Sut i apelio yn erbyn penderfyniad ynghylch grant

Y rhesymau dros wrthod rhai ceisiadau am grantiau – a'r hyn y gallwch ei wneud os bydd eich cais yn aflwyddiannus.

Sut y gwneir penderfyniadau ynghylch grantiau

Gallai eich cais am grant gael ei wrthod neu ei ddychwelyd am nifer o resymau:

  • nid yw'n bodloni ein meini prawf ar gyfer y cynllun grantiau
  • nid yw'r hyfforddiant rydych yn hawlio ar ei gyfer yn gymwys i gael cymorth
  • nid ydych wedi cyflwyno'r dystiolaeth ategol gywir
  • mae eich hyfforddai eisoes wedi cael cymorth grant ar gyfer ei hyfforddiant neu gymhwyster
  • rydych yn hawlio mwy na'r uchafswm
  • ni ddaeth eich ffurflen hawlio i law ar amser
  • mae eich ffurflen hawlio yn annarllenadwy, yn anghyflawn neu'n aneglur.

Sut i apelio os na fydd eich hawliad grant yn llwyddiannus

Os byddwch yn anghytuno â phenderfyniad ynghylch hawliad grant, gallwch apelio yn ei erbyn.

Mae angen i chi gyflwyno eich achos yn ysgrifenedig, gan gynnwys tystiolaeth ategol. Anfonwch eich apêl drwy e-bost i grantsscheme.appeals@citb.co.uk, neu drwy'r post i: Grants Scheme Team, CITB, Bircham Newton, King’s Lynn, Norfolk, PE31 6RH.

Caiff eich apêl ei hystyried gan ein tîm cynllun grantiau a fydd yn ysgrifennu atoch i'ch hysbysu am ei benderfyniad: y nod yw delio â phob apêl o fewn 28 diwrnod.

Os byddwch yn dal yn anfodlon ar y canlyniad, bydd gennych hawl bellach i apelio i banel o arbenigwyr annibynnol a fydd yn adolygu eich achos yn ddienw cyn dod i benderfyniad terfynol. 

Ni ellir gwarantu grantiau

Mae ein cynllun grantiau hefyd yn dibynnu ar gyfanswm y lefi a gawn gan y diwydiant adeiladu.

Felly, er ei bod yn debygol y byddwn yn talu'r symiau grant a hysbysebir gennym, gall fod adegau pan fydd angen i ni leihau gwerth grantiau neu eu tynnu'n ôl yn gyfan gwbl.

Byddwn yn ceisio rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl os bydd y grantiau'n llai na'r hyn a hysbysebwyd, ond cadwn yr hawl i gynyddu grantiau, eu lleihau neu eu tynnu'n ôl, ac mae penderfyniad CITB yn derfynol o ran sut rydym yn gweithredu ein cynllun grantiau.

Web design by S8080