Telerau ac amodau'r Cynllun Grantiau

Y telerau ac amodau sy'n rheoli'r Cynllun Grantiau

Mae'r telerau ac amodau hyn yn weithredol o 1 Ebrill 2019 (cyf: Cynllun Grantiau V1 T&Cs)..

Amcan Cynllun Grantiau CITB yw sicrhau bod CITB yn mynd i'r afael ag unrhyw fylchau sgiliau presennol ac yn diwallu'r galw am sgiliau yn y dyfodol. Cyllidir y grantiau gan y Lefi CITB a'n nod yw sicrhau bod y cyllid hwn yn cael ei gyfeirio'n briodol i ddiwallu anghenion y Diwydiant.

Mae galw mawr am grantiau ac er mwyn diwallu amcan y Cynllun Grantiau fe gaiff pob cais ei asesu yn ôl:

Mae blwyddyn Cynllun Grantiau CITB yn rhedeg o 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020 (Blwyddyn y Cynllun Grantiau).

Rhaid i bob cais am grant fod ar gyfer hyfforddiant a fynychwyd ac/neu a gyflawnwyd yn ystod Blwyddyn y Cynllun Grantiau a rhaid eu cyflwyno yn unol â'r gofynion sy'n benodol i bob math o grant, sydd ar gael ar y wefan CITB.

Er mwyn gweithredu'n effeithiol, mae'n rhaid i CITB ragddisgwyl a rhagweld yn gywir y galw tebygol ar y Lefi mewn unrhyw flwyddyn benodol fel y gall ddiwallu gofynion hyfforddiant y diwydiant adeiladu (Diwydiant). Mae cydberthynas uniongyrchol rhwng swm y Lefi a delir gan y Diwydiant a swm y grant sydd ar gael mewn unrhyw flwyddyn Cynllun Grantiau. Gan fod y swm hwn yn cael ei bennu yn flynyddol, bydd pob cais am grant yn cael ei ystyried mewn perthynas â swm cyffredinol y Lefi a dderbynnir o'r diwydiant adeiladu.

Er mwyn cyflenwi a chynnal y dull rhagweld hwn, ni all CITB ddarparu ar gyfer ceisiadau am grant ar gyfer blynyddoedd cynharach gan y bydd hyn yn debygol o arwain at brinder Lefi. Ni fydd ceisiadau am hyfforddiant a wneir y tu allan i Flwyddyn y Cynllun Grantiau (ceisiadau grant ôl-weithredol) neu ar ôl y dyddiad cau perthnasol yn cael eu hystyried, ac eithrio o dan amgylchiadau eithriadol.

Er mai'r cyfraddau grant a ddangosir o fewn y gofynion sy'n benodol i bob math o grant yw'r cyfraddau y bydd CITB yn eu talu yn seiliedig ar gymeradwyaeth barhaus o'r cynigion Ardoll gan y Senedd, mae CITB yn cadw'r hawl i leihau'r cyfraddau hyn.

Nid bwriad y Cynllun Grantiau yw cynnig cytundeb cyfreithiol gan CITB neu gynnig gan CITB i arwain, neu fod yn rhan o, unrhyw gytundeb ffurfiol. Mae penderfyniad CITB yn derfynol ar faterion sy'n ymwneud â dehongli'r Cynllun Grantiau.

Gall CITB ddiwygio Telerau ac Amodau'r Cynllun Grantiau ar unrhyw adeg a'r gofynion sy'n benodol i bob math o grant, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, heb rybudd. Bydd parhau i wneud cais am grantiau yn dilyn unrhyw newidiadau yn dynodi eich bod yn derbyn y newidiadau hyn.

Yn amodol ar yr hyn sy'n dilyn, mae gan gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu sydd wedi cofrestru gyda CITB (Cyflogwyr) yr hawl i wneud cais am grant o fewn Blwyddyn y Cynllun Grantiau. Mae hyn yn cynnwys Cyflogwyr nad yw'n ofynnol iddynt dalu'r Lefi yn rhinwedd yr esemptiad Lefi Busnesau Bach.

4.1 Cyflogwyr Wedi'u Cofrestru o'r Newydd

Gall cyflogwyr sydd wedi'u cofrestru o'r newydd gyda CITB yn ystod Blwyddyn y Cynllun Grantiau wneud cais am grantiau prentisiaeth am y cyfnod o 12 mis cyn dyddiad cofrestru'r Cyflogwr a phob grant arall o'r dyddiad cofrestru.

