Pecyn Trosiannol CITB ar gyfer Ardoll Prentisiaeth

Bellach mae'r cais ar gyfer y pecyn hwn ynghau.

Y dyddiad terfynol ar gyfer cwblhau'r datganiad oedd 9 Mehefin 2017. 

Os dymunwch apelio, mae angen i chi wneud eich achos yn ysgrifenedig, gan ddarparu tystiolaeth ategol o'ch Lwfans Ardoll Prentisiaeth. Anfonwch eich apêl ar ffurf e-bost i: transition.package@citb.co.uk: wedyn mae'n bosibl y gofynnir i chi  lenwi ffurflen a darparu tystiolaeth eich bod yn talu Ardoll Prentisiaeth y Llywodraeth. 

Os byddwch wedi gwneud cais am y Pecyn Trosiannol ac yn bodloni'r meini prawf, cewch ddarganfod isod beth a gewch chi a phryd. 

Mae Pecyn Trosiannol CITB yn becyn blwyddyn i helpu cyflogwyr y mae'n rhaid iddynt dalu Asesiad Ardoll 2016 CITB ym mlwyddyn dreth 2017/18.

Caiff cyflogwyr y bydd yn rhaid iddynt dalu'r Ardoll Prentisiaeth gael codiad yn y grantiau hyfforddi a hawlir ganddynt. (Mae'r codiad hwn yn eithrio taliad Grant Ychwanegol, y Grant Hyfforddi Eithriadol a'r Grantiau a delir ar gyfradd uwch.)

Caiff ymgeiswyr eu talu mewn pedwar taliad ym mlwyddyn dreth 2017/18.

Cysylltwch â transition.package@citb.co.uk i gael rhagor o fanylion.

Mae manylion llawn y rheolau busnes ar gyfer y pecyn han ar gael gan transition.package@citb.co.uk.

Rheolau Busnes Pecyn Trosiannu CITB

1. Mae'r Pecyn Trosiannu ar gael i gyflogwyr a gofrestrwyd gyda CITB, a fydd yn talu ardoll CITB a'r ardoll Prentisiaeth o fis Ebrill 2017.

 • Bydd hyn yn berthnasol i gyfnod sylfaen CITB a blwyddyn yr Ardoll Prentisiaeth rhwng 6 Ebrill 2017 a 5 Ebrill 2018.
 • Bydd y cyflogwyr a nodir i elwa o'r Pecyn Trosiannul, yn seiliedig ar y ffigurau Talu Wrth Ennill yn eu Ffurflenni Ardoll CITB yn 2016 a 2018 (gweler pwynt 4).
 • Os ydych yn rhan o gwmni cysylltiedig, cwchddarparu gwybodaeth ychwanegol.
 • Ni fydd y Pecyn Trosiannol ar gael i gyflogwyr nad ydynt yn talu'r Ardoll Prentisiaeth, neu gyflogwyr sy'n derbyn ac sy'n talu asesiad Ardoll ar sail amcanyfrif 2016 (h.y. nid yw eu ffigur Talu Wrth Ennill go iawn yn hysbys i ni).

2. Caiff cyflogwyr eu trin yn endidau unigol oni bai y caiff CITB wybod fel arall.

 • Os na ddywedir fel arall, byddwn yn cymryd yn ganiataol fod gan bob Cais Ardoll y lwfans Ardoll Prentisiaeth gwerth £3m.
 • Caiff cwmnïau cysylltiedig roi gwybod i CITB sut y maent yn dosbarthu eu lwfans ar draws eu busnesau. Bydd hyn wedyn o gyfrifiad y cap gwella.
 • Ni fydd y Pecyn Trosiannol yn ymwneud ond â'r elfen Talu Wrth Ennill sy'n gysulltiedig ag adeiladu oddi mewn i gwmnïau cysylltiedig ar gyfer cyflogwyr sydd wedi eu cofrestru gyda CITB.

3. Mae'r Pecyn Trosiannol yn godiad ar bob Grant sydd wedi ei filio (prosesu i'w talu) rhwng 6 Ebrill 2017 a 5 Ebrill 2018, ac eithrio'r Grant Ychwanegol a Grantiau a delir ar gyfradd uwch, er enghraifft Technegol a Phroffesiynol, a Chynlluniau Hyfforddi Pebodol i'r Sector.

Y nod yw sicrhau bod gan gyflogwyr ddigon o arian i barhau i fuddsoddi mewn hyfforddiant.

