Pecyn Trosiannol CITB ar gyfer Ardoll Prentisiaeth

Bellach mae'r cais ar gyfer y pecyn hwn ynghau.

Mae taliadau terfynol yn cael eu gwneud rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2018.

Sefydlwyd Pecyn Trosiannol CITB i helpu cyflogwyr yr oedd rhaid iddynt dalu Asesiad Ardoll 2016 CITB ac Ardoll Prentisiaeth y llywodraeth ym mlwyddyn dreth 2017/18.

Fe wnaeth cyflogwyr yr oedd rhaid iddynt dalu'r Ardoll Prentisiaeth dderbyn codiad yn y grantiau hyfforddi a hawliwyd ganddynt. (Roedd y codiad hwn yn eithrio taliad Grant Ychwanegol, grant mabwysiadu Carillion, y Grant Hyfforddi Eithriadol a'r Grantiau a delir ar gyfradd uwch.)

Talwyd cyflogwyr cymwys mewn tri rhandaliad. Mae'r rhandaliad terfynol yn ddyledus erbyn hyn.

Amserlen y taliadau

Talwyd y Pecyn Trosiannol bob chwarter ar ffurf ôl-daliadau, gan ddefnyddio dulliau talu grant sy'n bodoli.

Talwyd tri thaliad bob chwarter ar sail Ffurflen Ardoll CITB 2016  (6 Ebrill 2015 i 5 Ebrill 2016), hyd at a chan gynnwys Ionawr 2018.

Mae'r taliad chwarterol terfynol wedi'i seilio ar Gofnod Ardoll CITB 2018 (6 Ebrill 2017 i 5 Ebrill 2018). Mae'r taliad hwn yn cael ei wneud rhwng mis Medi a mis Tachwedd gan fod Cofnod Ardoll CITB 2018 wedi'i dderbyn.

Grantiau a filiwyd (proseswyd i'w talu) hyd y dyddiadau hyn: Dyddiad y telir y codiad:

5 Mai 2017
5 Mehefin 2017 
5 Gorffennaf 2017

Gorffennaf 2017
5 Awst 2017 
5 Medi 2017 
5 Hydref 2017 
Hydref 2017
5 Tachwedd 2017 
5 Rhagfyr 2017 
5 Ionawr 2018 
Ionawr 2018

5 Chwefror 2018 
5 Mawrth 2018 
5 Ebrill 2018

Rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2018

Rheolau Busnes Pecyn Trosiannu CITB

1.  Roedd y Pecyn Trosiannu ar gael i gyflogwyr a gofrestrwyd gyda CITB, a oedd yn talu ardoll CITB a'r ardoll Prentisiaeth o fis Ebrill 2017.

 • Roedd hyn yn berthnasol i gyfnod sylfaen CITB a blwyddyn yr Ardoll Prentisiaeth rhwng 6 Ebrill 2017 a 5 Ebrill 2018.
 • Roedd y broses o nodi cyflogwyr a oedd yn elwa o'r Pecyn Trosiannu, yn seiliedig ar y ffigurau Talu Wrth Ennill yn eu Ffurflenni Ardoll CITB yn 2016 a 2018 (gweler pwynt 4).
 • Os oeddech yn rhan o gwmni cysylltiedig, roedd gennych y cyfle i ddarparu gwybodaeth ychwanegol.
 • Nid oedd y Pecyn Trosiannol ar gael i gyflogwyr nad oeddent yn talu'r Ardoll Prentisiaeth, neu gyflogwyr a oedd yn derbyn ac yn talu asesiad Ardoll ar sail amcanyfrif 2016 (h.y. nid yw eu ffigur Talu Wrth Ennill go iawn yn hysbys i ni).

2. Cafodd cyflogwyr eu trin yn endidau unigol oni bai y cafodd CITB wybod fel arall.

 • Os na ddywedwyd fel arall, roeddem yn cymryd yn ganiataol bod pob Cais Ardoll wedi cael y lwfans Ardoll Prentisiaeth gwerth £3m.
 • Cafodd cwmnïau cysylltiedig y cyfle i roi gwybod i CITB sut yr oeddent yn dosbarthu eu lwfans ar draws eu busnesau. Wedyn roedd hyn yn ffurfio rhan o gyfrifiad y cap gwella.
 • Roedd y Pecyn Trosiannol yn ymwneud ond â'r elfen Talu Wrth Ennill sy'n gysulltiedig ag adeiladu oddi mewn i gwmnïau cysylltiedig ar gyfer cyflogwyr a oedd wedi eu cofrestru gyda CITB.

