Facebook Pixel
Skip to content

Cyfleoedd cyfredol

Bydd yr adran hon yn cynnwys unrhyw gyfleoedd y mae CITB yn edrych i'w comisiynu.

Ailgomisiynu ar gyfer Galluogi Darpariaeth Arbenigol

Mae CITB yn dymuno comisiynu darparwyr i ddylunio a darparu rhaglen i Alluogi Darpariaeth Arbenigol, gan gefnogi cymwysterau arbenigol nad ydynt yn cael eu cynnig ar hyn o bryd, neu sy’n cael eu datblygu, ar gyfer Safonau Prentisiaid.

Bydd Cymwysterau arbenigol yn cael eu dynodi trwy Fatrics Cymhwyster a fydd yn cael eu llwytho i System E-Dendro Delta (ETS) a'i ddyfarnu trwy gystadlaethau bach ar y System Brynu Ddeinamig (DPS). Mae gan y DPS gam sefydlu cychwynnol, a bydd yr holl gyflenwyr sy'n bodloni'r meini prawf dethol a amlinellir yn y SQ ac nad ydynt wedi'u heithrio yn cael eu penodi i'r DPS.

Mae'r cofnod isod yn rhoi trosolwg o'r ailgomisiynu ar gyfer Galluogi Darpariaeth Arbenigol. Mae hefyd yn ymdrin â sut y gall darparwyr posibl wneud cais am y system brynu ddeinamig ar system E-dendro Delta, cyn y cystadlaethau bach ar gyfer y Lotiau arbenigol unigol.

Y broses ymgeisio

Yn dilyn sefydliad cychwynnol, bydd cystadlaethau bach yn cael eu hysbysebu fel Lotiau arbenigol a bydd yr holl gyflenwyr a ddynodir ar y Matrics Cymwysterau ar gyfer yr arbenigeddau a nodwyd yn cael eu gwahodd i wneud cais am y contract penodol.

Dros y 3 blynedd nesaf mae CITB yn disgwyl ariannu'r rhaglen hon gyda hyd at £4.5m, i gefnogi dysgwyr i ennill sgiliau darpariaeth gymhwysol arbenigol. Bydd £1.5m y flwyddyn yn cael ei ddyrannu a bydd proffiliau'n cael eu llunio yn unol â hynny drwy'r broses ymgeisio.

Gellir ychwanegu Lotiau arbenigol newydd at y DPS ar unrhyw adeg yn amodol ar broses gymeradwyo.

Nod y Digwyddiad Byw yw cynorthwyo darparwyr posibl i wneud cais i fod yn rhan o’r DPS ac wedi hynny i gyflwyno cynnig ar gyfer y Lotiau o dan gystadlaethau bach, sy’n unol â gofynion CITB. Mae rhagor o fanylion am ofynion CITB a natur y cyfle hwn wedi’u nodi yn nogfennau’r comisiwn ar Delta ETS

Sleidiau Digwyddiad Byw Galluogi Darpariaeth Arbenigol Ail-gomisiynu Cystadleuaeth Fach (PDF, 536KB)

Amserlen ar gyfer ceisiadau

  • DPS ar agor ar gyfer ceisiadau - 1 Rhagfyr 2021
  • Cyfnod hysbysu DPS CITB - hyd at 11 Ionawr 2022
  • Cystadleuaeth fach ar agor o - 17 Ionawr 2022
  • Hysbysiad dyfarnu contract a llofnodi - 19 Chwefror i 31 Mawrth 2022
  • Comisiwn yn cychwyn o - 1 Ebrill 2022
  • Dilysrwydd cyllid presennol - 31 Mawrth 2025


Sut i wneud cais

Gallwch weld yr hysbysiad contract ar System E-Dendro Delta, bydd angen i chi gofrestru ar Delta i allu cwblhau cyflwyniad.

Hybiau Profiad ar y Safle yn yr Alban


Bydd comisiwn i sefydlu nifer o hybiau Ar y Safle'n yr Alban sydd i fod i ddechrau'n 2022, bydd manylion pellach yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon pan fyddant ar gael.