Facebook tracking pixel

Fe aeth y prawf HS&E wedi'i ddiweddaru yn fyw ar 26 Mehefin 2019. Fe wnaed newidiadau i sicrhau bod y prawf hyd yn oed yn fwy cadarn fel y gall gweithredwyr barhau i fod yn ddiogel yn y gwaith, a gwybod bod eu cyd-weithwyr yr un mor gymwys i gyfrannu at amgylchedd gwaith diogel. Hefyd gall cyflogwyr fod yn sicr bod eu gweithlu cymwys yn llai tebygol o golli diwrnodau i anafiadau yn y gwaith.

Beth sydd wedi newid?

Mae prawf HS&E CITB wedi'i ddiwygio mewn sawl ffordd. Mae manylion y newidiadau hyn isod.

Gwybodaeth gyfredol o'r arferion a deddfwriaeth ddiweddaraf

Mae pob fersiwn o'r prawf wedi cael ei adolygu, a lle mae'n berthnasol, mae'r cwestiynau wedi'u diweddaru yn unol â deddfwriaeth gyfredol.

Mae prawf y Gweithedwyr yn arbennig wedi cael diweddariad sylweddol i adlewyrchu'n well yr ystod o dasgau a chyfrifoldebau dyddiol sydd gan weithiwr ar y safle.

Mae CITB wedi gweithio gyda rheolwyr a hyfforddwyr iechyd a diogelwch adeiladu â blynyddoedd o brofiad ymarferol o wneud y newidiadau hyn, fel bod y prawf HS&E diwygiedig yn gyfredol ac yn addas ar gyfer anghenion gweithwyr a chyflogwyr.

Maes chwarae gwastad

Bydd gan bob person sy'n sefyll y prawf Gweithredwyr diwygiedig yr un gyfran o gwestiynau hawdd, canolig ac anodd. Bydd y prawf yn parhau i gyflwyno cyfuniad o gwestiynau ar hap i ymgeisydd, ond bydd pob cyfuniad yn cael yr un lefel o anhawster.

Rydym wedi gweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant i sicrhau bod yr holl gwestiynau prawf yn cael eu graddio am anhawster, fel bod y prawf diwygiedig yn 'faes chwarae gwastad' ar gyfer gweithredwyr sy'n ei sefyll.

Un sgôr i basio

Yn hytrach na dwy adran o gwestiynau i'w hateb, bydd gan ymgeiswyr un yn unig yn y prawf diwygiedig. Bydd yr astudiaethau achos ymddygiadol a'r cwestiynau cysylltiedig yn cael eu tynnu allan.

Bydd y prawf yn dal i archwilio a yw ymgeiswyr yn gwybod am yr ymddygiadau cywir i'w harddangos yn y swydd, gan fod elfennau ymddygiadol wedi'u hymgorffori mewn llawer o'r cwestiynau prawf

Gan mai dim ond un adran o gwestiynau fydd yno, bydd y sgôr yn haws i'w deall o ganlyniad.

Â'r dull sgorio newydd, nawr bydd angen i ymgeiswyr gael y sgorau dilynol i basio'r prawf:

  • ar gyfer y prawf Gweithredwyr, y marc pasio yw 45 o 50
  • ar gyfer y prawf Arbenigwyr, y marc pasio yw 45 o 50
  • ar gyfer y prawf Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol, y marc pasio yw 46 o 50

Cwestiynau newydd a dull newydd

Mae cwestiynau newydd wedi'u hychwanegu i ymdrin yn well â'r ystod eang o dasgau a chyfrifoldebau iechyd, diogelwch ac amgylchedd dyddiol. Felly, yn hytrach nag amrywiaeth gyfyngedig o gwestiynau, bydd pob ymgeisydd bellach yn cael dewis ehangach.

Cyflwynwyd dull cwestiwn newydd hefyd i'r fersiwn Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol (MAP) o'r prawf. Yn y dull newydd hwn, bydd ymgeiswyr yn llusgo a gollwng yr atebion i'r drefn gywir. Mae'r fformat hwn yn helpu i brofi a yw ymgeisydd yn wir gwybod y gweithdrefnau ar gyfer cadw'n ddiogel yn y gwaith.

Mae'r dull newydd hwn yn ymuno â'r dulliau eraill a ychwanegwyd at y prawf dros y flwyddyn ddiwethaf. Gallwch weld rhagolwg o'rdulliau newydd hyn ar ein llwyfan cwestiynau enghreifftiol trwy ddefnyddio'r botwm isod.

Noder nad yw'r platfform cwestiynau yn brawf ymarfer ac ni roddir sgôr pan fyddwch yn ceisio ateb cwestiwn.

Cyfarwyddiadau cliriach

Dywedodd canolfannau prawf fod llawer o weithwyr yn cael trafferth â'r cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio offer y prawf. Erbyn hyn rydym wedi gwella'r tiwtorial ar-sgrîn fel y gall ymgeiswyr ddysgu sut i weithredu'r offer yn ystod y prawf.

Deunyddiau i'w hadolygu, nid eu rhoi ar gof

Mae deunyddiau adolygu, megis DVDs, llyfrau, lawrlwythiadau ac apiau, i gyd wedi cael eu diweddaru ochr yn ochr â newidiadau i'r prawf HS&E. Yn fersiwn y gweithredwyr, rydym wedi rhoi testun esboniadol byr yn lle rhai cwestiynau ac atebion ac wedi cynnwys mwy o ddiagramau i'w wneud yn haws i ymgeiswyr baratoi a diwygio ar gyfer y prawf.

Ni fydd gan y deunydd adolygu wedi'i ddiweddaru ar gyfer gweithredwyr bob cwestiwn ac ateb o'r prawf. Fodd bynnag, bydd yn dal i gynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen i adolygu ar gyfer y prawf. Mae enghreifftiau o'r deunyddiau adolygu wedi'u diweddaru i'w gweld isod.

Cynlluniwyd y diweddariadau hyn i helpu gweithwyr i ddysgu a gallu ymarfer iechyd a diogelwch. Pan fydd gweithiwr yn pasio'r prawf, dylai fod oherwydd ei fod yn gwybod ac yn ymarfer gweithio diogel, nid oherwydd ei fod wedi rhoi'r atebion ar gof ond heb wybod sut i fod yn ddiogel yn y gwaith.

Erbyn hyn mae'r deunyddiau adolygu diweddaredig ar gael i'w prynu a'u lawrlwytho o siop CITB


Sylwer, os ydych chi'n sefyll y prawf cyn 26 Mehefin 2019, dylech brynu fersiwn 2018 o'r deunyddiau adolygu (nid fersiwn diweddaredig 2019).


Tudalen enghreifftiol o ddeunyddiau adolygu wedi'u diweddaru sy'n dangos y fformat cynnwys newydd.


Tudalen enghreifftiol o ddeunyddiau adolygu wedi'u diweddaru sy'n dangos diagramau newydd i adolygu â nhw.

Hefyd efallai y bydd gennych ddiddordeb yn...

Share