Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu a adnabyddir hefyd fel CITB yn elusen cofrestredig yn Lloegr a Chymru (Rhif Elusen 264289) ac Yr Alban (Rhif Elusen (SC044875). Prif leoliad busnes  y bwrdd yw Bircham Newton, King’s Lynn, Norfolk PE31 6RH

Mae CITB ("ni") yn llawn ymroi i warchod a pharchu eich preifatrwydd.

Mae’r polisi hwn (ynghŷd a’n Telerau Defnyddio) yn nodi ar ba sail y byddwn yn prosesu unrhyw ddata yr ydym yn casglu oddi wrthoch neu rydych yn rhoi i ni. Darllenwch y dilynol yn ofalus er mwyn deall ein safbwyntiau ac ein harferion ynghylch eich data personol ac ein triniaeth ohonno. Trwy ymweld â www.citb.co.uk neu unrhyw wefan arall sy’n eiddo i neu a weithredir gan CITB, rydych yn derbyn ac yn cytuno i’r arferion a ddisgrifir yn y polisi hwn.

Nid yw’r polisi hwn yn cwpasu dolennu cyswllt a gynhwysir ar y wefan hon sy’n cyfeirio at wefannau nad ydynt yn cael eu cynnal gan CITB.

Gwybodaeth yr ydym yn casglu oddi wrthych.

Byddwn yn casglu ac yn prosesu’r ddata canlynol amdanoch chi.

 • Gwybodaeth yr ydych yn rhoi i ni. 

Dyma wybodaeth amdanoch yr ydych yn rhoi i ni drwy lenwi ffurflenni ar ein gwefan neu trwy gyfathrebu â ni dros y ffôn, trwt e-bost neu drwy unrhyw ddull arall. Mae’n cynnwys gwybodaeth yr ydych yn rhoi wrth gofrestru ar ein gwefan, tanysgrifio i’n gwasanaeth, chwilio am nwydd, cymryd rhan mewn trafodaethau ar fwrdd trafod neu declyn cyfryngau cymdeithasol ar ein gwefan, rhoi cynnig ar gystadleuaeth, cynnig arbennig, holiadur neu wrth adrodd problem ar ein gwefan. Gallai’r wybodaeth yr ydych yn rhoi cynnwys, ond heb fod yn gyfyng i, eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn, gwybodaeth ariannol a cherdyn credyd, disgrifiad personol a llun.

 • Gwybodaeth yr ydym yn derbyn oddi wrth ffynonellau eraill. 

 Dyma wybodaeth amdanoch yr ydym yn ei derbyn oddi wrth unrhyw un o’r gwefannau eraill yr ydym yn eu cynnal neu unrhyw un o’r gwasanaethau eraill yr ydym yn eu cynnig. Yn yr achos hwn, byddwn wedi rhoi gwybod i chi wrth gasglu’r wybodaeth os oeddwn yn bwriadu rhannu’r wybodaeth a roddwyd gennych ym mewnol a’i chyfuno â’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu ar y wefan hon.

 • Gwybodaeth amdanoch yr ydym yn ei chasglu.

Rydym yn defnyddio cwcis i’ch adnabod fel defnyddiwr. Mae cwcis yn eich helpu mewngofnodi i’n gwasanaethau heb yr angen i ailadrodd manylion ac yn helpu cyfyngu ar dwyll. Maent yn ffurfio ffeiliau testun bach ar eich disg caled neu ddyfais sy’n cynnwys gwybodaeth megis data personol sy’n cael ei ddarllen gan weinyddwr gwe'r parth a gyhoeddodd y cwci. Maent yn cofnodi dyddiadau ac amserau ymweliadau, data cofrestru, rhifau adnabod sesiynau, hanes pori a hoffterau. Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth benodol yn oddefol ac yn awtomatig o ganlyniad i’ch defnydd o’r gwefannau. Gall y wybodaeth hon cynnwys, ond heb fod yn gyfyng i, eich cyfeiriad I, System gweithredu eich cyfrifiadur, math eich porwr, amserau mynediad i’r wefan ac eich lleoliad daearyddol.

