Facebook tracking pixel

Lleihau twyll

Cardiau twyllodrus

Mae twyll cardiau'n broblem ddifrifol i'r diwydiant adeiladu. Ein polisi yw erlyn ymddygiad twyllodrus ac rydym yn gweithio'n agos gyda'r heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron i gasglu tystiolaeth a dwyn troseddwyr i gyfrif.

Rydym hefyd wedi ein hymrwymo i atal twyll.

Beth i'w wneud os ydych yn amau bod rhywun yn defnyddio cerdyn twyllodrus

 • Cadwch y cerdyn os yn bosibl
 • Gwnewch ffotocopïau o'r blaen a'r cefn
 • Cofnodwch enw a chyfeiriad deiliad y cerdyn
 • Gofynnwch i ddeiliad y cerdyn lle cafwyd y cerdyn
 • Ffoniwch yr heddlu lleol ac adroddwch am y mater
 • Gwrthodwch fynediad i'r safle (yn amodol ar reolau'r cwmni)
 • Ar gyfer CSCS: Anfonwch gopïau o'r holl dystiolaeth at:
Y Tîm Gweithrediadau yn CSCS Cyf
The Building Centre
26 Store Street
LONDON
WC1E 7BT

wedi'i nodi “CERDYN TWYLLWODRUS A AMHEUIR" â manylion ynghylch y rhif trosedd a roddwyd gan yr heddlu lleol.

 • Hysbyswch CPCS gan gynnwys yr holl dystiolaeth a'r rhif trosedd a roddwyd gan yr heddlu lleol. Dylid anfon hyn at y swyddfa naill ai trwy'r post Er Sylw'r Ymchwilydd Twyll neu drwy e-bost at CITB
 • Hefyd gallwch chi e-bostio e-bost i CITB.

Bydd PCS a CSCS yn cefnogi'n llawn unrhyw erlyniad gyda thystiolaeth dechnegol a ffeithiol.

Beth i chwilio amdano ar gerdyn CSCS

Mae nifer o nodweddion diogelwch wedi'u hymgorffori mewn cardiau CSCS. Y prif bethau i chwilio amdanynt yw:-

 • Dylai'r cerdyn gael hologram CSCS yn y gornel chwith uchaf. Os byddwch chi'n symud y cerdyn ychydig fe welwch y geiriau 'cynllun ardystio sgiliau adeiladu' yn y rhan adlewyrchol
 • Dylai fod ffoto Modd Adnabod ar ochr dde'r cerdyn. A yw hyn yn debyg iawn i'r unigolyn o'ch blaen?
 • Dylai enw deiliaid y cerdyn gael ei brintio o dan yr hologram CSCS
 • Dylai rhif cofrestru deiliad y cerdyn gael ei brintio o dan eu henw ynghyd â dyddiad dod i ben y cerdyn. Mae'r rhif cofrestru yn cael ei ailadrodd ar gefn y cerdyn
 • Dylai'r cerdyn naill ai gael logo arian bach 'Wedi'i Brofi ar gyfer HS ac E' mewn blwch o liw arian wrth ymyl y llun Modd Adnabod neu logo lliw aur 'Wedi'i Brofi ar gyfer HS ac E' mewn blwch lliw aur wrth ymyl y llun Modd Adnabod
 • Dylai lliw'r cerdyn fynd yn union at ymyl y cerdyn. Mae gan rai ffugiadau'r hyn sy'n ymddangos fel ymyl gwyn tua blaen y cerdyn
 • Dylai'r prinr a lliwiau fod yn finiog a chlir. Mae gan lawer o ffugiadau gamgymeriadau sillafu neu brint aneglur neu ddwl.

Defnyddiwch y dolenni dilynol i nodi a yw cardiau'n dwyllodrus:-

Gweithgarwch twyllodrus arall

Hefyd rydym wedi ein hymrwymo i leihau gweithgarwch twyllodrus wrth gyflenwi'r cynllun CPCS. Mae hyn yn cynnwys cyhoeddi heb ganiatâd gwestiynau ac atebion prawf theori CPCS i'w defnyddio yn y profion technegol.

Lle byddwn ni'n dod ar draws papurau a gyhoeddir ar y rhyngrwyd byddwn ni'n ceisio eu symud ac yn cymryd camau cyfreithiol yn erbyn y cyhoeddwyr.

Nid yw'r cynllun CPCS yn cefnogi prynu a defnyddio'r papurau hyn fel cymorth hyfforddi/adolygu. Gallai eu defnyddio arwain at adolygu'r wybodaeth anghywir a methu'r prawf theori.  

Gellir cyfrif defnyddio'r deunydd hwn yn weithred o dwyll a châi unrhyw gerdyn a ddyfernid o ganlyniad ei ddileu. 

Os daw rhywun atoch neu os cewch chi wybod am dudalennau gwefan sy'n cynnig y gwasanaeth hwn, anfonwch y manylion ar ffurf e-bost i e-bost i CITB a byddwn ni'n ymchwilio ymhellach.