Archebu prawf

Bwriedir yr wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer y rhai hynny sydd am archebu prawf Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd (HS ac E) CITB

Gallwch sefyll y profion hyn trwy archebu fel:

 • unigolyn
 • archeb grŵp
 • gwasanaeth profion symudol.

Cost sefyll y prawf HS&E yw £21. 


Dulliau archebu

Gallwch archebu eich prawf:

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall ein telerau ac amodau archebu (PDF, 181KB) cyn gwneud yr archeb.

Archebu ar-lein

 1. Yn gyntaf, mae angen i chi gofrestru ar wefan Pearson VUE.
 2. Ar ôl i chi gofrestru, gallwch wedyn fewngofnodi ar y wefan i wneud eich archeb.
  Gwnewch yn siŵr fod gennych yr wybodaeth angenrheidiol (gweler y rhestr isod) yn barod i fynd i mewn i'r system ar-lein.
 3. Cymerir ffi'r prawf o £21 ar adeg archebu.

Archebu dros y ffôn

I archebu dros y ffôn, ffoniwch 0344 994 4488. Mae llinellau ar agor 8am i 8pm dydd Llun i ddydd Gwener, ac o 8am i 12pm ar ddyddiau Sadwrn

Llinell archebu Gymraeg: 0344 994 4490

Mae angen i chi sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth angenrheidiol yn barod i'w rhoi dros y ffôn (gweler y rhestr isod).

Sylwer, nid yw'r llinellau ffôn archebu ar agor ar Wyliau Banc.

Archebu trwy'r post

Mae angen i chi lenwi'r ffurflen gais drwy'r post (PDF, 279kb) a'i phostio at:

PO Box 1286
Warrington
WA1 9GN

Fel arall gallwch ffacsio'ch ffurflen wedi'i llenwi at 0300 200 1177.

Gwybodaeth mae angen i chi ei rhoi wrth archebu

Mae angen i chi gael y wybodaeth ddilynol yn barod i'w rhoi wrth archebu'r prawf:

 • pa fath o brawf HS ac E rydych am ei sefyll
 • pa ganolfan brawf rydych am sefyll y prawf ynddi
 • eich cyfeiriad llawn
 • eich rhif cofrestru CITB os ydych wedi sefyll prawf HS ac E o'r blaen neu wedi gwneud cais am gerdyn CSCS, CPCS neu CISRS
 • eich dull talu o ddewis; rydym yn derbyn cardiau debyd a chredyd. Neu gallwch ddefnyddio talebau a brynwyd o'n siop ar-lein i dalu am y prawf
 • a oes arnoch angen cymorth arbennig (e.e. cyfieithwyr, ac ati) yn ystod eich prawf.

Ar ddiwrnod y prawf

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y dilynol ar ddiwrnod y prawf:

Bydd staff yn y ganolfan brawf yn gwirio'ch dogfennau pan fyddwch chi'n cyrraedd. Fyddwch chi ddim yn gallu sefyll y prawf os nad oes gennych y dogfennau hyn, a byddwch chi hefyd yn colli'ch ffi am y prawf.

Archeb grŵp bach (1 i 3 ymgeisydd)

I archebu a thalu am grŵp bach o ddim mwy na 3 ymgeisydd, ffoniwch 0344 994 4488.

Archebion grŵp mawr (4 neu fwy o ymgeiswyr)

Gellir gwneud archebion ar gyfer grwpiau mwy â 4 neu fwy o ymgeiswyr ar-lein gan ddefnyddio'r system Offeryn Archebu Grŵp Scheduler.

I ddefnyddio'r system hon, bydd angen i chi gysylltu â CITB i sefydlu cyfrif - e-bostiwch groupbookings@citb.co.uk i ofyn am fynediad.

Ar ôl sefydlu'ch cyfrif, anfonir dolen we atoch i'r system i fewngofnodi fel y gallwch:

 • greu rhestr o'r holl ymgeiswyr a fydd yn sefyll y prawf
 • dewis lle rydych am iddynt sefyll y prawf - mae 168 o ganolfannau prawf ledled y wlad i ddewis rhyngddynt
 • dewis dyddiad ac amser ar gyfer y prawf (mae hyn yn amodol ar argaeledd)
 • gofyn am gymorth arbennig* ar gyfer ymgeisydd(wyr)
 • talu am yr holl brofion gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd. Fel arall gallwch dalu gyda thalebau a brynwyd o'n siop ar-lein .