4.2 Cyflwyno Ffurflenni'r Lefi a Thalu'r Lefi

Mae CITB yn gweithredu ar y sail Dim Lefi, Dim Grant sy'n golygu, heb gyfyngiad, bod rhaid i gyflogwyr gwblhau a chyflwyno pob Ffurflen Lefi yn unol â'r dyddiadau a nodir isod A thalu, neu drefnu bod trefniadau Debyd Uniongyrchol yn eu lle i dalu, yr holl Lefi sy'n weddill cyn rhyddhau grant i'w dalu. Bydd peidio â chydymffurfio yn golygu bod grantiau'n cael eu rhwystro ac/neu eu tynnu'n ôl.

Bydd cyflogwyr y mae eu cais am grant wedi bod yn llwyddiannus, sydd wedi talu eu Lefi ac sydd wedi cyflwyno Ffurflen Lefi 2018 wedi'i llenwi (ynghyd ag unrhyw Ffurflenni Lefi heb eu cwblhau) a dderbynnir gan CITB cyn dechrau Blwyddyn y Cynllun Grantiau ar 1 Ebrill 2019, yn cael taliad grant, ond fel arall bydd eu taliad(au) grant yn cael eu rhwystro hyd nes y'i derbynnir.

Yn gynnar ym Mlwyddyn y Cynllun Grant, bydd Ffurflen Lefi 2019 yn cael ei chyhoeddi a bydd rhaid i hon gael ei llenwi gan y Cyflogwr a'i derbyn gan CITB cyn  30 Mehefin 2019 er mwyn i'r Cyflogwr dderbyn/parhau i dderbyn grant. Bydd methu â chydymffurfio â'r dyddiad hwn yn arwain unwaith eto at rwystro pob taliad grant nes bod y Ffurflen Lefi wedi'i derbyn gan CITB. Os bydd Ffurflen Lefi 2019 y Cyflogwr yn parhau'n ddyledus ar 30 Tachwedd 2019, bydd yr holl daliadau grant ar gyfer Blwyddyn y Cynllun Grantiau yn cael eu tynnu'n ôl.

Gall Cyflogwr wneud cais am grantiau mewn perthynas â hyfforddiant a wneir gan ei:

  • staff a gyflogir yn uniongyrchol (gan gynnwys prentisiaid) ar y gyflogres; ac
  • isgontractwyr (y rhai a delir net a gros)

ar yr amod eu bod yn gweithio ar adeg yr hyfforddiant i'r Cyflogwr sy'n gwneud y cais ac nad yw cymorth grant wedi'i dderbyn yn barod ar gyfer yr hyfforddiant/cymhwyster penodol.

Gall Cyflogwr awdurdodi darparwyr hyfforddiant trydydd parti ac/neu golegau sy'n darparu gwasanaethau i'r Cyflogwr i gwblhau cais am grant ar eu rhan. Lle mae'r Cyflogwr yn awdurdodi hynny, mae'r cyfrifoldeb i sicrhau bod ceisiadau'n cael eu gwneud yn unol â'r telerau ac amodau hyn ac i ad-dalu grantiau o ganlyniad i gamgymeriad gan y trydydd parti yn parhau gyda'r Cyflogwr.

I wneud cais am grant, dylai ymgeiswyr ymweld â'r wefan CITB. Dylid gwirio'r gofynion sy'n benodol i bob math o grant cyn cyflwyno cais gan fod rhai grantiau'n gweithredu cyfyngiadau.

Mae grantiau ar gael ar gyfer:

  • prentisiaethau (presenoldeb a chyflawniad)
  • cyrsiau hyfforddi (cyflawniad)
  • cymwysterau (presenoldeb a chyflawniad..

Dim ond hyfforddiant sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â'r diwydiant adeiladu ac a restrir ar wefan CITB sy'n gymwys i gael grant. Mae'r rhaglenni hyfforddi hyn, sy'n cynnwys cyrsiau iechyd a diogelwch a hyfforddiant nad yw'n gysylltiedig ag adeiladu megis cyrsiau rheoli a goruchwylio sydd wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer y diwydiant adeiladu, wedi'u cymeradwyo oherwydd eu bod yn diwallu safonau y cytunwyd arnynt gan y diwydiant; yn feysydd blaenoriaeth ar gyfer cyllid grant; ac yn cyd-fynd â deddfwriaeth Hyfforddiant Diwydiannol. Os narestrir cwrs neu gymhwyster ar ein gwefan  defnyddiwch y ffurflen berthnasol i'w gyflwyno ar gyfer gwerthuso.

