Polisi apeliadau'r Cynllun Grantiau

Y telerau ac amodau sy'n rheoli apeliadau i geisiadau grant

Mae telerau ac amodau gwefan CITB yn weithredol o 1 Gorffennaf 2019 (cyf: V1.0 Polisi Apeliadau T&Cs).

Mae Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu a elwir fel arall yn CITB yn elusen sydd wedi'i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (Rhif Elusen 264289) ac yn yr Alban (Rhif Elusen SC044875) â'i phrif le busnes yn Bircham Newton, King’s Lynn, Norfolk, PE31 6RH (“CITB”).

Mae'r Polisi Apeliadau yn diffinio sut y caiff Apeliadau'r Cynllun Grantiau eu rheoli. Mae'r polisi hwn yn hyrwyddo effeithlonrwydd, tegwch a chysondeb wrth benderfynu ar Apeliadau'r Cynllun Grantiau.    

Gall Cyflogwr apelio yn erbyn hawliad grant a wrthodir os yw'r HOLL Ffurflenni Lefi sy'n weddill wedi'u cwblhau'n gywir a'u cyflwyno i CITB a bod rhwymedigaeth yr HOLL ddyled Lefi wedi'i thalu'n llawn neu mae trefniadau ar waith i dalu'r Lefi.

Nid oes hawl i apelio yn erbyn hawliad grant a wrthodir lle:

  • nad yw'r hyfforddiant neu'r cymhwyster yn diwallu'r meini prawf cymhwysedd grant;
  • nid yw'r unigolyn sy'n ymgymryd â'r hyfforddiant neu'r cymhwyster yn gymwys i dderbyn grant (er enghraifft os nad yw'r unigolyn wedi'i gyflogi ar adeg yr hyfforddiant neu os yw eisoes wedi cyrraedd ei ddyraniad grant uchaf ar gyfer math penodol o grant);
  • nad yw'r cyflogwr yn gymwys i gael grant (er enghraifft, lle mae cyflogwr eisoes wedi cyrraedd y dyraniad grant uchaf ar gyfer math penodol o grant neu wedi rhoi'r gorau i fasnachu ar yr adeg pan gwblhawyd yr hyfforddiant neu'r cyflawniad);
  • nad yw'r darparwr sy'n cyflenwi'r hyfforddiant wedi'i gymeradwyo neu nad yw'n diwallu meini prawf cymhwysedd y Cynllun Grantiau;
  • nad yw'r hyfforddiant neu'r cymhwyster y mae'r grant yn cael ei hawlio amdano wedi cael ei wneud, ei gwblhau, ei basio na'i gyflawni;
  • mae cymorth grant i hyfforddai eisoes wedi'i dderbyn ar gyfer yr hyfforddiant neu'r cymhwyster yr hawlir amdano; neu
  • nad oes digon o dystiolaeth i gefnogi'r cais am grant.

Caniateir apeliadau dim ond mewn perthynas â hawliadau grant ar gyfer blwyddyn gyfredol y Cynllun Grantiau neu flwyddyn olaf gaeëdig y Cynllun Grantiau. Rhaid derbyn apeliadau o fewn 90 diwrnod o gael gwybod am hawliad grant a wrthodir neu unrhyw amser pellach y gall CITB ei ganiatáu.

Rhaid cyflwyno apeliadau yn ysgrifenedig gan nodi sail yr apêl, rhaid cynnwys yr holl dystiolaeth ategol a'i hanfon drwy e-bost at GrantsScheme.Appeals@citb.co.uk neu drwy lythyr at Apeliadau'r Cynllun Grant, CITB, Bircham Newton, Norfolk, PE31 6RH.

Dylai'r hysbysiad apêl fanylu ar y seiliau dros wneud yr apêl a darparu'r holl dystiolaeth ategol sydd ei hangen i wrando ar yr apêl. Gellir gofyn am ragor o wybodaeth er mwyn symud ymlaen â'r apêl.

Penderfynir ar apeliadau, o fewn 30 diwrnod o'u derbyn, ar y cyflwyniadau ysgrifenedig a'r dogfennaeth ategol a ddarperir gan y Cyflogwr. Ni wneir unrhyw sylwadau'n bersonol.

Ar ôl i benderfyniad gael ei wneud, bydd y Cyflogwr yn cael ei hysbysu o fewn 30 diwrnod. Os caniateir yr apêl, bydd taliad grant yn cael ei wneud yn unol â'r telerau a nodir yn Nhelerau ac Amodau'r Cynllun Grantiau ar yr amod bod yr holl Ffurflenni Lefi sy'n weddill wedi'u derbyn a bod yr holl Lefi wedi ei dalu neu fod trefniadau ar waith i'w dalu.

Gan fod Lefi a Grant CITB yn ddau gynllun ar wahân, er bod system weithredu gyllidol bresennol CITB yn gosod grant yn awtomatig yn ôl rhwymedigaeth Lefi sy'n weddill, ar ôl iddo gael ei disodli ni fydd taliadau grant yn cael eu gwrthbwyso yn ôl rhwymedigaeth Lefi, ac eithrio o dan amgylchiadau eithriadol. 

Yn amodol ar unrhyw ostyngiad neu dynnu'n ôl o daliadau ac/neu gyfraddau grant, fe delir grantiau (ac eithrio grantiau prentisiaeth) ar y gyfradd a roddir yn y Manylebau Mathau o Grant ar yr adeg y cynhaliwyd yr hyfforddiant neu pan gyflawnwyd y cymhwyster. 

Mae CITB yn cadw'r hawl i atal taliadau grant yn ystod y cyfnod y mae gan gyflogwr apêl Grant yn yr arfaeth.

Os yw Cyflogwr yn anfodlon ar benderfyniad yr apêl ac yn gallu darparu gwybodaeth bellach nas cyflwynwyd yn flaenorol, gall Cyflogwr ofyn am adolygiad o benderfyniad yr apêl. 

Fe benderfynir ar yr adolygiad hwn, o fewn 90 diwrnod o'i dderbyn, gan CITB, ac o leiaf un cynrychiolydd annibynnol o'r diwydiant. 

Ar ôl i benderfyniad gael ei wneud, bydd y Cyflogwr yn cael ei hysbysu o fewn 30 diwrnod. Bydd y penderfyniad hwn yn derfynol. 

Osbydd adolygiad yn llwyddiannus, bydd taliad grant yn cael ei wneud yn unol â'r telerau a nodir yn Nhelerau ac Amodau'r Cynllun Grantiau ar yr amod bod yr holl Ffurflenni Lefi sy'n weddill wedi'u derbyn a bod yr holl Lefi wedi ei dalu neu fod trefniadau ar waith i'w dalu.

Yn amodol ar unrhyw ostyngiad neu dynnu'n ôl o daliadau ac/neu gyfraddau grant, fe delir grantiau (ac eithrio grantiau prentisiaeth) ar y gyfradd a roddir yn y Manylebau Mathau o Grant ar yr adeg y cynhaliwyd yr hyfforddiant neu pan gyflawnwyd y cymhwyster.

Mae CITB yn cadw'r hawl i atal rhag talu'r grant yn ystod y cyfnod y mae gan gyflogwr apêl Grant yn yr arfaeth.