Os ydych yn rhoi unrhyw wybodaeth am unigolyn arall i ni, rydych yn cadarnhau bod yr unigolyn hwnnw/honno wedi rhoi caniatâd i chi weithredu ar ei ran a'i fod wedi cytuno bod gennych yr hawl i ganiatáu i ni brosesu ei ddata personol.

Defnyddio eich gwybodaeth.

Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth amdanoch yr ydym yn ei chadw yn y ffyrdd canlynol:

Gwybodaeth yr ydych yn rhoi i ni:

 • Er mwyn gweithredu ymrwymiadau sy’n codi o unrhyw gontractau rydych wedi eu cytuno i ac i roi’r wybodaeth, nwyddau a gwasanaethau i chi yr ydych wedi ein gofyn amdanynt;
 • Er mwyn rhoi gwybodaeth i chi ynghylch nwyddau a gwasanaethau eraill sy’n debyg i’r rhai yr ydych eisoes wedi eu prynu neu ymholi yn eu cylch;
 • At ddibenion prawf Iechyd a Diogelwch, cynlluniau cardiau cymhwysedd ac at bob diben arall sy’n gysylltiedig â’n rôl fel Cyngor Sgiliau Sector a Bwrdd Hyfforddi Diwydiannol; 
 • Er mwyn rhoi gwybod i chi am newid yn ein gwasanaeth
 • Er mwyn sicrhau bod y cynnwys ar ein gwefan yn cael ei gyflwyno i chi a’ch cyfrifiadur yn y ffordd fwyaf effeithiol posibl.

Gwybodaeth amdanoch yr ydym yn ei chasglu . Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i;

 • Gweinyddu ein gwefan ac am weithrediadau mewnol gan gynnwys, datrys problemau, dadansoddi data, arbrofi, ymchwil, ystadegau a holiaduron;
 • Gwella ein gwefan er mwyn sicrhau bod cynnwys yn cael i’w gyflwyno i chi a’ch cyfrifiadur yn y ffordd fwyaf effeithiol posib.
 • Caniatáu i chi ddefnyddio nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pryd yr ydych yn dewis i’w defnyddio;
 • fel rhan o’n hymdrechion i gadw ein gwefan yn ddiogel.
 • Mesur neu ddeall effeithiolrwydd yr hysbysebion rydym yn dwyn o’ch blaen chi ac eraill, ac i ddarparu hysbysebion perthnasol i chi;
 • Awgrymu nwyddau neu wasanaethau sydd efallai o ddiddordeb i chi ac eraill sy’n defnyddio ein gwefan.

Gwybodaeth yr ydym yn ei derbyn oddi wrth ffynhonellau eraill

 • Byddwn yn cyfuno’r wybodaeth hon gyda gwybodaeth rydych yn rhoi i ni a gwybodaeth rydym yn casglu amdanoch. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon a’r wybodaeth gyfunol at y dibenion yr hyn a nodwyd uchod (gan dibynnu ar y mathau o wybodaeth rydym yn derbyn)  

Datgelu eich gwybodaeth

Gwybodaeth sy'n nodi pwy ydych ac sy'n ymwneud â chi yw data personol. Mae'n cynnwys eich manylion cyswllt, lluniau a gwybodaeth rydym yn ei chasglu'n uniongyrchol gennych neu gan drydydd partïon.

Gallwn ddatgelu eich data i drydydd partïon lle mae angen i ni wneud hynny er mwyn hwyluso ein darpariaeth o’r gwefannau neu lle bo angen i ni wneud yn ôl y gyfraith.

