Fframwaith 'Be Fair'

Mae mwy a mwy o gwmnïau yn y diwydiant yn ystyried safonau cydraddoldeb er mwyn dangos eu hymrwymiad i fynd i'r afael ag arferion annheg ac anghydraddoldebau o fewn y sector

2 Employees

Mae CITB wedi datblygu cynllun peilot o'r enw 'Be Fair', mewn partneriaeth â Constructing Equality, gan weithio gyda 100 o gwmnïau ledled Prydain Fawr. Bydd cynllun peilot 'Be Fair', sy'n achrediad tegwch, cynhwysiant a pharch ar gyfer y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig, yn rhedeg tan ddiwedd 2013.

Bydd yr achrediad fframwaith, a ddyfernir gan CITB i gwmnïau llwyddiannus, yn helpu cyflogwyr i ddysgu am y manteision busnes a masnachol sydd ynghlwm wrth ddeall, cofleidio a defnyddio amrywiaeth y gweithlu, eu cwsmeriaid a'r amgylchedd diwylliannol amrywiol y maent yn gweithio ynddo. 

Dyma'r fframwaith cydraddoldeb cyntaf sy'n benodol i ddiwydiant, a gynlluniwyd mewn ymgynghoriad â'r sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig, sy'n annog busnesau i fabwysiadu arferion a fydd yn eu galluogi i fanteisio i'r eithaf ar ein heconomi gyfoethog ac amrywiol.

Manteision 'Be Fair'

Ymhlith y manteision i sefydliad sy'n ymgymryd â'r fframwaith mae:

  • creu amgylchedd lle y gall cyflogeion deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi
  • creu cyfle i sefydliad ddod yn ddewis gyflogwr ac yn ddewis gyflenwr
  • helpu sefydliad i gyflawni enillion cyfrifoldeb cymdeithasol corfforathol a hyrwyddo'r busnes o fewn cymunedau
  • atgyfnerthu cynigion am dendrau a helpu i ennill contractau
  • cynyddu buddiannau'r busnes, er enghraifft gwella cydbwysedd gwaith-bywyd cyflogeion, lleihau trosiant staff, helpu i fynd i'r afael â phrinder sgiliau a denu recriwtiaid newydd
  • sicrhau ei fod yn cael ei gydnabod yn gyhoeddus fel sefydliad o safon.

Prif egwyddorion Tegwch, Cynhwysiant a Pharch

Uwchlaw popeth, mae'r Prif Egwyddorion Tegwch, Cynhwysiant a Pharch canlynol yn ategu nodau ac amcanion y fframwaith:

  • Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod pob un o'n gweithgareddau yn deg, yn gynhwysol ac yn dangos parch at bawb.
  • Rydym yn hyrwyddo pob cyfle i bawb er mwyn sicrhau bod gweithlu'r dyfodol yn cynrychioli'r DU.
  • Rydym yn credu yng ngwerth gweithlu amrywiol.
  • Rydym yn ymrwymedig i fynd i'r afael â gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth a bwlio ble y mae'n bodloni, gan weithio tuag at sicrhau gweithlu a diwydiant lle nad yw pobl yn dioddef.

Mae a wnelo tegwch â thrin pawb yn gyfartal, heb ragfarn nac anghyfiawnder, tra'n deall y gall hyn weithiau olygu bod angen cymorth ychwanegol ar rai pobl.

Mae a wnelo cynhwysiant â galluogi pobl i fod yn hwy eu hunain, gwerthfawrogi gwahaniaeth a rhoi gwybod iddynt bod eu cyfraniad yn cael ei werthfawrogi, ni waeth pwy ydynt na beth fo'u cefndir. Mae a wnelo â datblygu amgylchedd lle nad yw unrhyw un yn teimlo eu bod yn cael eu gadael allan.

Mae a wnelo parch â sicrhau bod eich ymddygiad tuag at dimau, cydweithwyr, cleientiaid neu gysylltiadau yn briodol ac nad yw'n peri tramgwydd. Mae a wnelo â thrin pobl yn yr un modd ag y byddech chi'n disgwyl cael eich trin a chynnal amgylchedd lle y caiff gwahaniaethau unigol eu parchu.

I gael rhagor o wybodaeth am Fframwaith 'Be Fair', cysylltwch â:

Web design by S8080