3. Roedd y Pecyn Trosiannol yn godiad ar bob Grant a oedd wedi ei filio (prosesu i'w talu) rhwng 6 Ebrill 2017 a 5 Ebrill 2018, ac eithrio'r Grant Ychwanegol, grant mabwysiadu Carillion, a Grantiau a dalwyd ar gyfradd uwch, er enghraifft Technegol a Phroffesiynol, a Chynlluniau Hyfforddi Pebodol i'r Sector.

Y nod oedd sicrhau bod gan gyflogwyr ddigon o arian i barhau i fuddsoddi mewn hyfforddiant.

 • Cafodd y cyflogwyr dan sylw grynodeb o'u Grantiau a filiwyd, ac eithrio'r Grantiau Ychwanegol, grant mabwysiadu Carillion a Grantiau a dalwyd ar gyfradd uwch, ond gan gynnwys Grantiau a filiwyd i'w sefydliadau.
 • Ar gyfer cyflogwyr gyda sefydliadau, cyfunwyd crynodebau Grant unigol a filiwyd yn werth cyfanswm Grant a filiwyd.
 • Ni wnaeth hyn newid patrwm eich hysbysiadau taliadau Grant.

4. Talwyd y Pecyn Trosiannol bob chwarter ar ffurf ôl-daliadau, gan ddefnyddio dulliau talu grant sy'n bodoli.

 • Talwyd tri thaliad bob chwarter ar sail Ffurflen Ardoll CITB 2016  (6 Ebrill 2015 i 5 Ebrill 2016), hyd at a chan gynnwys Ionawr 2018.
 • Mae'r taliad chwarterol terfynol wedi'i seilio ar Gofnod Ardoll CITB 2018 (6 Ebrill 2017 i 5 Ebrill 2018). Ar hyn o bryd mae'r taliad hwn yn cael ei wneud gan fod Cofnod Ardoll CITB 2018 wedi'i dderbyn.

5. Mae cap ar yr hyn a all gael ei dalu o dan y Pecyn Trosiannu.

 • Mae'r cap hwn wedi ei gyfrif ar sail ffigurau Talu Wrth Ennill yn Ffurflenni Ardoll CITB, ac ni fyddant yn fwy na 100 y cant o'r Arrdoll Prentisiaeth a oedd yn ddyledus. (Mae'r llywodraethu presennol ar weinyddu grantiau'n berthnasol.)
 • Ar y cychwyn roedd cyfrifiadau'r Pecyn Trosiannol yn seiliedig ar Gofnod Ardoll CITB 2016 (6 Ebrill 2015 i 5 Ebrill 2016).
 • Cap codiad = Ffurflen Ardoll Talu Wrth Ennill (neu hysbysiad lwfans Ardoll Prentisiaeth) yn fwy na £3m, a lluosogir 0.5%. Bydd y Pecyn Trosiannol terfynol yn seiliedig ar Ffurflen Ardoll CITB 2018, sy'n cynnwys y ffigurau Talu Wrth Ennill ar gyfer y cyfnod rhwng 6 Ebrill 2017 a 5 Ebrill 2018.
 • Os yw'r elfen Talu Wrth Ennill ar Ffurflen Ardoll 2018 yn uwch na Ffurflen Ardoll 2016, cynyddir y cap. Felly, bydd y taliad terfynol yn adlewyrchu'r cynnydd hwn.
 • I'r gwrthwyneb, lle bydd y cap a ddiwygiwyd yn is, adenillir yr holl ordaliadau.

6. Gordaliad gant

 • Defnyddir rheolau gordaliad CITB yn y Pecyn Trosiannol.
 • Dim ond gordaliadau ynghylch y Grantiau a filiwyd rhwng 6 Ebrill 2017 a 5 Ebrill 2018, a gymerir i ystyriaeth wrth gyfrifo'r Pecyn Trosiannu.
 • Pan fo'r cap cychwynnol (ar sail Ffurflen Ardoll 2016) yn uwch na'r cap terfynol (ar sail Ffurflen Ardoll 2018), adenillir holl godiadau'r Pecyn Trosiannol a ordalwyd.
Web design by S8080