Cyfleoedd profiad ar y safle ym maes adeiladu - Cymru

Tachwedd 2019

Mae CITB yn gwahodd ceisiadau am brosiectau i greu hybiau dysgu hyblyg ar y safle a fydd yn cynyddu'r gronfa dalent ar gyfer gweithwyr adeiladu sy'n barod am waith yng Ngogledd a De-orllewin Cymru. 

Bydd yr hybiau hyn yn cynnig cyfle i fwy o bobl ennill profiad perthnasol yn y diwydiant wrth aros yn hyblyg i gadw mewn cysylltiad â modd cyflenwi prosiectau'r diwydiant adeiladu.

Byddwn ni'n buddsoddi £2.2 miliwn dros gyfnod o dair blynedd i sefydlu tri hyb hyfforddiant symudol, a fydd o fantais i 1,830 o unigolion.

Rhagwelir y bydd y diwydiant adeiladu yng Nghymru yn cynyddu o 0.5 y cant ar gyfartaledd erbyn 2023, â gofyniad am 6,550 o weithwyr.

Nid yw mwyafrif y myfyrwyr sy'n dechrau cyrsiau adeiladu ym maes addysg bellach yn symud ymlaen i'r sector. Nid yw'r brif rwystr i gyflogaeth yn y sector o reidrwydd yn ddiffyg swyddi, ond mae cyflogwyr yn canfod nad oes gan y myfyrwyr hyn brofiad ar y safle ac nad ydynt yn barod am waith.

Mae polisi ac allbwn adeiladu'r Llywodraeth yn canolbwyntio ar dair ardal o'r wlad: Deddwyrain Lloegr, De-orllewin Lloegr a Gogledd Cymru. Â'r twf cymedrol yn y sector, mae cyfle i sefydlu seilwaith recriwtio ar gyfer y genedl gyfan sy'n:

 • creu gweithlu sy'n barod am safle a chyflogaeth i ddiwallu anghenion uniongyrchol cyflogwyr
 • sicrhau bod cynigion yn addas ar gyfer nodweddion unigryw pob ardal.

Unrhyw sefydliad sydd yn y sefyllfa orau i gyflawni'r canlyniad a geisir.

Yn arbennig rydym yn croesawu cynigion gan sefydliadau sy'n:

 • gyflogwyr sydd wedi'u cofrestru ar gyfer y lefi sydd â phrosiectau adeiladu ac sydd am gyflogi'n lleol.
 • ffederasiynau ac/neu gymdeithasau masnach sy'n gallu ysgogi prosiectau adeiladu lleol i greu ymateb gydweithredol
 • cleientiaid adeiladu ac/neu arweinwyr prosiectau adeiladu sydd am gefnogi eu partneriaid cyflenwi i gyrchu'r talent sydd ei angen i gyflenwi gwaith o ansawdd uchel
 • darparwyr hyfforddiant a/neu ymgynghoriaethau hyfforddi â pherthnasoedd cryf â phrosiectau sy'n gallu symbylu cefnogaeth ar gyfer hyb ar y safle.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno datganiad o ddiddordeb ar gyfer y comisiwn hwn, cofrestrwch ar gyfer y weminar lle gallwch gael gwybod mwy.

Mae gennym hyd at £2.2m ar gyfer prosiectau dros dwy ardal yng Nghymru. Bydd CITB yn cyllido hyd at 70 y cant o werth llawn y prosiect.

Ein nod yw cyllido o leiaf dau hyb ar y safle sy'n cyd-fynd ag amcanion cyfredol:

 • Bargen Ddinesig Abertawe
 • Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gall eich prosiect fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu un neu ragor o'r ardaloedd hyn, fel y'i amlinellir yn yr adran 'yr her sy'n wynebu'r diwydiant’ uchod.

Gall cyllid prosiect redeg am hyd at dair blynedd.

Bargen Ddinesig Abertawe

Nid yw CITB yn ceisio ceisiadau pellach ar gyfer De-ddwyrain Cymru, ond maent yn ceisio sefydlu o leiaf dau hyb ar y safle yng Ngogledd a De-orllewin Cymru, er budd lleiafswm 1,830 o unigolion yn y tair blynedd cyntaf.

