Comisiwn gwella perfformiad trwy ymagweddau caffael gwell

Mae tystiolaeth yn dangos y gellir cyflawni perfformiad gwell drwy ymagweddau caffael gwell.

Mae cwmnïau mewn sectorau eraill sydd wedi mabwysiadu ymagweddau cydweithredol at gaffael gwasanaethau ac mae cyflenwyr wedi adrodd am welliannau sylweddol ym mherfformiad eu prosiectau ac elw net eu busnes.

Mae CITB yn gwahodd cynigion i ddatblygu dulliau i'r diwydiant adeiladu fabwysiadu ymagweddau gwell at gaffael fel ei fod yn cefnogi perfformiad gwell.

Mae digon o dystiolaeth bod cydweithredu da rhwng cleient a'u contractwr(wyr) wrth gyflenwi prosiectau a gaffaelwyd yn arwain at well perfformiad, cynhyrchiant, a gweithlu wedi'i hyfforddi'n well a mwy cymwys. Fodd bynnag, mae modelau busnes a phrosesau caffael cyfredol yn rhwystro cynhyrchiant ac yn atal perfformiad uchel.

Mae ymchwil gan Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) i'r sector seilwaith yn dangos bod y model presennol fel arfer yn cynhyrchu asedau a rhwydweithiau drud sy'n perfformio'n wael. Mae hefyd yn methu â defnyddio datblygiadau technolegol y mae diwydiannau eraill wedi'u mabwysiadu sydd wedi arwain at fanteision sylweddol yn eu busnesau.

Nododd yr adroddiad fod cadwyni cyflenwi yn y sector seilwaith wedi'u cloi mewn cylch o elw a buddsoddiad isel a pherthnasoedd camweithredol ac ansawdd amrywiol o hyfforddiant.

Mae gwahanol ymagweddau caffael yn galw am setiau sgiliau gwahanol o fewn busnes, a gall diffyg y sgiliau hyn rwystro cyflenwi proses gaffael effeithlon a pherfformiad cyffredinol prosiect. Cefnogir y darlun hwn gan ddadansoddiad CITB ei hun o'r sefyllfa yn y diwydiant adeiladu.

Unrhyw sefydliad sydd yn gallu darparu'r canlyniadau rydym yn chwilio amdanynt am y gorau.

Yn arbennig rydym yn croesawu cynigion gan sefydliadau sy'n:

 • cyflogwyr sydd wedi'u cofrestru am y lefi sy'n ceisio trawsnewid eu hymagwedd gaffael
 • ffederasiynau ac/neu gymdeithasau masnach
 • cleientiaid a/neu arweinwyr fframweithiau caffael yn y diwydiant adeiladu sydd am gefnogi eu partneriaid cyflenwi a gwella eu hymagwedd gaffael
 • darparwyr hyfforddiant a/neu ymgynghoriaethau hyfforddi â pherthnasoedd cryf â chwmnïau adeiladu.

Rhaid i bob cais gynnwys contractwr/cyflogwr(wyr) adeiladu Haen 1 fel partner(iaid) yn y prosiect a gyllidir.

Gwahoddir darpar ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn cyflwyno datganiad o ddiddordeb ar gyfer y comisiwn hwn i weld y weminar ddiweddar sy'n cyflwyno'r comisiwn hwn.

Rydym am helpu i gyflwyno newid i'r diwydiant ar ffurf dulliau newydd i fusnesau adeiladu ddysgu sut i weithredu modelau caffael ac ymagwedd gydweithredol yn y broses. Mae busnesau adeiladu sy'n gweithredu yn y meysydd dilynol yn ganolbwynt penodol i'n cynlluniau:

 • seilwaith
 • tai
 • prosiectau awdurdodau lleol.

Y canlyniadau disgwyliedig yw:

 • perfformiad prosiect adeiladu wedi'i wella'n amlwg
 • swyddogaeth gaffael gref â chadwyn gyflenwi effeithlon ac effeithiol a all gyflenwi deunyddiau a gwasanaethau i brosiect adeiladu yn brydlon ac yn unol â'r gyllideb
 • gweithlu yn y diwydiant sy'n barod i ymdrin â newidiadau i fodel busnes a gweithredu sy'n datblygu'n barhaus
 • dulliau i gofleidio modelau a phrosesau caffael sy'n datblygu y gall y diwydiant cyfan eu mabwysiadu.

Efallai y bydd manteision ychwanegol i'r diwydiant, megis arddangos ymrwymiad i gynaliadwyedd amgylcheddol neu werth cymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r rhain yn eilradd i'r canlyniadau disgwyliedig a restrir uchod.

Mae gan y comisiwn gyllideb o hyd at £3m i gwmpasu nifer o brosiectau. Bydd CITB yn cyllido hyd at 70% o werth llawn y prosiect.

Ein nod yw cyllido o leiaf un prosiect ym mhob un o'r meysydd dilynol:

 • seilwaith
 • tai
 • prosiectau awdurdodau lleol.

Gall eich prosiect fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu un neu ragor o'r sectorau hyn, fel y'i amlinellir yn yr adran 'yr her sy'n wynebu'r diwydiant’ uchod.

Gall prosiectau barhau am hyd at dair blynedd.

Adroddiadau ymchwil

Gweminar cyn gwneud cais

Fe wnaethom gynnal gweminar ar gyfer darpar ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn cyflwyno datganiad o ddiddordeb ar gyfer y comisiwn hwn ym mis Ebrill. Roedd yn cynnwys trosolwg o'r comisiwn a gofynnodd y cyfranogwyr gwestiynau am y comisiwn a'r broses ymgeisio.

Gallwch:

Gweithdai ymgeisio

Byddwn hefyd yn cynnal gweithdai ledled y wlad. Bydd y gweithdai hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu rhagor am y broses ymgeisio a sut rydym yn asesu cynigion ar gyfer cyllido.

Cynhelir gweithdai ymgeisio Llundain, Caerdydd, Caeredin a Manceinion fel a ganlyn:

Caerdydd

Pryd: Dydd Mercher 22 Mai 2019 10:00 – 12:30
Ble: Gwesty Clayton Caerdydd, Heol Eglwys Fair, Caerdydd, Y Deyrnas Unedig, CF10 1GD

Cofrestru i fynychu gweithdy Manceinion

Caeredin

Pryd: Dydd Iau 23 Mai 2019 10:00 – 12:30
Ble: Gwesty'r Marriott, 111 Glasgow Road, Caeredin, Lothian, EH12 8NF

Cofrestru i fynychu gweithdy Caeredin

Llundain

Pryd: Dydd Llun 20 Mai 2019 10:00 – 12:30
Ble: De Vere Grand Connaught Rooms, 61 - 65 Great Queen Street, Llundain, WC2B 5DA

Cofrestru i fynychu gweithdy Llundain 

Manceinion

Pryd: Dydd Mawrth 21 Mai 2019 10:00 – 12:30
Ble: Gwest'r Clayton, Maes Awyr Manceinion, Outwood Lane, Manceinion, M90 4HL

Cofrestru i fynychu gweithdy Caerdydd