Mae cymhwysedd ar gyfer Grantiau Prentisiaethau yn amodol ar gydymffurfiad â'r holl ddeddfau, statudau, rheoliadau a chodau perthnasol sy'n ymwneud â phrentisiaethau yn ogystal â'r Rheolau, Safonau, Manylebau a Chanllawiau Prentisiaethau cyfredol sy'n berthnasol yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban.

7.1 Lloegr

Mae dyluniad fframweithiau prentisiaeth Lloegr (gan gynnwys prentisiaethau uwch) yn cael eu rheoli gan y Fanyleb Safonau Archwilio Prentisiaethau i Loegr (SASE) a rhaid eu cyflwyno yn unol â'r Rheolau Cyllid Prentisiaethau cyfredol..

Mae dyluniad a chyflwyniad Safonau Prentisiaethau Lloegr (Trailblazers) i'w gweld yn y Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau ac mae dogfennaeth Gyfarwyddyd ar gael ar wefan y Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau

7.2 Cymru

Mae fframweithiau prentisiaethau Cymru (gan gynnwys prentisiaethau uwch) yn cael eu rheoli gan Fanyleb Safonau Prentisiaethau Cymru (SASW).

7.3 Yr Alban

Mae fframweithiau Prentisiaethau Modern ac Uwch yr Alban yn cael eu rheoli gan y Templed Cyfarwyddyd a Chynigion a Phrentisiaethau i Raddedigion yr Alban.

Mae grantiau Prentisiaethau, Prentisiaethau Uwch a Graddedigion yn y tair gwlad yn gyfyngedig i staff TWE yn unig oherwydd natur hirdymor yr hyfforddiant er mwyn sicrhau patrwm cyflogaeth sefydlog drwy gydol y rhaglen.

Os bydd prentis yn newid cyflogwr yn ystod eu prentisiaeth, telir grantiau presenoldeb a chyflawniad pro-rata yn ôl cyfran y cyfanswm pecyn hyfforddi a gwblhawyd gyda phob Cyflogwr.

FEr mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, mae CITB yn cadw'r hawl i ddim ond rhoi cymorth grant i fodelau hyfforddi prentisiaethau mae'n hystyried, yn ôl ei ddisgresiwn ei hun, eu bod yn darparu'r lefel briodol o ansawdd i unigolion a'r diwydiant, o ran cynnwys, hyd yr hyfforddiant a ble mae'r bwriad i'r prentis gaffael sgiliau newydd sylweddol/arwyddocaol.

Dylid cyflwyno unrhyw fodelau cyflenwi prentisiaethau sy'n anelu at fod yn gymwys ar gyfer grantiau CITB, ond maent yn ymadael â Modelau Safonol Prentisiaethau'r Llywodraeth yn y tair cenedl (lle mae'r holl hyfforddiant yn cael ei ddarparu o fewn  prentisiaeth tra bo'r prentis mewn cyflogaeth barhaus), i'r CITB o flaen llaw er mwyn ystyried a ydynt yn gymwys ar gyfer grant. Gall methu â gwneud hynny arwain at wrthod ceisiadau grant.

Bydd cadarnhad o gais llwyddiannus am grant yn dod trwy Borth Cyfrif Ar-lein Cyflogwr ac/neu nodyn hysbysu yn unig. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, ni fydd unrhyw gadarnhad arall yn ddilys nac yn cael ei gydnabod gan CITB.

Bydd CITB yn talu grantiau yn unol â'r gofynion sy'n benodol i bob math o grant a nodir ar y wefan. Nid yw amser talu yn hanfodol.

Gan fod Lefi a Grant CITB yn ddau gynllun ar wahân, er bod system weithredu gyllidol bresennol CITB yn gosod grant yn awtomatig yn ôl unrhyw rwymedigaeth Lefi sy'n weddill, ar ôl iddo gael ei disodli ni fydd taliadau grant yn cael eu gwrthbwyso yn ôl rhwymedigaeth Lefi, ac eithrio o dan amgylchiadau eithriadol.

