Datganiad Chaethwasiaeth Modern ar gyfer blwyddyn ariannol 2016

Mae CITB wedi ymrwymo i wella ein harferion er mwyn brwydro yn erbyn caethwasiaeth fodern a masnachu pobl.

Ein trefniadaeth fusnes, ein strwythur a'n cadwyn gyflenwi

CITB yw Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu a'i genhadaeth yw “denu a chefnogi datblygiad pobl er mwyn adeiladu Prydain well”. Ein gweledigaeth ar gyfer y diwydiant adeiladu ym Mhrydain yw bod ag ymagwedd arloesol gydnabyddedig o'r radd flaenaf tuag at ddatblygu ei weithlu er mwyn sicrhau ansawdd yn yr amgylchedd adeiledig.

Cofrestrir CITB yn elusen yng Nghymru a Lloegr (Rhif Cofrestredig 264289) ac yn yr Alban (Rhif Cofrestredig SC044875).

Mae gennym tua 1300 o gyflogeion yn gweithio yn swyddfeydd a Cholegau Adeiladu Cenedlaethol CITB ledled y DU yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Rydym yn annog ein cyflogeion i weithio'n hyblyg a chael gweithlu symudol mawr nad yw wedi'i leoli mewn swyddfa benodol.

Ein diben

Mae CITB yn ymroddedig i ddatblygu mantais gystadleuol i'r diwydiant adeiladu a'r bobl sy'n gweithio ynddo.

 • Mae unigolion yn meddu ar y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gystadlu am y swyddi gorau a datblygu gyrfaoedd sy'n llawn boddhad
 • Mae gan gwmnïau weithlu medrus sy'n rhoi pwynt gwerthu unigryw iddynt yn eu sector
 • Mae'r diwydiant yn meddu ar y sgiliau i ddiwallu anghenion ei gleientiaid a wynebu heriau'r dyfodol
 • e cwmnïau masnachol yn y DU yn rhan o ddiwydiant o'r radd flaenaf sy'n gallu cystadlu â'r goreuon yn y byd

Ein cadwyn gyflenwi

Mae gan CITB nifer o gadwyni cyflenwi allweddol sy'n ategu nodau'r sefydliad. Mae adnoddau wedi cael eu neilltuo ar gyfer gweithio gyda'n cadwyni cyflenwi mewn nifer o feysydd gan gynnwys cydymffurfio â'r Ddeddf hon.

Ein polisïau

Mae gan CITB nifer o bolisïau sy'n gysylltiedig ag a.54, sef tryloywder yn y gadwyn gyflenwi, a fydd yn cael eu hadolygu a'u diweddaru yn unol â'r adran honno, sef:

 • Polisi Caffael
 • Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Polisi Recriwtio
 • Polisïau Diogelu

Byddwn yn

 • Cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol a rheoleiddiol y Ddeddf
 • Cynnal proses diwydrwydd dyladwy ac asesiad risg mewn perthynas ag agweddau ar ein busnes er mwyn asesu lefel y risg
 • Sicrhau bod ein cadwyn gyflenwi, gan gynnwys contractwyr a darparwyr gwasanaethau eraill, yn ymwybodol o ofynion y ddeddfwriaeth
 • Datblygu a hyrwyddo ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud â chaethwasiaeth fodern drwy ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant i'n cydweithwyr
 • Pennu dull priodol o fesur effeithiolrwydd y camau rydym yn eu cymryd yn erbyn caethwasiaeth fodern

Gwneir y datganiad hwn yn unol ag a.54 o Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ac mae'n nodi'r camau y mae CITB wedi'u cymryd, ac yn parhau i'w cymryd, er mwyn sicrhau nad oes caethwasiaeth fodern na masnachu pobl yn digwydd o fewn ein busnes na'n cadwyn gyflenwi.

Sarah Beale
Prif Weithredwr
Mai 2017

Lawrlwythwch Fersiwn PDF y datganiad hwn (Saesneg yn unig) (PDF, 99KB)

Web design by S8080