Facebook Pixel

Grantiau profiad gwaith adeiladu

Diweddariad Cynllun Grantiau Mis Awst 2020

Mae grant profiad gwaith yn dod i ben o 1 Hydref 2021.

Gall cyflogwyr sydd â hyd at 250 o weithwyr wneud cais am grant ar gyfer profiad gwaith a gwblhawyd hyd at 30 Medi 2021, hyd at gap o £10,000 (334 diwrnod), am bob diwrnod rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021.

Gall cyflogwyr sydd â 250 neu fwy o weithwyr wneud cais am grant ar gyfer profiad gwaith a gwblhawyd hyd at 30 Medi 2021, hyd at gap o £50,000 (1667 diwrnod), am bob diwrnod rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021.

Os ydych yn bwriadu gwneud cais am grant Profiad Gwaith am ddiwrnodau rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021, cwblhewch y ffurflen ar-lein newydd hon, cyn cwblhau'r ffurflen Gais Grant arferol isod ar ddiwedd y cyfnod profiad gwaith.

Rhaid cyflwyno pob cais am ddiwrnodau rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021 erbyn 30 Mehefin 2021. Rhaid cyflwyno ceisiadau pellach am ddiwrnodau rhwng 1 Ebrill 2021 a 30 Medi 2021 erbyn 31 Rhagfyr 2021.

Trosolwg

Gellir hawlio grant Profiad Gwaith rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Medi 2021. Rydym yn talu grant ar gyfer diwrnodau profiad gwaith a gynlluniwyd pan fydd yn rhan hanfodol o radd sy'n gysylltiedig ag adeiladu.

Pwy all wneud cais am y grant hwn?

Gallwch wneud cais os ydych chi:

Bydd y grant hwn yn cefnogi gweithwyr sy'n cael eu talu trwy'r system gyflogau sy'n cymryd profiad gwaith wedi'i gynllunio:

 • sy'n hanfodol neu'n rhan annatod o radd sy'n gysylltiedig ag adeiladu
 • sy'n para am bedair wythnos yn olynol neu fwy.

Pa gyrsiau sy'n gymwys am grant?

Mae'r cymwysterau canlynol sy'n gofyn am leoliad profiad gwaith yn dod o dan y grant hwn:

 • BEng Peirianneg Bensaernïol
 • BEng Peirianneg Sifil ac Arfordirol 
 • BEng Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol 
 • BEng Peirianneg Sifil a Seilwaith 
 • BEng Peirianneg Sifil 
 • BEng Peirianneg Sifil a Chynaliadwyedd
 • BEng Rheoli Peirianneg Adeiladu
 • BSc Dylunio a Rheoli Peirianneg Bensaernïol
 • BSc Technoleg Bensaernïol 
 • BSc Arolygu Adeiladu 
 • BSc Peirianneg Sifil
 • BSc Peirianneg Sifil gyda pheirianneg Rheilffordd
 • BSc Rheoli Masnachol (Arolygu Meintiau)Rheoli Peirianneg 
 • BSc Rheoli Adeiladu 
 • BSc Rheoli Prosiect Adeiladu 
 • BSc Arolygu Meintiau 
 • BSc Arolygu a mapio 
 • MEng Peirianneg Bensaernïol 
 • MEng Peirianneg Sifil a Phensaernïol 
 • MEng Peirianneg Sifil ac Arfordirol 
 • MEng Peirianneg Sifil a Strwythurol 
 • MEng Peirianneg Sifil 
 • MSc Peirianneg Sifil a Strwythurol
 • MSc Peirianneg Sifil
 • MSc Arolygu Meintiau 

Dim ond cyflogwyr sydd wedi'u cofrestru â CITB ac sydd â gweithwyr sy'n ymgymryd â'r cymwysterau hyn sy'n gymwys i wneud cais am y grant hwn - nid yw unigolion / myfyrwyr yn gymwys i wneud cais am y grant hwn.

Mae'r grant hefyd yn ariannu profiad gwaith:

 • sy'n digwydd dros dro dramor, neu
 • gyda chwmni arall i ehangu dealltwriaeth a phrofiad y myfyriwr.

Yn yr achosion hyn, rhaid i'r myfyriwr gael ei gyflogi o hyd gan gyflogwr sydd wedi'i gofrestru â CITB ac sydd wedi'i leoli ym Mhrydain Fawr trwy gydol y profiad gwaith hwnnw.

Ni fydd y grant yn cefnogi:

 • isgontractwyr sy'n ymgymryd â phrofiad gwaith wedi'i gynllunio
 • unrhyw gyfnod lle mae'r myfyriwr yn mynychu hyfforddiant arall gyda chymorth grant
 • unrhyw gyfnod lle mae'r myfyriwr ar wyliau, yn y coleg neu'r brifysgol sy'n mynychu cwrs, neu ar absenoldeb salwch.

Er mwyn cael y grant, rhaid i chi:

 • cynhyrchu rhaglen hyfforddi ar gyfer pob myfyriwr sy'n ymgymryd â phrofiad gwaith
 • gallu dangos ble, pryd a gyda phwy y gwnaeth y myfyriwr ei brofiad gwaith.

Gallwch ddefnyddio'ch fformat eich hun ar gyfer cynnwys y rhaglen hyfforddi.

Faint yw'r grant?

Rhoddir cap ar unrhyw ddiwrnodau o brofiad gwaith a hawlir rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Medi 2021.

Gall cyflogwyr cymwys sydd â llai na 250 o weithwyr wneud cais am grant hyd at uchafswm o £10,000 (334 diwrnod) ar gyfer diwrnodau o Brofiad Gwaith o fewn y cyfnod hwn.

Gall cyflogwyr cymwys sydd â 250 neu fwy o weithwyr wneud cais am grant hyd at uchafswm o £ 0,000 (1667 diwrnod) ar gyfer diwrnodau o Brofiad Gwaith o fewn y cyfnod hwn.

Y grant yw £30 y dydd.

Gallwch wneud cais am uchafswm o £7,200 am 48 wythnos yn olynol o brofiad gwaith lleoliad gradd ar gyfer pob person mewn oes.

Mae 48 wythnos yn olynol o brofiad gwaith yn cyfateb i 240 diwrnod.

Sut i wneud cais

Ar gyfer grant profiad gwaith lleoliad gradd sy'n digwydd rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021 dylech gyflwyno ffurflen gais erbyn 30 Mehefin 2021.

 

Ar gyfer grant profiad gwaith lleoliad gradd sy'n digwydd rhwng 1 Ebrill 2021 a 30 Medi 2021 dylech gyflwyno ffurflen gais erbyn 30 Rhagfyr 2021.

Sylwer: Defnyddiwch Chrome neu Firefox i lawrlwytho'r ffurflen. Rydym yn argymell nad ydych yn defnyddio Internet Explorer oherwydd efallai y cewch broblemau gyda lawr lwytho.

A ydych wedi anfon eich manylion banc atom?

Telir grantiau trwy drosglwyddiad banc. Os nad oes gennym eich manylion banc cyfredol, cwblhewch a chyflwynwch Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol Bacs ar-lein i gael taliadau grant.