Blaenoriaethau strategol a'r effaith ar gyllid 

Mae CITB wedi nodi anghenion sgiliau a hyfforddiant allweddol ar gyfer y diwydiant dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, ar y cyd â chyflogwyr a ffederasiynau adeiladu.

Blaenoriaethau strategol y diwydiant ar gyfer sgiliau a hyfforddiant

Pan fyddwch yn cwblhau eich cais, bydd angen i chi ystyried sut mae eich prosiect yn helpu i fodloni o leiaf un o'r blaenoriaethau hyn:

•  Lleihau bylchau o ran sgiliau 
Mae bylchau o ran sgiliau yn ‘dyllau’ yng ngwybodaeth a gallu'r gweithlu presennol. Gall y bylchau hyn arwain at broffidioldeb a chynhyrchiant isel, dirywiad o ran ansawdd, rhestrau hwy o fân broblemau neu gofnod iechyd a diogelwch gwael.

•  Lleihau prinder sgiliau 
Ystyr prinder sgiliau yw'r anallu i recriwtio gweithwyr newydd â'r sgiliau priodol ar gyflog priodol. Gallant arwain at swyddi gwag nad ydynt wedi'u llenwi ers cyfnod hir ac achosion o brinder staff. Gall prinder sgiliau hefyd effeithio ar berfformiad cwmni, megis ei allu i wneud cais am waith newydd a'i gyflawni.

•  Sicrhau bod mwy o'r hyfforddiant cywir ar gael 
Mae hyn yn golygu annog a galluogi mwy o gyflogwyr i gael hyfforddiant sydd ei angen i fodloni eu gofynion o ran sgiliau.

•  Gwneud gweithio yn y diwydiant adeiladu yn fwy deniadol  
Mae hyn yn golygu hyrwyddo buddiannau gweithio yn y diwydiant adeiladu i bobl sy'n dewis gyrfaoedd, yn ogystal â phobl sy'n rhoi arweiniad i'r bobl hynny.

•  Cynyddu gwariant ar hyfforddiant  
Mae hyn yn golygu annog cyflogwyr i fuddsoddi mwy o arian mewn hyfforddiant a defnyddio datrysiadau hyfforddi y gellir eu cymhwyso i'r sector ehangach.

•  Cynyddu'r gwerth a ychwanegir fesul cyflogai
Mae hyn yn golygu hyfforddi cyflogeion er mwyn sicrhau bod ganddynt sgiliau newydd sy'n helpu cyflogwyr i fod yn fwy cynhyrchiol a chystadleuol.

Sut mae hyn yn effeithio ar gyllid

Rydym am sicrhau bod yr arian a ddyrennir gennym yn dod â manteision gwirioneddol i'r diwydiant drwy gyflawni'r blaenoriaethau uchod ar gyfer sgiliau a hyfforddiant.

Er mwyn ein helpu i wneud hyn, rydym yn dyrannu arian yn seiliedig ar ganlyniadau ac effaith prosiect yn hytrach nag er mwyn cyflawni gweithgaredd.

Darllenwch rai straeon am brosiectau llwyddiannus a ariannwyd gennym

Web design by S8080