Cyflenwi CITB

Mae Llywodraethau'r DU yn awyddus i sicrhau bod gwariant cyhoeddus yn rhoi gwerth am arian ac felly maent yn gofyn i gyrff cyhoeddus fod yn dryloyw ynghylch eu gweithrediadau

Caffael

Fel rhan o'r agenda tryloywder hon, mae CITB yn cyflawni'r ymrwymiadau canlynol o ran caffael a chontractio:

  • Caiff pob un o gontractau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu newydd llywodraeth ganolog sy'n werth dros £10,000 eu cyhoeddi'n llawn ar-lein.
  • Caiff pob un o ddogfennau tendr newydd llywodraeth ganolog ar gyfer contractau sy'n werth dros £10,000 eu cyhoeddi ar un wefan a bydd y wybodaeth hon ar gael am ddim i'r cyhoedd.
  • Caiff pob un o gontractau newydd llywodraeth ganolog eu cyhoeddi'n llawn.

Mae hyn yn golygu y dylai'r rheini sy'n bwriadu cynnig am gontractau gyda CITB fod yn ymwybodol y caiff unrhyw gontract a ddyfernir iddynt ei gyhoeddi. O dan rai amgylchiadau, caiff contractau eu hailolygu rywfaint (dileu gwybodaeth er mwyn sicrhau preifatrwydd a chyfrinachedd) cyn iddynt gael eu cyhoeddi. 

Archebu

Dim ond dau ddull archebu a ddefnyddir gan CITB

  1. Archeb swyddogol y mae'n rhaid ei dyfynnu ar bob anfoneb (anfonebau boddhaol yn cael eu talu o fewn 30 diwrnod), neu,
  2. Cardiau prynu corfforaethol.

Y broses o gyflenwi nwyddau/darparu gwasanaethau

Os hoffech gynnig am gontract i gyflenwi CITB, dylech wneud y canlynol:

  1. Bwrw golwg dros y rhestr o dendrau sy'n cael eu hysbysebu ar y ddolen isod.
  2. Os oes diddordeb gennych, dylech gwblhau ffurflen gais y cyflenwr ac e-bostio'r ffurflen i'r unigolyn a nodir, cyn y dyddiad cau.

Byddwn yn gwneud y canlynol:

  1. Gwerthuso'ch cais gyda cheisiadau pob cyflenwr arall â diddordeb, gan ystyried profiad ac addasrwydd. Ni allwn warantu y bydd datganiad o ddiddordeb yn golygu y byddwn yn gofyn i chi gyflwyno Tendr.
  2. O'r Tendrau a gyflwynwyd, bydd CITB yn penderfynu ar y dull mwyaf costeffeithiol o gontractio er mwyn sicrhau'r gwerth gorau.
Web design by S8080