Ail-lunio ein hymgysylltiad â chwsmeriaid

Bydd Cynghorwyr CITB newydd yn gweithio gyda grwpiau hyfforddi, fforymau cynghori, Ffederasiynau, darparwyr hyfforddiant ac ysgolion i sicrhau bod cyflogwyr yn cael y sgiliau cywir ar gyfer eu busnesau

Fel y gwyddoch, mae twf cryf yn y diwydiant yn golygu bod mwy o alw am sgiliau ac mae cyflogwyr yn wynebu amgylchedd sgiliau sy'n gynyddol gymhleth.

Gyda'r heriau hyn, mae ein cwsmeriaid yn dweud wrthym:

  • Ni allant canfod yr hyfforddiant mae arnynt ei angen bob tro, neu pryd a ble mae arnynt ei angen
  • Nid yw digon o gyflogwyr yn elwa o gyllid a chymorth CITB
  • O ganlyniad i drafod biwrocratiaeth i hawlio grantiau, mae ein timau Gwybodaeth Busnes yn cael gweld 10% o gyflogwyr wedi'u cofrestru â Lefi'n unig
  • Nid ydynt yn deall pam bod pobl wahanol o CITB yn cysylltu â hwy
  • Mae CITB yn rhy araf, biwrocrataidd ac anodd delio â hwy ac yn aml rydym yn methu â deall beth sy'n berthnasol i'n cwsmeriaid a siarad â hwy mewn ieithwedd seml
  • Ni wyddant â phwy i siarad yn CITB ac mae'r rhai sydd yn gwybod yn dal i ddioddef oherwydd gwybodaeth anghyson a gwasanaeth anghyson

Ein huchelgais yw gweithio'n fwy effeithiol i helpu diwydiant i gau'r bwlch sgiliau:

  • Cael y sgiliau a hyfforddiant cywir yn eu lle trwy ddiwygio ein cyllid
  • Canolbwyntio ar drefnu hyfforddiant trwy bartneriaid a chomisiynu yn hytrach na'i darparu'n uniongyrchol ein hunain; a thrwy hynny'n gwella mynediad cyflogwyr i hyfforddiant er mwyn uwchsgilio a  chroes-sgilio gweithwyr presennol
  • Sicrhau ansawdd yr hyfforddiant rydym yn ei gomisiynu a dylanwadu ar y farchnad er mwyn codi safonau i gefnogi cyflogwyr i gael y sgiliau cywir ar gyfer eu busnes
  • Cydweithio gyda diwydiant er mwyn denu talent newydd a gwella delwedd y diwydiant trwy ein gwaith Delwedd, Diwylliant a Recriwtio

Mae ein cynigion yn canolbwyntio ar weithio'n wahanol fel y gallwn ni gyrraedd mwy o gyflogwyr a dod yn haws i wneud busnes gyda ni trwy gyflwyno gwasanaethau ar-lein syml, hawdd eu defnyddio â chymorth ar y ffôn wedi'i gefnogi gan dimau wyneb yn wyneb. 

Trwy dorri biwrocratiaeth a symleiddio sut rydym yn gwneud pethau, rydym yn ceisio gwneud ein gwasanaethau ar-lein mor hawdd eu defnyddio y bydd cyflogwyr yn ei gael yn haws llenwi eu cofnod lefi, dod o hyd i'r hyfforddiant mae arnynt ei angen a hawlio cyllid ar-lein.

Trwy hyn gall ein timau ganolbwyntio ar ychwanegu gwerth gwirioneddol at gyflogwyr. Mae ein hymchwil gyda Chyflogwyr yn dweud wrthym nad yw'r cyflogwyr hynny nad ydynt yn hawlio cyllid gan CITB yn tueddu i hyfforddi o gwbl ac nid yw hynny'n ein helpu fel diwydiant i gau'r bwlch sgiliau.

Dyna pam rydym wedi gosod y targed heriol inni ein hunain i gynyddu'r nifer o gyflogeion yn ymgysylltu â ni o 15,000 i 20,000 dros y ddwy flynedd nesaf a rhoi cychwyn gwirioneddol ar wneud gwahaniaeth ynghylch cael y sgiliau cywir sydd eu hangen i mewn i'n diwydiant.

Ein targed yw i gyfran sylweddol uwch o gyflogwyr wedi'u cofrestru â Lefi ymgysylltu â ni erbyn 2018 - cynnydd o 31% dros ddwy flynedd i'n galluogi i gyflawni effaith ein gwasanaethau newydd a'r ymagwedd newydd tuag at gyllid.

Sut mae'r rôl Cynghorydd newydd yn ffitio i mewn?

Y rôl Cynghorydd newydd fydd y siop un stop CITB. Bydd Cynghorwyr yn gweithio gyda chyflogwyr trwy grwpiau hyfforddi, fforymau cynghori, Ffederasiynau, darparwyr hyfforddiant ac ysgolion i sicrhau bod cyflogwyr yn cael y sgiliau cywir ar gyfer eu busnesau

Bydd ein rôl Cynghorydd yn gwrando ar farnau ac adborth cwsmeriaid ar anghenion a blaenoriaethau ynghylch sgiliau fel y gallwn ni adlewyrchu'r rhain yn y ffordd rydym yn llywio Cyllid Cyflogwyr

Mae'r dull newydd o weithio'n anelu at ddarparu mwy o effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd. Mae'n effeithio ar 112 o rolau cyfredol ac yn argymell gostyngiad o 46 o rolau. Argymhellir 66 o rolau newydd. 

Rydym yn teimlo bod hyn yn cyflwyno newid sylweddol i CITB effeithio ar y nifer o gyflogwyr rydym yn eu cyrraedd a pha mor hawdd maent yn ein canfod i wneud busnes gyda ni fel ei gilydd.

Wrth ymgynghori ar y cynigion hyn, rydym yn ceisio deall pryderon a sut y gallwch ein helpu i gyflawni ein huchelgeisiau i gynyddu'r nifer o gyflogwyr rydym yn ymgysylltu â hwy a'u hannog i ddefnyddio'r gwasanaethau arfaethedig ar-lein; a thrwy hynny ein helpu i gyflenwi effeithlonrwydd a gwasanaeth gwell fel y gallwn ni roi hyd yn oed mwy o werth i gyflogwyr.

Web design by S8080