Y canlyniadau disgwyliedig cyffredinol ar draws y ddwy ardal a nodwyd yn y cyfle hwn yw:

 • dau hyb ar y safle yn cefnogi 915 o unigolion i ddod yn barod am gyflogaeth ac am y safle
 • cefnogi 915 o fyfyrwyr diploma adeiladu amser llawn i dderbyn profiad ar y safle
 • bydd o leiaf 275 o unigolion yn cyflawni cyflogaeth barhaus, a bydd o leiaf 83 ohonynt yn dod o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol
 • mwy o gydweithredu a photensial ar gyfer gweithredu lleol parhaus o ganlyniad i'r buddsoddiad hwn
 • consortia cyflogwyr a rhanddeiliaid i greu màs critigol o gyfleoedd, a thrwy hynny arddangos effeithiolrwydd a chyfiawnhad o blaid hyb hyfforddi ar y safle.

Sut i wneud Cais

Bydd y pecyn cais ar gael o 25 Tachwedd 2019. E-bostiwch onsite.experience@citb.co.uk i ofyn am becyn.

Gallwch gyflwyno'ch cais rhwng 25ain Tachwedd a 5pm ar 20fed Rhagfyr 2019. 

25ain Tachwedd 2019 – ceisiadau'n agor

20fed hydref 2019 - dyddiad cau i gyflwyno ceisiadau am 5pm

 

Expression of interest deadline – 5pm Tuesday 13 September 2019.[DJ1] 

Full application deadline – 5pm 30 September [DJ2] 2019.

You must submit an expression of interest first – if you get through this stage, you will be invited to submit a full application.


 [DJ1]13th September (depending on go-live)

 [DJ2]30th September (depending on go live)

Dylai eich cais:

 • Ganolbwyntio ar un o'r ardaloedd dilynol:De-orllewin a Gogledd Cymru.
 • Disgrifiwch sut y byddwch yn sefydlu hyb ar y safle (statig, cludadwy, symudol neu gan ddefnyddio seilwaith hyfforddi presennol) i alluogi pobl sy'n dymuno dod i mewn i'r diwydiant adeiladu i ddod yn barod ar gyfer cyflogaeth a'r safle.
  Dylech ddangos sut rydych yn bwriadu galluogi profiadau ar y safle i ymateb yn uniongyrchol i adborth cyflogwyr a chanfyddiadau ymchwil. Cofiwch, mewn llawer o achosion, efallai y bydd angen i chi ddarparu hyfforddiant er mwyn galluogi unigolion i ddiwallu gofynion cyflogwyr yn well.
 • Nodwch sut y byddwch yn gweithio gyda chyflogwyr adeiladu i alluogi pobl i gael gwaith parhaus. Bydd y gronfa yn hwyluso lleoliadau a hyfforddiant ar y safle, gan ddefnyddio hybiau hyfforddi symudol a disymud ar y safle a seilwaith sefydlog. Bydd yr ymyriadau hyn yn arwain at unigolion yn cael cyflogaeth yn y sector, yn y tymor byr neu'r tymor hwy.
 • Amlinellwch sut y byddwch yn ategu'r hyfforddiant a darpariaeth cyflogaeth bresennol. Os yw'ch cynnig yn cyd-fynd â lle mae gweithgarwch adeiladu yn digwydd, mae'n debygol y bydd yn cael derbyniad gwell ag unigolion sydd eisoes yn ystyried gyrfa ym maes adeiladu, yn ogystal â chynnig cyfle i'r unigolion hynny gael cyflogaeth trwy brosiectau adeiladu lleol.
 • Disgrifiwch y dull yr ymagwedd y byddwch chi'n ei mabwysiadu i greu a meithrin ymagwedd gydweithredol gyda chyflogwyr a rhanddeiliaid adeiladu. Bydd angen i chi sicrhau:
  • y gellir cynnal consortia rhwng cyflogwyr a rhanddeiliaid
  • gall hybiau ar y safle sicrhau canlyniadau digonol
  • mae'r gallu adeiladu yn cael ei gynnal ar y lefel amcangyfrifedig i alluogi allbynnau
  • y bydd cyflogwyr yn recriwtio o'r ffynhonnell hon.

Dysgwch ragor am y momentwm y tu ôl i'r comisiwn hwn o brofiad y Gronfa Sgiliau Adeiladu

Cymorth i ymgeiswyr

Gallwn ni gynnig sesiynau cymorth un wrth un i chi trwy Skype for Business neu dros y ffôn i'ch cynorthwyo â'r broses ymgeisio yn ystod y ffenestr ymgeisio. Cysylltwch â ni yn onsite.experience@citb.co.uk i archebu sesiwn.