged to apply.

Mae CITB yn ceisio adeiladu gweithlu sy’n adlewyrchu poblogaeth amrywiol Prydain ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwysedig a chymwys. Bydd penodiad ar sail teilyngdod yn unig ac anogir i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol wneud cais.

Share