Cyflogi'r rhai sydd wedi gadael y lluoedd arfog

Mae'r sawl sy'n gadael y lluoedd arfog yn fedrus, yn ddisgybledig ac yn weithwyr caled a all wneud cyfraniad i'ch busnes chi

New hospital being built

Os ydych yn bwriadu recriwtio, yna mae gan y sawl sy'n gadael y lluoedd arfog y sgiliau technegol ac ymarferol sydd eu hangen ar eich busnes.

Mae personél cyn-filwrol:

  • yn fedrus, yn ddisgybledig ac yn weithwyr caled, sy'n golygu y gallant wneud cyfraniad ar unwaith gyda'r hyfforddiant lleiaf posibl
  • yn gyfarwydd â gweithio mewn tîm a chyflawni canlyniadau o dan bwysau
  • yn gallu gwneud cyfraniad ar unwaith gyda'r hyfforddiant lleiaf posibl
  • wedi'u hyfforddi i fod yn hyblyg ac yn gyfarwydd â chyflawni'r dasg ble bynnag y mae eu hangen

Mae hyn oll yn golygu bod recriwtio personél cyn-filwrol yn ffordd gosteffeithiol ac uniongyrchol o gynyddu galluoedd, effeithlonrwydd a chynhyrchiant eich busnes.

Ewch i Career Transition Partnership a dysgwch sut y gallwch gael gafael ar amrywiaeth eang o ddarpar gyflogeion hynod fedrus a galluog am ddim.

Astudiaethau Achos

Gemma Richards - Morgan Sindall Group PLC

"Mae ei gefndir milwrol yn golygu bod ganddo sgiliau arwain rhagorol. Mae'n wirioneddol ymrwymedig i sicrhau rhagoriaeth."

Oliver Turner - Land Lease

 

 

 

 

 

Bu Oliver, 27, o Colchester, yn gwasanaethu gyda'r Peirianwyr Brenhinol rhwng mis Ebrill 2005 a mis Awst 2011. Cyn ymuno, roedd wedi dechrau ar yrfa yn y diwydiant adeiladu fel saer coed, ond penderfynodd ymuno â'r fyddin er mwyn herio ei hun a datblygu ei sgiliau. 

Bu Oliver yn gwasanaethu yng Nghanada, irac, Affganistan a chYPRUS. Achubodd ar y cyfleoedd hyfforddi a datblygu a gynigiwyd gan y Fyddin, gan ddatblygu ei sgiliau gwaith coed a thrydanol.

Ar ôl gadael y Fyddin, dechreuodd Oliver weithio fel saer coed hunangyflogedig, cyn dychwelyd i weithio ar brosiectau mwy o faint mewn tîm mwy o faint. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio fel rheolwr adeiladu ar gyfer lend Lease yn Llundain.

Dywed Oliver, “Mae'r gwaith a wnes yn y fyddin a'r gwaith rwy'n ei wneud yn y diwydiant adeiladu sifilaidd yn debyg mewn nifer o ffyrdd, gyda llawer o'r un strwythurau a phrosesau ar waith.

“Roedd dychwelyd i'r diwydiant adeiladu yn ddewis naturiol i mi, ac mae'n rhoi cyfle i mi ddefnyddio'r holl sgiliau a ddatblygais yn y lluoedd arfog.”

Andy Parker - Morgan Sindall

Bu Andy yn gwasanaethu fel Arweinydd Sgwadron yn yr Awyrlu Brenhinol am 27 mlynedd cyn iddo ymddeol yn 2010. Fel rhan o Gangen Seilwaith yr Awyrlu, roedd Andy yn gyfrifol, fel rheolwr rhaglenni a phrosiectau, am oruchwylio prosiectau adeiladu gan gynnwys siediau awyrennau newydd, rhoi wyneb newydd ar brif lwybrau glanio'r Awyrlu, ac adeiladu llety ar gyfer canolfannau yn y DU.

Dilynodd gwrs MSc mewn Rheoli Cyfleusterau ym Mhrifysgol Fetropolitan Leeds hefyd ac astudiodd am gymwysterau drwy'r Gymdeithas Rheoli Prosiectau.

Ar ôl iddo ymddeol o'r Awyrlu, aeth Andy ati i ddatblygu ei CV gyda help y Career Transition Partnership (CTP) ac yn 2010 cafodd ei benodi'n Gyfarwyddwr Amddiffyn gyda chwmni Morgan Sindall.

Andy sy'n bennaf cyfrifol am waith adeiladu Morgan Sindall ym maes amddiffyn, gan sicrhau ei fod yn cael ei wneud yn brydlon ac i'r safon uchaf bosibl tra'n darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog.

Dywedodd Andy, “Rwy'n defnyddio nifer o sgiliau a ddatblygaid yn ystod fy ngyrfa filwrol, gan gynnwys arweinyddiaeth a rheolaeth gref, uniondeb a disgyblaeth. Rwyf wedi dysgu sut i addasu'r holl sgiliau hyn er mwyn gwneud y defnydd gorau ohonynt yn y sector preifat.

“Roedd symud i'r sector preifat yn her fawr ond roedd yn galonogol gwybod, ynghyd â'm cymwysterau sifilaidd, bod y profiad a'r hyfforddiant a gefais gyda'r Awyrlu yn werthfawr i un o fusnesau adeiladu a seilwaith mwyaf blaenllaw y DU.” 

Dysgwch fwy am yrfa yn y diwydiant adeiladu

Darganfyddwch yr hyn sy'n debyg - Gwnewch gais heddiw


Web design by S8080