Canolfannau CITB

Noder: Mae’r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig.

Gwneud cais i ddod yn Ganolfan CITB

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen ymholiad cychwynnol cyn y gallwch ddechrau'r broses o wneud cais llawn. Dylai'r ffurflen gael ei chwblhau'n llawn, hyd yn oed os ydych yn Ganolfan CITB yn gwneud cais i gynnig cynnyrch gwahanol.  Cyn cyflwyno ymholiad cychwynnol, dylech sicrhau eich bod yn gallu cwrdd â holl ofynion y nwydd yr ydych yn dymuno cais amdano trwy adolygu Telerau Safon Canolfan CITB (PDF) a'r Ffurflen Gytuno sy'n benodol i'r nwydd, fel y caiff ei esbonio isod.

Unwaith y byddwch yn fodlon ynghylch eich gallu i fodloni'r gofynion, cwblhewch ffurflen ymholiad cychwynnol.

Byddwn yn cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn eich ffurflen wedi'i chwblhau.

Diweddariad adolygiad yr ITC

Mae ceisiadau Canolfan Prawf y Rhyngrwyd (ITC) yn dal i aros dros dro. Nid yw Swyddfa Cynnyrch yr ITC yn ystyried unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb, ceisiadau neu apeliadau newydd. 

Yn 2017, cynhaliodd CITB adolygiad o'n rhwydwaith Canolfan Prawf y Rhyngrwyd. Daeth yr adolygiad i'r casgliad bod digon o ganolfannau i ddiwallu gofynion diwydiant. Rydym yn monitro'r sefyllfa yn rheolaidd ac os byddwn ni'n canfod bod angen mwy o ganolfannau prawf, byddwn ni'n ymgynghori â diwydiant.

Caiff unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau eu cyhoeddi ar y wefan. E-bostiwch itc@citb.co.uk os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill

NODWCH: Rydym o hyd yn croesawu ceisiadau i ddod yn ganolfan i gynnyrch eraill CITB: Diogelwch Safle Plws, Cyrsiau Byr, Canolfannau Prawf CPCS, a Fframwaith Be Fair.

Contractiau Canolfan CITB

Dyma'r contractau mae'n rhaid i bob canolfan eu llofnodi.

Amodau sylfaenol canolfan CITB  (PDF, 304KB)

Mae'r telerau a'r amodau hyn yn berthnasol i bob Canolfan CITB, ni waeth pa gynnyrch maent yn cael eu cymeradwyo i'w gynnig. Yna, bydd angen i ganolfannau lofnodi'r ffurflen gytundeb perthnasol yn ôl pa Gynnyrch CITB byddant yn ei gynnig.

Canllaw i gwblhau'r ffurflen gytundeb (PDF, 211KB)

Gweld enghraifft  o ffurfflen cytundeb sydd wedi ei chwblhau (PDF, 338KB)

Canolfannau Fframwaith Be Fair

Cyn cyflwyno cais i ddod yn Ddarparwr Fframwaith Be Fair CITB, mae'n hanfodol bod y dogfennau canlynol yn cael eu darllen a'u deall yn llawn:

Os hoffech barhau â'ch cais i ddod yn Ddarparwr Fframwaith achrededig Be Fair, llenwch:

Dylai o leiaf un mis yn cael ei ganiatáu i brosesu unrhyw gais ac na ddylai unrhyw asesiad neu gyfarwyddyd cael ei gynllunio cyn bod cymeradwyaeth yn cael ei roi.

Dylid anfon ffurflenni sydd wedi eu cwblhau at:

Be Fair CITB, Gweithrediadau Cwsmeriaid, Bircham Newton, Kings Lynn, PE31 6RH.

Dylai ymholiadau e-bost yn cael ei gyfeirio at: befairframework@citb.co.uk 

Rhaid i logo CITB cael ei roi mewn lle logo Gwobrwyau Cskills ar ddeunyddiau SSP 

Hoffem roi sicrwydd i bawb y bydd y cyrsiau Diogelwch Safle Plws sydd heb ei reoleiddio (SSP) yn parhau i fod yn rhan o CITB yn dilyn ein penderfyniad i werthu Gwobrau CSkills i NOCN.  Bydd pob canolfan SSP yn parhau i fod yn ganolfan cymeradwyedig.  Cyn hir, byddwch yn sylwi y bydd logo CITB yn cael ei roi mewn lle'r logo Gwobrau CSkills ar bob tystysgrif SSP.  Byddwn yn diweddaru ac yn ail-anfon yr holl ddogfennau ganolfan berthnasol yn raddol.

Tynnwch unrhyw logo Gwobrau Cskills yr ydych yn eu defnyddio mewn perthynas â SSP erbyn 1 Awst 2017. E-bostiwyd canllawiau yn esbonio ble a sut y gallwch ddefnyddio'r logo CITB ar gyfer at bob canolfan SSP yn ddiweddar. 

Os hoffwch ddarllen mwy am y gwerthu o Wobrau Cskillis i NOCN gallwch ddarllen ein datganiad i'r wasg.

Ffioedd Canolfannau

Web design by S8080