Welsh Language Policy Advisor / Cynghorydd Ar Bolisi'r Iaith Gymraeg

£30,655 - £36,119. Salary on appointment is dependent on skills and experience/yn ddarostyngedig i ddyfarniad cyflog
Location/Lleoliad: Cardiff/Caerdydd
Ref: 080/19
Closing date/Dyddiad cau: 20/06/2019 

The Role

Applications are welcome for a Welsh Language Policy Advisor to Interpret and apply Welsh Government language policy and legislation (the Welsh Language ((Wales)) Measure) to the work of CITB across all business functions, leading each to integrate practices and methods: to ensure the organisation’s legal compliance; fulfil its contractual obligations; and preserve its reputation. As the sole holder of this post within the organisation, be the knowledgeable officer on its every aspect.

Y Rôl

Croesewir ceisiadau am Gynghorydd Polisi Iaith Gymraeg i Ddehongli a gweithredu polisi a deddfwriaeth iaith Llywodraeth Cymru (Mesur y Gymraeg ((Cymru)) ) i waith CITB ar draws yr holl swyddogaethau busnes, gan arwain pob un i integreiddio arferion a dulliau: i sicrhau cydymffurfiad cyfreithiol y sefydliad; cyflawni ei rwymedigaethau contractiol; a chadw ei enw da. Fel unig ddeiliad y swydd hon o fewn y sefydliad, chi fydd y swyddog gwybodus ar bob agwedd.

About you

 Applicants must be well organised, able to work with minimum supervision and confident with communicating with senior colleagues and external organisations.

Ynglŷn â chi 

Rhaid i ymgeiswyr fod yn drefnus iawn, yn gallu gweithio â chyn lleied o oruchwyliaeth â phosibl ac yn hyderus wrth gyfathrebu ag uwch gydweithwyr a sefydliadau allanol.

Essential requirements

 • A relevant degree or equivalent vocational qualification
 • Excellent written and oral communication skills in English and in Welsh, to a level which allows the checking of accuracy of own work and that of others.
 • Excellent interpersonal, influencing and negotiating skills, instigating effective persuasion by communicating and earning respect from colleagues at all levels
 • Ability to challenge language, behaviours, processes and resistance from others at all levels including senior management
 • IT and web-based skills (use of content management systems and social media)
 • Ability to interpret and apply complex information and present it in an understandable manner to a range of audiences
 • Extensive experience of working with compliance issues relating to the Welsh language
 • Effective planning and organisational skills which ensure best use and self-regulation of time.
 • Knowledge of the political and legislative landscape in Wales
 • Ability to use personal beliefs and values to benefit the organisation
 • Ability to demonstrate an insight into the behaviour and interests of others with an ability to translate this into meaningful actions for the organisation. Work sensitively with confidential information.

Gofynion hanfodol 

 • Gradd berthnasol neu gymhwyster galwedigaethol cyfwerth
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn Gymraeg ac yn Saesneg, hyd at lefel sy'n caniatáu gwirio cywirdeb ei waith ei hun a gwaith pobl eraill.
 • Sgiliau rhyngbersonol, dylanwadu a negodi ardderchog, gan ysgogi perswâd effeithiol trwy gyfathrebu ac ennill parch gan gydweithwyr ar bob lefel
 • Y gallu i herio iaith, ymddygiadau, prosesau a gwrthwynebiad gan bobl eraill ar bob lefel gan gynnwys uwch reolwyr
 • Sgiliau TG a sgiliau ar y we (defnyddio systemau rheoli cynnwys a chyfryngau cymdeithasol)
 • Y gallu i ddehongli a gweithredu gwybodaeth gymhleth a'i chyflwyno mewn modd dealladwy i amrywiaeth o gynulleidfaoedd
 • Profiad helaeth o weithio â materion cydymffurfio yn ymwneud â'r Gymraeg
 • Sgiliau cynllunio a threfnu effeithiol sy'n sicrhau'r defnydd gorau o amser a'r gallu i hunan-reoleiddio amser.
 • Gwybodaeth am y dirwedd wleidyddol a deddfwriaethol yng Nghymru
 • Y gallu i ddefnyddio credoau a gwerthoedd personol er budd y sefydliad
 • Y gallu i ddangos mewnwelediad i ymddygiad a buddiannau eraill â'r gallu i drosi hyn yn weithredoedd ystyrlon ar gyfer y sefydliad. Gweithio'n sensitif â gwybodaeth gyfrinachol.

About us

CITB is the Industrial Training Board and partner in the Sector Skills Council for the Construction Industry.

We are devoted to building competitive advantage for the construction industry and the people who work in it. We seek to make a difference by ensuring:

 • Individuals have the skills to compete for the best jobs and develop fulfilling careers;
 • The industry has the skills to meet its clients’ needs and future challenges;
 • UK Plc has an industry that is world class and can compete with the best on the world stage.

Am CITB

CITB yw Bwrdd Hyfforddiant Diwydiannol a phartner yn y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y Diwydiant Adeiladu.

Rydym yn ymroddedig i adeiladu ysfa gystadleuol ar gyfer y diwydiant adeiladu a’r bobl sy’n gweithio o’i fewn. Rydym yn ceisio gwneud gwahaniaeth trwy sicrhau bod gan:

 • unigolion y sgiliau i gystadlu ar gyfer y swyddi gorau a datblygu gyrfaoedd boddhaus;
 • y diwydiant y sgiliau i ddiwallu anghenion ei gleientiaid a chyflawni heriau’r dyfodol;
Plc y DU ddiwydiant o safon byd eang sy’n gallu cystadlu â’r goreuon ar lwyfan y byd

Benefits

We offer excellent training and prospects, as well as an attractive salary and benefits package including a defined contributions pension scheme.

Buddion

Rydym yn cynnig hyfforddiant a rhagolygon ardderchog, yn ogystal â phecyn cyflog a buddion atyniadol, gan gynnwys cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig

How to Apply

Please submit your completed application form to

Please quote ref 080/19 on all correspondence.

CV's will not be accepted. 

Sut i wneud cais

Cyflwynwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i nicola.radcliffe@citb.co.uk

Dyfynnwch ‘cyf 080/19’ ar bob darn o ohebiaeth.

Ni dderbynnir CVau. 

If you would like to discuss this role before applying please contact Emily Tilling on 07471025795.

Os hoffech drafod y rôl hon cyn gwneud cais, cysylltwch ag Emily Tilling ar 07471025795.

 

Downloads / Lawrlwythiadau

Job application document (Doc 64kb)

Ffurflen Gais (Doc 524kb)

Role Profile document (PDF 170kb)

Proffil y rôl (PDF 119kb)

Closing date: 20 June 2019

Dyddiad cau: 20 June 2019


CITB seeks to build a workforce that reflects Britain’s diverse population and welcomes applications from all qualified and eligible candidates. Appointment will be based solely on merit and under-represented groups are encouraged to apply.

Mae CITB yn ceisio adeiladu gweithlu sy’n adlewyrchu poblogaeth amrywiol Prydain ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwysedig a chymwys. Bydd penodiad ar sail teilyngdod yn unig ac anogir i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol wneud cais.

Share