Gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu

Cynnwys poblogaidd ar y safle hwn

 

SkillBuild - Cystadleuaeth sgiliau adeiladu fwyaf y DU. Bydd mwy na 1200 o weithwyr adeiladu proffesiynol yn mynd amdani bob blwyddyn.

Cynllun Prentisiaeth Inspire - Mae Cynllun Prentisiaeth Inspire yn galluogi noddwyr i wneud buddsoddiad ariannol tymor byr mewn myfyrwyr, gyda'r nod o ehangu eu gweithlu ar ôl iddynt raddio. 

BuildForce - Crëwyd rhaglen BuildForce ar gyfer pobl sy'n gadael y Lluoedd Arfog ac yn ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig.

Gwobr Crest - Cynllun gwobrau sy'n annog pobl ifanc i ymwneud â phynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Prentisiaethau CITB - Gwneud cais am brentisiaeth adeiladu

Scottish construction - Phil Ford yn siarad am gyfleoedd i bobl ifanc ymuno â'r diwydiant

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu - Cynllun ar gyfer diwallu anghenion cyflogaeth a sgiliau yn y dyfodol

Hyfforddiant a chyrsiau adeiladu - Dewch i weld yr amrywiaeth o gyrsiau CITB sydd ar gael

Dolenni defnyddiol:

Dwli ar Adeiladu - Dewch i gymryd rhan a dywedwch wrthym pam eich bod yn dwli ar y diwydiant adeiladu.

Dylunio, Peiriannu, Adeiladu! - Rhaglen gwricwlwm er mwyn addysgu dyfodol y diwydiant adeiladu.

Peirianwyr Hapus - Mae peirianwyr sifil wrth eu bodd yn dawnsio

Gyrfaoedd ym Maes Adeiladu Tai - Adeiladwch y cartrefi sydd eu hangen ar ein cenedl

Digwyddiadau Gyrfaoedd - Digwyddiadau gyrfaoedd ledled y DU

Mentrau Eraill yn y Diwydiant

Delwedd Gadarnhaol:  Caiff yr ymgyrch Delwedd Gadarnhaol ei rhedeg gan CITB er mwyn hyrwyddo'r amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu ac er mwyn annog llif cyson o dalent i mewn i'r diwydiant.

Y Sioe Sgiliau: Digwyddiad gyrfaoedd a sgiliau mwyaf y DU, gyda thua 75,000 o bobl yn ymweld bob blwyddyn.

Ffair Big Bang: Y digwyddiad mwyaf i bobl ifanc yn y DU sy'n dathlu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

#BuiltByWomen: Ymgyrch sy'n ymchwilio i gyfraniad merched at y gwaith o adeiladu adeiladau hanesyddol.

Nid i Fechgyn yn Unig: Diben yr ymgyrch hon gan DWP (yr Adran Gwaith a Phensiynau) yw hyrwyddo merched mewn diwydiannau lle cânt eu tangynrychioli - gan gynnwys y diwydiant adeiladu.

Born to Build: Ymgyrch ledled y diwydiant cyfan sy'n hyrwyddo manteision gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Web design by S8080