 • Caiff y cyflogwyr dan sylw grynodeb o'u Grantiau a filiwyd, ac eithrio'r Grantiau Ychwanegol a Grantiau a dalwyd ar gyfradd uwch, ond gan gynnwys Grantiau a filiwyd i'w sefydliadau.
 • Ar gyfer cyflogwyr gyda sefydliadau, cyfunir crynodebau Grant unigol a filiwyd yn werth cyfanswm Grant a filiwyd.
 • Ni fydd hyn yn newid patrwm eich hysbysiadau taliadau Grant.

4. Telir y Pecyn Trosiannol bob chwarter ar ffurf ôl-daliadau, gan ddefnyddio'r dulliau talu grant sy'n bodoli.

 • Telir tri thaliad bob chwarter ar sail Ffurflen Ardoll CITB 2016 (6 Ebrill 2015 i 5 Ebrill 2016), hyd at a chan gynnwys Ionawr 2018.
 • Bydd y taliad chwarter olaf yn seiliedig ar Ffurflen Ardoll CITB 2018 (6 Ebrill 2017 i 5 Ebrill 2018). Gwneir y taliad hwn naill ai ym mis Mehefin 2018, Gorffennaf 2018 neu Awst 2018, unwaith y bydd Ffurflen Ardoll 2018 CITB wedi dod i law.

5. Mae cap ar yr hyn sydd i dalu o dan y Pecyn Trosiannu.

 • Mae'r cap hwn wedi ei gyfrif ar sail ffigurau Talu Wrth Ennill yn Ffurflenni Ardoll CITB, ac ni fyddant yn fwy na 100 y cant o'r Arrdoll Prentisiaeth a oedd yn ddyledus. (Mae'r llywodraethu presennol ar weinyddu grantiau'n berthnasol.)
 • Bydd cyfrifiadau'r Pecyn Trosiannol yn seiliedig i ddechrau ar Ffurflen Ardoll CITB 2016 (6 Ebrill 2015 i 5 Ebrill 2016).
 • Cap codiad = Ffurflen Ardoll Talu Wrth Ennill (neu hysbysiad lwfans Ardoll Prentisiaeth) yn fwy na £3m, a lluosogir 0.5%. Bydd y Pecyn Trosiannol terfynol yn seiliedig ar Ffurflen Ardoll CITB 2018, sy'n cynnwys y ffigurau Talu Wrth Ennill ar gyfer y cyfnod rhwng 6 Ebrill 2017 a 5 Ebrill 2018.
 • Os yw'r elfen Talu Wrth Ennill ar Ffurflen Ardoll 2018 yn uwch na Ffurflen Ardoll 2016, cynyddir y cap. O'r herwydd, bydd y taliad terfynol yn adlewyrchu'r cynnydd hwn.
 • I'r gwrthwyneb, os bydd y cap a ddiwygiwyd yn is, adenillir yr holl ordaliadau.

6. Gordaliad gant

 • Defnyddir rheolau goraliad CITB’ yn y Pecyn Trosiannol.
 • Dim ond gordaliadau ynghylch y Grantiau a filiwyd rhwng 6 Ebrill a 5 Ebrill 2018, a gymerir i ystyriaeth wrth gyfrifo'r Pecyn Trosiannu.
 • Pan fo'r cap cychwynnol (ar sail Ffurflen Ardoll 2016) yn uwch na'r cap terfynol (ar sail Ffurflen Ardoll 2018), adenillir holl godiadau'r Pecyn Trosiannol a ordalwyd.

Telir y Pecyn Trosiannol bob chwarter ar ffurf ôl-daliadau, gan ddefnyddio'r dulliau talu grant sy'n bodoli.

Telir tri thaliad bob chwarter ar sail Ffurflen Ardoll CITB 2016  (6 Ebrill 2015 i 5 Ebrill 2016), hyd at a chan gynnwys Ionawr 2018.

Bydd y taliad chwarter olaf yn seiliedig ar Ffurflen Ardoll CITB 2018 (6 Ebrill 2017 i 5 Ebrill 2018). Gwneir y taliad hwn naill ai ym mis Mehefin 2018, Gorffennaf 2018 neu Awst 2018, unwaith y bydd Ffurflen Ardoll 2018 CITB wedi dod i law..

Grantiau a filiwyd (proseswyd i'w talu) hyd y dyddiadau hyn: Date enhancement is paid:

5 Mai 2017
5 Mehefin 2017  

5 Gorffennaf 2017

Diwedd Gorffennaf 2017

5 Awst 2017 
5 Medi 2017 

5 Hydref 2017 

Diwedd Hydref 2017

5 Tachwedd 2017 
5 Rhagfyr 2017 

5 Ionawr 2018 

Diwedd Ionawr 2018

5 Chwefror 2018 
5 Mawrth 2018  

5 Ebrill 2018

Telir hwn rhwng Mehefin ac Awst 2018, unwaith y daw Ffurflen Ardoll CITB 2018 i law
Web design by S8080