* Gallwch ofyn am drosleisiau ac Iaith Arwyddion Prydain (BSL) drwy'r system. Ar gyfer mathau eraill o gymorth arbennig, e-bostiwch citb.testingspecialassistance@pearson.comneu ffoniwch 0344 994 4488 i ofyn am hyn.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y telerau ac amodau archebu (PDF, 181KB) cyn gwneud yr archeb.

Beth yw'r gwasanaeth profion symudol?

Mae'r gwasanaeth profion symudol yn cynnwys sefydlu canolfan brawf dros dro mewn lleoliad neu safle gwaith o'ch dewis unrhyw le yn y DU, gan gynnwys Gogledd Iwerddon.

Gall y gwasanaeth hwn fod yn fwy buddiol i chi a'ch gweithlu oherwydd:

 • mae'n arbed amser a chostau teithio eich gweithwyr gan na fydd rhaid iddynt deithio i ganolfan brawf disymud
 • gallwch ddewis dyddiad ac amser i'r prawf sy'n addas i chi a'ch gweithwyr
 • gallwch hefyd drefnu bod mathau eraill o brofion, megis y prawf adnewyddu CPCS, yn cael eu cynnal ar yr un pryd.

Os oes gennych anghenion parhaus am brofion, gallwch ofyn am sefydlu canolfan brawf lled-barhaol (caban cludadwy) ar y safle.

Archebu'r gwasanaeth profion symudol

 1. Cyn i chi archebu'r gwasanaeth, darllenwch a deallwch y  telerau ac amodau profi symudol yn llawn (PDF, 58kb).
 2. Cofrestrwch i ddefnyddio'r porth trosglwyddo ffeiliau diogel Pearson, gan y bydd angen i chi gyflwyno'ch archeb trwy ddefnyddio'r porth hwn.
 3. Yna bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais archebu (MS Excel, 263kb), gan sicrhau eich bod yn:
  • llenwi pryd a ble rydych chi am gael y gwasanaeth, a hefyd eich dull cyflenwi dewisol
  • rhoi enw'r ymgeisydd(wyr) sy'n sefyll y prawf - gwnewch yn siŵr bod yr enwau yn union fel y'i dangosir ar y Modd Adnabod y bydd rhaid iddynt ddod â nhw gyda nhw i'r prawf
  • rhoi'r rif cyfrif credyd CITB os oes gennych un
  • nodi eich dull talu dewisol yn yr e-bost esboniadol - os nad ydych yn defnyddio cerdyn credyd neu ddebyd i dalu am y gwasanaeth, byddwn ni'n trefnu galwad yn ôl i gymryd taliad
  • llenwi'r ffurflen yn gyfan gwbl, fel arall, bydd eich archeb yn cael ei gwrthod a bydd rhaid i chi ddechrau unwaith eto.
 4. Ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen a thalu am y gwasanaeth, byddwch yn derbyn cadarnhad ar gyfer eich archeb drwy e-bost diogel.
  • Gofynnwn am daliad o leiaf 10 diwrnod cyn dyddiad y prawf.
  • Rhaid i'r taliad fod wedi'i glirio i'n cyfrif banc o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf cyn i ni anfon cadarnhad archebu.

Bydd ymgeisydd(wyr) a fydd yn sefyll y prawf yn derbyn e-bost/llythyr o gadarnhd yn cadarnhau eu slot prawf. Os ydych wedi gofyn i'ch ymgeisydd(wyr) gael eu hatgoffa o'u slot prawf, byddant yn derbyn neges e-bost neu neges destun 24 awr cyn y dyddiad.

Newid y rhestr o ymgeiswyr

Os oes angen i chi newid pwy fydd yn sefyll y prawf, rhaid i chi wneud hyn o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf. Ni allwn wneud unrhyw newidiadau i'r rhestr ar ôl y cyfnod hwn.

Ymholiadau a chymorth pellach

E-bostiwch citb.mobiletesting@pearson.com neu ffoniwch 0344 994 4492 os oes arnoch angen cymorth ychwanegol ag archebion profi symudol.