Gallwn ddatgelu eich data personol i drydydd partïon (gan gynnwys ein darparwyr gwasanaeth neu asiantau a'ch cyflogwr, darpar gyflogwyr a defnyddwyr cynlluniau cardiau cymhwysedd, darparwyr hyfforddiant a chyrff ariannu) at y dibenion a amlinellir uchod 

Os ydych yn fyfyriwr neu'n brentis, gallwn hefyd ddatgelu eich canlyniadau arholiadau mewn papurau newydd a chyfryngau eraill. Os nad ydych am i ni wneud hyn, ffoniwch 0344 994 4333 neu e-bostiwch unsubscribe@citb.co.uk.

Gallem hefyd datgelu eich data personol i drydydd partïon pe baem yn gwneud hynny er mwyn cyflawni dyletswydd gyfreithiol neu i orfodi ein telerau defnyddio.

Deddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982

Byddwn ond yn datgelu gwybodaeth a roddwyd i ni yn unol â chyflwyno ffurflen ardoll neu wybodaeth a geisiwyd amdano yn unol â Deddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982 neu unrhyw offerynnau statudol sy’n dilyn yn unol â darpariaethau'r statudau perthnasol hynny neu, fel arall, lle mae eich caniatâd penodol wedi ei roi.

Gwarchod eich data

Mae’r holl wybodaeth rydych wedi ei rhoi i ni yn cael ei storio ar ein gweinyddion diogel. Lle rydym wedi rhoi (neu rydych wedi dewis gosod) cyfrinair, rhaid i chi ei gadw yn gyfrinachol. Nid yw trosglwyddo data dros y Rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Byddwn yn ceisio diogelu eich data personol ond ni allwn warantu ei diogelwch; mae trosglwyddo gwybodaeth ar eich risg eich hun.

Eich Hawliau

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni i beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata. Fel arfer, byddwn yn rhoi gwybod i chi (cyn casglu eich data) os rydym yn bwriadu datgelu eich data i drydydd parti at y dibenion hyn. Gallwch weithredu eich hawl i atal y fath prosesu trwy lenwi blychau penodol ar y ffurflenni yr ydym yn eu defnyddio i gasglu eich data. Gallwch hefyd gweithredu’r hawl trwy gysylltu â ni ar unrhyw adeg trwy e-bostio unsubscribe@citb.co.uk.

Cael mynediad at eich gwybodaeth

Mae gennych yr hawl i gyflwyno cais am gopi o unrhyw ddata personol amdanoch sydd gennym trwy gyflwyno Cais Gwrthrych am Wybodaeth. Gallwn godi ffi o £10 am weinyddu’r cais. Mae’r hawl hwn yn cael ei lywodraethu gan Ddeddf Diogelu Data.

Mae’n rhaid bod unrhyw gais yn cael ei gyflwyno yn ysgrifenedig gan gynnwys y wybodaeth ganlynol

 • Enw llawn – gan gynnwys unrhyw enwau blaenorol/enwau eraill a ddefnyddir
 • Dyddiad geni
 • Cyfeiriad llawn
 • Rhif ffôn
 • Unrhyw gofnod unigryw neu rif adnabod unigryw a ddefnyddir gyda’r corff
 • Ffi

Fel sy'n ofynnol o dan y Ddeddf Diogelu Data byddwn yn ymateb i unrhyw gais gwrthrych am wybodaeth o fewn 40 diwrnod calendr. Cyfeiriwch eich cais i;

CITB,
Bircham Newton,
King's Lynn,
Norfolk
PE31 6RH.

Cwcis

Wrth i chi ymweld â’r gwefannau hyn, rydym yn gosod ‘Cwci’ ar eich cyfrifiadur.