Mae SSCL wedi'i awdurdodi i barhau i wrthbwyso grant yn ôl dyled Lefi sy'n weddill tra'i fod yn parhau i ddefnyddio'r system weithredu gyllidol hon ond bydd yn peidio â gwrthbwyso grant yn ôl dyled Lefi sy'n weddill pan gaiff y system hon ei disodli.

Rhaid i gyflogwyr gwblhau a chyflwyno pob Ffurflen Lefi yn unol â'r dyddiadau cau a thalu, neu drefnu bod trefniadau Debyd Uniongyrchol yn eu lle i dalu, yr holl Lefi sy'n weddill cyn rhyddhau grant i'w dalu.

Mae taliadau am hyfforddiant sy'n para am fwy nag 12 mis yn dilyn y cyfraddau ar gyfer pob blwyddyn gynllun grant, ac eithrio prentisiaethau, sy'n defnyddio cyfraddau a bennir o'r flwyddyn mae'r brentisiaeth wedi dechrau.

Fe delir grantiau i gyfrif banc enwebedig y Cyflogwr trwy Gredyd Uniongyrchol Bacs, heb ystyried a yw cais yn cael ei gyflwyno gan Gyflogwr neu drydydd parti. Cyfrifoldeb y Cyflogwr yw diweddaru CITB â newidiadau i fanylion eu cyfrif banc.

O dan amgylchiadau eithriadol, e.e. gostyngiad mewn incwm Lefi statudol, gall CITB, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, leihau taliadau ac/neu gyfraddau grantiau'n gymesur neu eu tynnu'n ôl yn llwyr i gyfateb i gyllid Lefi sydd ar gael. Yn yr achos hwn, bydd CITB yn gwneud pob ymdrech resymol i hysbysu Cyflogwyr o'r newidiadau hyn.

Gellir gostwng, atal neu adennill grantiau, e.e. os nad yw CITB yn fodlon bod hyfforddiant digonol wedi'i roi neu'n cael ei roi; nad yw unigolion y gwneir cais am grant ar eu cyfer yn cael eu cyflogi gan y Cyflogwr y mae'r cais am grant yn ymwneud ag ef.

Bydd unrhyw ordaliad grant gan CITB yn cael ei ad-dalu ar gais.

Bydd cyflogwyr yn cadw a chynnal am 3 blynedd o ddiwedd y flwyddyn dreth y maent yn ymwneud â hi, gofnodion llawn a chywir o geisiadau grant gan gynnwys:

  • tystiolaeth bod y Cyflogwr wedi nodi'r angen am hyfforddiant, wedi trefnu'r hyfforddiant ac wedi derbyn cost yr hyfforddiant (lle mae'n gymwys);
  • cofnodion cyflogres ar gyfer pob cyflogai gan gynnwys Cyflwyniadau Taliadau Llawn perthnasol (FPS); P60s; P11s;
  • cofnodion talu ar gyfer yr holl isgontractwyr gan gynnwys dogfennaeth CIS300 berthnasol, ffurflenni ac anfonebau misol ar-lein ar gyfer contractwyr;
  • tystiolaeth o hyfforddiant sydd wedi digwydd neu sy'n digwydd, e.e. cofnodion presenoldeb a thystysgrifau cyflawniad.

Efallai y bydd angen rhagor o dystiolaeth i gefnogi cais am rai mathau o grantiau a dylai Cyflogwyr wirio gofynion penodol pob math o grant cyn cyflwyno cais.

Bydd cyflogwyr yn rhoi mynediad i CITB, ei gynrychiolwyr a'i archwilwyr at y cofnodion hynny fel y gall fod ei angen mewn cysylltiad â'r telerau ac amodau hyn ac adran 6 Deddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982. Bydd cyflogwyr sy'n methu â chydymffurfio yn agored ar ôl euogfarn ddiannod i ddirwy.

Mae CITB yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw gais am grant nad yw, yn ei farn ef, yn diwallu'r telerau ac amodau hyn na'r gofynion sy'n benodol i bob math o grant neu nad yw'n diwallu neu'n hyrwyddo swyddogaethau statudol neu elusennol CITB.

Mae gan Gyflogwr hawl i apelio yn erbyn cais am grant a wrthodir. Cyfeiriwch at y Polisi Apeliadau am fanylion pellach.