Cronfeydd hyblyg a strwythuredig

Mae cronfeydd Hyblyg a Strwythuredig yn buddsoddi mewn atebion y gellir eu trosglwyddo o’r naill gyflogwr i’r llall, lle mae sail dystiolaeth ac nad yw ateb briodol yn bodoli, a lle nad yw'r angen yn cael ei bodloni gan gyllid arall gan CITB, megis y cynllun grantiau.

  • Mae'r Gronfa Hyblyg ar gyfer prosiectau byr, yn parhau am hyd at 18 mis.
  • Mae'r Gronfa Strwythuredig ar gyfer prosiectau hwy, yn parhau am gyfnod rhwng 18 mis a phum mlynedd

Mae pob cronfa yn cynnwys opsiynau lle gwahoddir diwydiant i nodi problem a chynnig ateb (prosiect). Lle mae CITB yn nodi problem trwy ei gronfa dystiolaeth ei hunan, gall gyhoeddi cyfle wedi'i gomisiynu* o fewn opsiynau cyllido. 

Gan fod ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cyllid ardoll er budd y diwydiant, bydd CITB yn cadw'r hawliau IPR ar brosiectau a gyllidir.  Mae hyn er mwyn sicrhau bod IPR sy'n cael ei greu trwy gyllid ardoll yn cyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosibl trwy argaeledd i bawb. Mae'r cronfeydd yn fuddsoddiad cymdeithasol ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer ecsbloetio masnachol. 

Mae pob ffenestr hefyd yn cynnwys cyfleoedd a gomisiynir  o ar draws y dewisiadau o gronfeydd, ac o fewn pob ffenestr ariannu, mae CITB wedi ymrwymo £1m i yrfaoedd, £1m i sgiliau'r dyfodol, ac £1m i hyfforddiant a datblygiad.

Gwneud cais am gefnogaeth i greu partneriaeth neu gydweithredu ar brosiect.

Cofrestru ar weminar i ddysgu am y cais nesaf.

Atodlen ffenestr ymgeisio*

Adolygu'r dyddiadau adolygu Sgiliau a Hyfforddiant

Cliciwch yma i adolygu'r ffenestri ymgeisio caeëdig

Yn agor ar

C

Opsiwn

Comisiwn 

5 Medi 2017

Stwythuredig

Seilwaith

Seilwaith Asesu

Ymgysylltu Addysgol 

Addysg Uwch

Cwricwlwm Cyd-destunol

Hyblyg 

Arloesi

Cynhyrchiant

Cymhellion Gwell

Seilwaith Asesydd

 

Yn agor ar

C

Opsiwn

Comisiwn

9 Ionawr 2018

Strwythuredig

 

 

 

 

Hyblug

 

 

 

 

 

Yn agor ar

C

Opsiwn

Comisiwn

1 Mai 2018

Strwythuredig

 

 

 

Hyblug

 

 

 

 

 

Yn agor ar

C

Opsiwn

Comisiwn

4 Medi 2018

Strwythuredig

 

 

 

 

Hyblug

 

 

 

 


*Mae pob comisiyn yn amodol ar newid heb rybudd, pan nad yw'n rhan o ffenestr ymgeisio agored

Amserlen Sgiliau a Hyfforddiant

Yr un hyblyg: mae'r opsiwn cronfa sgiliau a hyfforddiant ar agor o 7 Chwefror 2017 i 29 Mawrth 2018.  Gallwch gyflwyno cais ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, a chaiff ceisiadau cronedig eu sgorio ar chwe phwynt yn y ffenestr.

Ar bob pwynt a drefnir, gwerthusir pob cais sydd wedi’i gronni ers y pwynt olaf a bydd yr ymgeiswyr hynny’n cael eu hysbysu o benderfyniadau.

Mae'r ffenestr yn agor  7 Chwefror 2017
Pwynt adolygu 1
6 Mawrth 2017
Pwynt adolygu  2 24 Ebrill 2017
Pwynt adolygu  3 29 Mai 2017
Pwynt adolygu  4 17 Gorffennaf 2017
Pwynt Adolygu  5 2 Hydref 2017
Pwynt Adolygu 6 20 Tachwedd 2017
Pwynt Adolygu 7 15 Ionawr 2018
Pwynt Adolygu 8 26 Chewfror 2018
Pwynt Adolygu 9 29 Mawrth 2018
Mae'r ffenestr yn cau 29 Mawrth 2018
Web design by S8080