Canolfannau CITB

Noder: Mae’r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig.

Gwneud cais i ddod yn Ganolfan CITB

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen ymholiad cychwynnol cyn y gallwch ddechrau'r broses o wneud cais llawn. Dylai'r ffurflen gael ei chwblhau'n llawn, hyd yn oed os ydych yn Ganolfan CITB yn gwneud cais i gynnig cynnyrch gwahanol.  Cyn cyflwyno ymholiad cychwynnol, dylech sicrhau eich bod yn gallu cwrdd â holl ofynion y nwydd yr ydych yn dymuno cais amdano trwy adolygu Telerau Safon Canolfan CITB (PDF) a'r Ffurflen Gytuno sy'n benodol i'r nwydd, fel y caiff ei esbonio isod.

Unwaith y byddwch yn fodlon ynghylch eich gallu i fodloni'r gofynion, cwblhewch ffurflen ymholiad cychwynnol.

Byddwn yn cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn eich ffurflen wedi'i chwblhau.

PWYSIG- Mae ceisiadau Canolfannau Prawf Ar-lein (ITC) wedi eu hatal dros dro - Diweddariad Mai 2017

Yn ychwanegol i'r penderfyniad i atal ceisiadau, dros dro, ar y 25ain Tachwedd 2016, mae CITB wedi penderfynu ymestyn y cyfnod atal hyd  o leiaf Medi 2017.
 
Mae'r adolygiad parhaus i'n holl broses profi a'n holl ystâd profi presennol yn rhan annatod o sicrhau bod gan CITB y nifer cywir o ganolfannau prawf yn y lleoliadau daearyddol cywir er mwyn diwallu galw presennol y diwydiant adeiladu a galw'r diwydiant yn y dyfodol.
 
Ni fydd CITB yn derbyn unrhyw geisiadau newydd yn ystod y cyfnod adolygu. Gofynnwn i unrhyw gwmni sy'n edrych i ddod yn ITC ddychwelyd at dudalen ganolfan CITB ym mis Awst 2017 ar gyfer ddiweddariadau pellach.

NODWCHRydym o hyd yn croesawu ceisiadau i ddod yn ganolfan i gynnyrch eraill CITB: Diogelwch Safle Plws, Canolfannau Prawf CPCS, Cyrsiau Byr Gwobrau CSkills a Fframwaith Be Fair.

Contractiau Canolfan CITB

Dyma'r contractau mae'n rhaid i bob canolfan eu llofnodi.

Amodau sylfaenol canolfan CITB  (PDF, 304KB)

Mae'r telerau a'r amodau hyn yn berthnasol i bob Canolfan CITB, ni waeth pa gynnyrch maent yn cael eu cymeradwyo i'w gynnig. Yna, bydd angen i ganolfannau lofnodi'r ffurflen gytundeb perthnasol yn ôl pa Gynnyrch CITB byddant yn ei gynnig.

Canllaw i gwblhau'r ffurflen gytundeb (PDF, 211KB)

Gweld enghraifft  o ffurfflen cytundeb sydd wedi ei chwblhau (PDF, 338KB)

Canolfannau Fframwaith Be Fair

Cyn cyflwyno cais i ddod yn Ddarparwr Fframwaith Be Fair CITB, mae'n hanfodol bod y dogfennau canlynol yn cael eu darllen a'u deall yn llawn:

Os hoffech barhau â'ch cais i ddod yn Ddarparwr Fframwaith achrededig Be Fair, llenwch:

Dylai o leiaf un mis yn cael ei ganiatáu i brosesu unrhyw gais ac na ddylai unrhyw asesiad neu gyfarwyddyd cael ei gynllunio cyn bod cymeradwyaeth yn cael ei roi.

Dylid anfon ffurflenni sydd wedi eu cwblhau at:

Be Fair CITB, Gweithrediadau Cwsmeriaid, Bircham Newton, Kings Lynn, PE31 6RH.

Dylai ymholiadau e-bost yn cael ei gyfeirio at: befairframework@citb.co.uk 

Rhaid i logo CITB cael ei roi mewn lle logo Gwobrwyau Cskills ar ddeunyddiau SSP 

Hoffem roi sicrwydd i bawb y bydd y cyrsiau Diogelwch Safle Plws sydd heb ei reoleiddio (SSP) yn parhau i fod yn rhan o CITB yn dilyn ein penderfyniad i werthu Gwobrau CSkills i NOCN.  Bydd pob canolfan SSP yn parhau i fod yn ganolfan cymeradwyedig.  Cyn hir, byddwch yn sylwi y bydd logo CITB yn cael ei roi mewn lle'r logo Gwobrau CSkills ar bob tystysgrif SSP.  Byddwn yn diweddaru ac yn ail-anfon yr holl ddogfennau ganolfan berthnasol yn raddol.

Tynnwch unrhyw logo Gwobrau Cskills yr ydych yn eu defnyddio mewn perthynas â SSP erbyn 1 Awst 2017. E-bostiwyd canllawiau yn esbonio ble a sut y gallwch ddefnyddio'r logo CITB ar gyfer at bob canolfan SSP yn ddiweddar. 

Os hoffwch ddarllen mwy am y gwerthu o Wobrau Cskillis i NOCN gallwch ddarllen ein datganiad i'r wasg.

Ffioedd Canolfannau

Web design by S8080