Y cynllun grantiau a sut mae grantiau'n gweithio

Mae cynllun grantiau CITB yn darparu grantiau i gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu ar gyfer hyfforddi eu gweithwyr.

Mae'r cynllun yn helpu i gynnal safonau iechyd a diogelwch ar safleoedd adeiladu a sicrhau bod y sgiliau cywir ar gael er mwyn i'r diwydiant dyfu.

Edrychwch ar y grantiau sydd ar gael a sut y gallwch eu hawlio

Pwy sy'n gallu hawlio grant

Gallwch hawlio grant os ydych yn gyflogwr sydd wedi cofrestru â CITB ac rydych yn cyflwyno Ffurflen Lefi erbyn 30 Tachwedd bob blwyddyn.

Gall busnesau bach nad ydynt yn talu'r lefi hawlio grantiau o hyd.

Ni chaiff grantiau eu talu i gyflogeion unigol. Os mai cyflogai ydych chi, gallwch ofyn i'ch cyflogwr a yw wedi cofrestru â CITB er mwyn iddo allu cael grant am eich hyfforddiant.

Sut mae grantiau'n gweithio

Mae blwyddyn cynllun grantiau yn para rhwng 1 Awst a 31 Gorffennaf. 

Yn ystod pob blwyddyn cynllun grantiau, byddwch yn hawlio grantiau ar ôl i'ch cyflogai gwblhau ei gwrs hyfforddi neu ennill ei gymhwyster. Os bydd cwrs yn para mwy na blwyddyn, byddwch yn hawlio ar wahân ar gyfer pob blwyddyn. 

Mae grantiau ar gyfer prentisiaethau yn gweithio fymryn yn wahanol: os oes gennych brentis, gallwch ddechrau hawlio grant ar gyfer ei hyfforddiant cyn gynted â'ch bod wedi'i gofrestru – nid oes angen i chi aros i'r brentisiaeth ddod i ben.

Sut i hawlio grant

Mae gan bob grant reolau ychydig yn wahanol. Gallwch weld gwybodaeth am sut i hawlio ar dudalennau'r grantiau unigol. Dyma restr o'r grantiau.

Pryd y byddwch yn derbyn y grant

Fel arfer, byddwch yn cael eich arian grant o fewn pedair wythnos i gyflwyno hawliad, os bydd yr hawliad yn llwyddiannus.

Telir grantiau trwy drosglwyddiad banc yn unig.  Os nad yw’ch manylion banc cyfredol gennym, cwblhewch a chyflwynwch y Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol Bacs ddiogel i dderbyn taliadau grant.

Weithiau, bydd angen rhagor o wybodaeth arnom cyn i ni allu talu grant, a bydd rhai hawliadau yn aflwyddiannus. 

Dysgwch am benderfyniadau ynghylch grantiau a sut i apelio

Help a rhagor o wybodaeth

Os hoffech drafod eich opsiynau grant, cysylltwch â'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 0344 994 4455 neu anfonwch e-bost i levy.grant@citb.co.uk.

Telerau ac amodau

Mae Telerau ac Amodau y cynllun grant yn ateb mwy o gwestiynau ynghylch yr hyn y gallwch eu hawlio a'r hyn na allwch eu hawlio a gwybodaeth ar sut mae ein cynllun grantiau yn gweithio.  

Cyn i chi gyflwyno cais, sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y telerau ac amodau

 

A ydych wedi cofrestru â CITB ar-lein?

Trwy gofrestru â CITB ar-lein gallwch: 

  • weld eich datganiad grant 
  • gwneud cais am adroddiad grant 
  • awdurdodi hawliadau grant

 chyfrif eisoes? Gallwch fewngofnodi nawr.

Web design by S8080