Y gronfa strwythuredig

Beth yw'r gronfa strwythuredig?

Un o dair cronfa CITB, mae'n cefnogi prosiectau lle mae CITB wedi nodi angen buddsoddi.

Bob blwyddyn rydym yn gweithio gyda'r diwydiant adeiladu i ddeall yr heriau mae'n eu hwynebu. Mae ein canfyddiadau yn ein helpu i benderfynu ar ein prif flaenoriaethau. Yna byddwn ni'n comisiynu prosiectau ar themâu blaenoriaethol, yn seiliedig ar angen y diwydiant, strategaeth CITB a pholisi'r llywodraeth.

Yr hyn rydym yn gweithio arno nawr

Nod ein comisiwn newydd yw cynyddu mynediad at hyfforddiant gweithredwyr planhigion - gan ddefnyddio technoleg drochi i wella cyrhaeddiad ledled y wlad.

  • Hyfforddiant gweithredwr planhigion

Mae ein comisiwn newydd yn edrych am brosiectau sydd yn archwilio sut i wella’r daith ar gyfer y rhai sy’n dod i fewn ac yn datblygu o fewn sectorau’r diwydiant.

Rydym yn bwriadu gwneud buddsoddiad mawr yn y comisiwn ProfiadAr y Safle newydd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Canfod rhagor o fanylion am y comisiynau cenedlaethol unigol

Ar hyn o bryd rydym yn prosesu ceisiadau ar gyfer comisiynau diweddar ar:

Beth mae'r gronfa'n ei gefnogi?

Rydym am i'n comisiynau fod o fudd i gymaint o bobl â phosibl. Felly rydym yn chwilio am brosiectau sydd nid yn unig yn gwella sefyllfa cyfranogwyr, ond hefyd yn helpu cyflogwyr eraill yn y diwydiant, a'r diwydiant adeiladu yn gyffredinol.

Rydym am gyllido prosiectau sy'n helpu'r diwydiant adeiladu:

  • gwneud adeiladu'n bosibl fel gyrfa ddeniadol.
  • sicrhau bod hyfforddi a datblygu yn diwallu anghenion cyflogwyr
  • defnyddio dulliau arloesol i ymateb i heriau newydd yn y diwydiant adeiladu.

Gweld sut mae'r gronfa prosiectau a gomisiynir yn helpu'r diwydiant adeiladu.

Sut i gyflwyno cais

  1. Byddwch yn canfod manylion ynghylch pa gomisiynau sydd ar agor ar gyfer ceisiadau o dan y pennawd Yr hyn rydym yn gweithio arno nawr uchod. Chwilio am gomisiwn sy'n addas i'r hyn y gallwch ei gynnig.
  2. Llenwch ffurflen Mynegi Diddordeb pan yw ar gael i gofrestru'ch diddordeb mewn comisiwn.
  3. Bydd y tîm cyllido yn adolygu'ch ffurflen ac yn cysylltu â chi i drafod eich syniad. 
  4. Os yw'ch syniad yn cydweddu'r holl feini prawf ar gyfer y comisiwn, byddwn ni'n eich tywys drwy'r broses ymgeisio.