Dyfarniad CREST

Mae CITB wedi datblygu Dyfarniad CREST Efydd ar gyfer adeiladu sy'n helpu myfyrwyr i ddeall sut mae Mathemateg a Gwyddoniaeth yn ddefnyddiol i yrfa yn y diwydiant adeiladu

2 female employees

Beth yw cynllun Dyfarniad CREST? 

Crest logoCaiff cynllun Dyfarniad CREST ei reoli gan Gymdeithas Gwyddoniaeth Prydain ac mae'n codi ymwybyddiaeth pobl ifanc o yrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Mae cysylltiadau uniongyrchol rhwng Dyfarniad CREST a'r cwricwlwm cenedlaethol, gan gynnwys TGAU a Diploma Rhagarweiniol/Cychwynnol BTEC mewn Adeiladu, ac mae'n addas i bobl ifanc rhwng 14 ac 16 oed.  

Mae gan CREST enw da ac mae UCAS yn argymell y dylai ymgeiswyr prifysgolion dynnu sylw at eu dyfarniad CREST mewn datganiadau penodol.

Pam y dylai ysgolion ddewis Her Cymunedau Cynaliadwy CREST? 

Yn ddiweddar, mae CITB wedi datblygu Dyfarniad CREST Efydd newydd ar y cyd â chyflogwyr adeiladu a Chymdeithas Gwyddoniaeth Prydain. 

Nod y Dyfarniad yw:

 • Dangos sut y gall Gwyddoniaeth a Mathemateg fod yn ddefnyddiol i yrfa yn y diwydiant adeiladu
 • Addysgu pobl ifanc am y prif heriau sy'n wynebu'r diwydiant adeiladu
 • Cynnwys gwirfoddolwyr o'r diwydiant adeiladu fel modelau rôl cadarnhaol
 • Codi ymwybyddiaeth pobl ifanc o'r amrywiaeth o yrfaoedd, anghenion sgiliau a chyfleoedd i gamu ymlaen sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu
 • Dangos pa gyfleoedd gyrfa y mae'r diwydiant adeiladu yn eu cynnig i bobl o ystod ehangach o gefndiroedd i'r sector

Mae Her Cymunedau Cynaliadwy CREST yn dangos bod myfyrwyr yn deall sut mae prosesau dylunio a pheirianneg yn gweithio. 

Mae hyn yn cynnwys: 

 • Cynllunio prosiect a chynnal yr ymchwil sy'n sail iddo
 • Cyflawni'r prosiect mewn ffordd drefnus
 • Llunio casgliadau synhwyrol a chynhyrchu canlyniad sy'n bodloni'r gofynion
 • Deall y wyddoniaeth a'r peirianneg sy'n sail i'w prosiect
 • Cyflwyno'r prosiect i'r cwmnïau y gweithiwyd gyda hwy a chynulleidfaoedd eraill
 • Dangos menter wrth reoli'r prosiect a chreadigrwydd wrth ddatrys problemau

Sut mae myfyrwyr yn cyflawni Her Cymunedau Cynaliadwy CREST? 

Mae Her Cymunedau Cynaliadwy CREST yn gwahodd myfyrwyr i ddatblygu cynllun tai ar gyfer safle 2000m2 sy'n cynnwys 10 cartref. 

Mae manyleb y safle yn cynnwys cyfuniad o gartrefi â 2-5 ystafell wely, lle parcio, man gwyrdd a nodweddion eraill. Rhaid i'r myfyrwyr ddefnyddio o leiaf dri deunydd cynaliadwy a thair techneg sy'n gwneud y cartrefi yn fwy cynaliadwy i'w rhedeg.  

Caiff y prosiect ei lansio gan gyflogwr, yn dilyn ymweliad â safle prosiect adeiladu lleol lle gall y myfyrwyr weld amrywiaeth o dechnegau cynaliadwy ar waith. 

Ar ddiwedd y gweithgaredd gofynnir iddynt gyflwyno'r dystiolaeth ganlynol:

 • Cynllun o'r safle (graddfa o 1cm i 2m)
 • Cynnig sy'n disgrifio cynllun y safle ac yn nodi sut mae'r cynllun yn diwallu anghenion y cleient
 • Copi o gynllun y prosiect (dadansoddiad llwybr critigol) a ddefnyddiwyd i gwblhau'r her
 • Adroddiad myfyriol byr gan bob aelod o'r cwmni

Sut y gall ein hysgol gael mwy o wybodaeth am Her Cymunedau Cynaliadwy CREST? 

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch

Am ddysgu mwy am weithio yn y diwydiant adeiladu?

Web design by S8080