Darnau bach o wybodaeth yw cwcis a gaiff eu storio gan eich porwr ar yriant caled eich cyfrifiadur. Maent yn ein helpu i gyflymu pethau i chi pan fyddwch yn dychwelyd. Mae'r rhan fwyaf o borwyr y we yn derbyn cwcis yn awtomatig ond, fel arfer, gallwch newid eich porwr i osgoi hynny. Hyd yn oed heb gwci, gallwch barhau i ddefnyddio ein gwefan ond bydd swyddogaethau'r wefan yn gyfyngedig, yn enwedig os ydych yn prynu rhywbeth gennym neu'n archebu cwrs. Os hoffech ddysgu mwy am y cwcis a ddefnyddir gennym, yr hyn rydym yn eu defnyddio ar ei gyfer a sut i'w hanalluogi, ewch i "cwcis". Fel arall, mae'r Swyddfa Hysbysebu Rhyngweithiol wedi llunio canllaw (gweler http://www.allaboutcookies.org/ ) sy'n egluro i ddefnyddwyr sut mae cwcis yn gweithio a sut y gellir eu rheoli.

Mae CITB yn defnyddio Google Analytics i fesur a dadansoddi gwybodaeth am ddefnyddwyr sy'n ymwneud â'n gwefan. At y diben hwnnw, ar sail eich Cyfeiriad IP, caiff data ar ymwelwyr â'r Rhyngrwyd a data ar eich math o borwr a'ch cyfrifiadur personol ei gasglu, ymhlith pethau eraill. Ni fyddwn yn defnyddio'r data i'ch adnabod. Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol sy'n ymwneud â defnyddwyr y wefan, er enghraifft yn ystod cystadlaethau neu ar gyfer darparu cylchlythyrau electronig, byddwn yn darparu amodau penodol ynghylch y defnydd a wneir o'r cyfryw wybodaeth wrth y man casglu. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Google Analytics a'r math o wybodaeth y mae'n ei chasglu a'i phrosesu, ewch i wefan Google a darllenwch ei bolisi preifatrwydd ar y wefan honno.

Mae’r wefan hon yn defnyddio iAdvize, gwasanaeth sgwrsio a dadansoddi masnachol. Mae iAdvize yn defnyddio cwcis a thagiau JavaScript sef ffeiliau a osodir ar eich cyfrifiadur er mwyn asesu defnyndd defnyddiwr o’r wefan. Mae’r data sy’n cael ei chasglu gan y cwcis hyn (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo a’i storio gan iAdvize ar ei weinyddion. Mae iAdvize yn defnyddio’r data hon er mwyn gwerthuso eich defnydd o’r wefan, creu adroddiadau gweithgarwch o’r wefan a hanes sgyrsiau ag asiantau. Efallai y bydd iAdvize yn cyfathrebu’r data hon i drydydd partïon mewn achos o rwymedigaeth gyfreithiol neu le mae parti yn defnyddio’r data ar ran ei ran. Trwy bori’r wefan hon, rydych yn rhoi eich caniatâd llwyr i’ch data enwol cael ei defnyddio gan iAdvize yn unol â’r telerau a'r terfynoldeb a ddisgrifiwyd uchod. Gall ein hasiantau, ar unrhyw adeg wrth i chi bori ein gwefan, arsylwi ar sut yr ydych yn pori yn fyw.

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd.

Cadwn yr hawl, ar sail ein disgresiwn llwyr, i ddiwygio, ychwanegu at neu ddileu’r polisi preifatrwydd hwn. Byddwn yn nodi’r newidiadau hyn ar y dudalen hon fel eich bod pob tro yn gwybod am y wybodaeth yr ydym yn ei chasglum sut yr ydym yn ei defnyddio ac o dan ba amodau byddwn yn ei datgelu. Rydym yn argymell eich bod yn dychwelyd i’r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn adolygu’r polisi preifatrwydd hwn er mwyn sicrhau eich bod yn aros yn ymwybodol o’r telerau ac amodau sy’n berthnasol i chi.  

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu geisiadau ynghylch y polisi preifatrwydd hwn - cysylltwch â ni.

 

Dolenni cysylltiedig

Web design by S8080