Facebook Pixel

Grantiau cymwysterau cyfnod byr

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cyflawni cymwysterau cyfnod byr cymeradwy (sy'n cymryd llai na blwyddyn i'w cwblhau) sy'n canolbwyntio ar y sgiliau adeiladu craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant.

Ar y dudalen hon:


Trosolwg

Mae'r grant hwn yn talu am gyflawni cymwysterau cyfnod byr cymeradwy mewn sgiliau adeiladu craidd. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • NVQ ar Lefelau 2 ac uwch a SCQF ar Lefelau 5 ac uwch
  • Tystysgrif Genedlaethol y Bwrdd Arholi Cenedlaethol mewn Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd (NEBOSH)
  • Tystysgrif Cenedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Adeiladu
  • Cyflawni cymhwyster galwedigaethol cysylltiedig â pheiriannau (VQ)
  • Unedau VQ penodol sy'n gysylltiedig â pheiriannau

Gellir darparu cymwysterau mewn sawl ffordd fel y'u diffinnir o fewn y safon gymeradwy, gan gynnwys:

  • i ffwrdd o'r gwaith
  • trwy asesiad ar y safle (OSAT)
  • trwy asesiad ymarferol gweithiwr profiadol (EWPA)
  • yn ôl pellter ac e-ddysgu
  • y tu allan i oriau gwaith confensiynol (gyda'r nos neu ar benwythnosau)

Nid oes grantiau cymhwyster cyfnod byr ar gael i gefnogi cyflawniadau unigol sy'n rhan o gymwysterau hirach eraill. Gweler grant cymhwyster cyfnod hir neu grantiau prentisiaeth am fanylion.

Pwy all wneud cais am y grant hwn?

Gallwch wneud cais os ydych chi wedi cofrestru â ni ac yn bodloni ein amodau a thelerau cyffredinol y Cynllun Grant a gofynion penodol y grant hwn.

Mae'r grant hwn ar gael i'r holl staff sydd wedi'u cyflogi'n uniongyrchol ar y system gyflogau a phob isgontractiwr.

Pa gyrsiau sy'n gymwys am grant? 

Gweler restr lawn o'r cymwysterau sy'n gymwy am grant.

Faint yw'r grant?

Gallwch wneud cais am £600 am bob cyflawniad, hyd at uchafswm o 4 cyflawniad ar bob lefel i bob unigolyn. Dim ond unwaith y gallwch wneud cais ar gyfer unigolyn am yr un cyflawniad.

O fewn yr uchafswm o bedwar cyflawniad ar Lefel 2, gallwch wneud cais am uchafswm o dair uned VQ cysylltiedig â phlanhigion fesul unigolyn ar £300 yr un

Lle mae grant blaenorol ar gyfer VQ gweithrediadau peiriannau, dim ond ar gyfer y grant uned VQ sy'n gysylltiedig â pheiriannau y bydd cyflawniadau yn y dyfodol yn cael eu hystyried.

Sut i wneud cais

Ar gyfer cyflawniadau a ddyfarnwyd ar ôl 1 Ebrill 2021, dylech gyflwyno ffurflen gais gyda chopi o'r dystysgrif cyflawniad neu e-bost sy'n cynnwys hysbysiad cyflawniad gan y corff dyfarnu erbyn 30 Mehefin 2022. Fodd bynnag, mae'r dyddiad cau hwn yn destun newid hyd nes y bydd awtomatiaeth grantiau cymhwysterau cyfnod byr.

Sylwer: Defnyddiwch Chrome neu Firefox i lawrlwytho'r ffurflen. Rydym yn argymell na ddylech ddefnyddio Internet Explorer oherwydd gallwch gael trafferth lawr lwytho drwy'r dull hwn.

A ydych chi wedi anfon eich manylion banc? 

Mae grantiau'n cael eu talu drwy drosglwyddiad banc. Os nad oes gennym eich manylion banc cyfredol, cwblhewch y  Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol diogel ar-lein i gael taliadau grant

A ydych chi wedi cofrestru â Grantiau CITB Ar-lein?