Gallwch ail-drefnu neu ganslo prawf:

Ail-drefnu neu ganslo ar-lein

I ganslo neu aildrefnu prawf, mae angen i chi fewngofnodi i'r system archebu profion Pearson VUE. Bydd arnoch angen yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair a ddefnyddioch pan wnaethoch gofrestru i ddefnyddio'r system yn y lle cyntaf.

Os nad oes gennych fanylion mewngofnodi, gallwch gofrestru ar gyfer cyfrif i reoli eich archeb am brawf.

Aildrefnu'r prawf

Mae'n rhaid i chi aildrefnu eich prawf o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf:

 • mae'n rhad ac am ddim i newid i ddyddiad prawf gwahanol ar-lein os gwnewch hynny o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf
 • ni allwch aildrefnu eich prawf lai na 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf; byddwch yn colli eich ffi prawf yn llwyr yn yr achos hwn.

Canslo'r prawf

ganslo eich prawf a chael ad-daliad llawn o'ch ffi prawf, mae angen i chi wneud hyn ar-lein o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf.

Ni fydd eich ffi prawf yn cael ei had-dalu os byddwch yn canslo'ch prawf lai na 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf.

Gwneir ad-daliadau:

 • i'r cerdyn debyd neu gredyd a ddefnyddiwyd ar adeg archebu
 • drwy siec o fewn 15 diwrnod gwaith o'r dyddiad y gwnaethoch ganslo'r prawf a archebwyd ar-lein.

Ni fyddwch yn cael ad-daliad os gwnaethoch dalu trwy dalebau. Yn lle hynny, gallwch ail-drefnu'r prawf am ddyddiad arall, cyn belled â'ch bod yn gwneud hyn o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf.

Aildrefnu neu ganslo dros y ffôn

I aildrefnu neu ganslo eich prawf, ffoniwch 0344 994 4488. Mae'r llinell ar agor 8am i 8pm dydd Llun i ddydd Gwener, ac 8am i 12pm ar ddyddiau Sadwrn Mae'r llinell ar gau yn ystod Gwyliau Banc.

Aildrefnu'r prawf

 • Os byddwch yn aildrefnu dros y ffôn o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf, codir tâl o £5 arnoch i newid y dyddiad.
 • Ni allwch aildrefnu eich prawf lai na 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf; byddwch yn colli eich ffi prawf yn llwyr yn yr achos hwn.

Canslo'r prawf

 • Os byddwch chi'n canslo dros y ffôn o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf, byddwch yn cael ad-daliad, llai ffi weinyddol o £10.
 • Os byddwch yn canslo dros y ffôn llai na 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf, ni fyddwch yn cael unrhyw ad-daliad o'ch ffi prawf.

Gwneir ad-daliadau:

 • i'r cerdyn debyd neu gredyd a ddefnyddiwyd ar adeg archebu
 • drwy siec o fewn 15 diwrnod gwaith o'r dyddiad y gwnaethoch ganslo'r prawf a archebwyd ar-lein.

Ni fyddwch yn cael ad-daliad os gwnaethoch dalu trwy dalebau. Yn lle hynny, gallwch ail-drefnu'r prawf am ddyddiad arall, cyn belled â'ch bod yn gwneud hyn o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y prawf (gweler aildrefnu'r prawf dros y ffôn uchod).

Mae manylion llawn y telerau ac amodau archebu ar gael i'w lawrlwytho (PDF, 181KB)

Bydd angen ichi fynd â ffurflen gydsyniad rhieni (MS Word, 35kb) gyda chi i'ch prawf a bydd angen i chi gysylltu â'n canolfan gwasanaeth cwsmeriaid ar 0344 994 4488 i gael help gyda'ch archeb.

O dan yr amgylchiadau eithriadol lle nad oes gennych unrhyw fodd adnabod ffotograffig, bydd angen i chi hefyd fynd â Ffurflen gadarnhau Modd Adnabod O Dan 16 sydd wedi'i chwblhau (PDF, 114kb), wedi'i llofnodi gan aelod o'r staff addysgu yn yr ysgol neu goleg rydych chi'n ei fynychu.