Rhoi sgiliau i arweinwyr adeiladu i ysgogi trawsnewid digidol

Mae angen i gwmnïau adeiladu ddod yn 'sefydliadau digidol'.

Mae angen i'r bobl a fydd yn newid wyneb y diwydiant adeiladu allu cydnabod y cyfle a datgloi'r potensial mae trawsnewid digidol yn ei greu. Y comisiwn hwn yw'r cyntaf o dri i helpu'r diwydiant i gofleidio newid digidol.

Mae CITB yn gwahodd ceisiadau am gyllid i ddatblygu mentrau i helpu arweinwyr adeiladu i weithredu trawsnewid digidol.

Bydd technolegau digidol yn gwella effeithlonrwydd a chynhyrchiant ond mae'r diwydiant adeiladu wedi llusgo y tu ôl i eraill sy'n elwa ar y trawsnewidiad hwn. Mae cyflogwyr bach a chanolig yn arbennig yn ei gael yn anodd cyflwyno atebion digidol. 

Nid cael sgiliau technegol yw'r broblem. Y prif heriau yw:

 • Diffyg dealltwriaeth o'r cyfleoedd busnes a ddaw yn sgil trawsnewidiad digidol
 • Yr arweinyddiaeth sydd ei hangen i egluro pam mae angen y buddsoddiad, nodi ac addasu technoleg ddigidol ar gyfer eu busnes, a sicrhau y bydd yn digwydd.

Heb yr arweinyddiaeth ddigidol hon, mae cwmnïau adeiladu yn debygol o gael trafferth i ddal i fyny â datblygiadau technolegol ac i gystadlu â'u cystadleuwyr.

Os oes gennych arbenigedd ynghylch newid busnes digidol gallwch wneud cais am gyllid CITB i arwain prosiect gan ddefnyddio'r adran Gwneud Cais am Gyllid isod. Os ydych chi am bartneru, ond heb arwain prosiect, ewch i'r adran Pwy all gymryd rhan mewn prosiect isod.

Rydym yn croesawu cynigion yn arbennig o:

 • gwmnïau datblygu meddalwedd
 • ymgyngoriaethau rheoli ag arbenigedd ym maes newid busnes digidol
 • melinau trafod arweinyddiaeth ag arbenigedd ym maes newid busnes digidol
 • ffederasiynau
 • sefydliadau addysg uwch sydd ag arbenigedd mewn gweithio gyda chwmnïau i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth ddigidol
 • partneriaethau menter lleol sydd ag arweinydd arloesi neu raglen arloesi
 • sefydliadau di-elw â rhaglenni arloesi digidol.

Rhaid i bob cais gynnwys o leiaf tri sefydliad: arweinydd prosiect a dau (neu fwy) o bartneriaid.

Dylai partneriaid grŵp cynnig gynnwys o leiaf dau o'r dilynol:

 • Cyflogwyr a gofrestrir gyda CITB
 • Grwpiau hyfforddi a gymeradwyir gan CITB
 • ffederasiynau a chymdeithasau masnach adeiladu.

Efallai eich bod eisoes wedi canfod partneriaid addas ar gyfer cynnig eich cais. Fodd bynnag, os hoffech gael help i ganfod partneriaid ar gyfer eich cais, gallwn ni helpu.

Gall unrhyw sefydliad wneud cais i gymryd rhan mewn prosiect, megis:

 • cyflogwyr adeiladu (micro i fawr)
 • mentrau digidol
 • sefydliadau addysgol
 • ffederasiynau neu gymdeithasau masnach
 • llywodraeth leol a/neu bartneriaethau menter lleol (LEPs)
 • ymgyngoriaethau rheoli.

Byddwn ni'n anelu at eich partneru â phrosiect addas.

Cwblhewch y ffurflen fynegi diddordeb i gael eich ystyried ar gyfer prosiect.

Mae £1 miliwn ar gael i'w fuddsoddi mewn amrywiaeth o brosiectau o fewn y thema hon. Bydd CITB yn cyllido hyd at 70% o werth llawn y prosiect.

Bydd uwch arweinwyr yn gallu arddangos a gweithredu'r achos busnes dros newid digidol yn eu cwmni.

Byddant hefyd yn meddu ar y sgiliau a'r wybodaeth i weithredu technolegau, prosesau a chymwyseddau digidol yn eu busnes.

Mae hon yn broses ymgeisio â dau gam:

1. Cofrestrwch eich diddordeb yn y comisiwn trwy lenwi'r ffurflen mynegi diddordeb. Atebwch yr holl gwestiynau. Bydd y ffurflen hon yn cau am 5pm ar ddydd Mawrth 18 Mehefin 2019.

Bydd y tîm cyllido yn adolygu'ch mynegiant o ddiddordeb ac yn cysylltu â chi. 

2. Os yw'ch syniad yn cydweddu'r rhan fwyaf os nad pob un o'r meini prawf ar gyfer y comisiwn hwn, byddwn ni'n eich tywys drwy'r broses ymgeisio. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn prosiect, llenwch ffurflen mynegi diddordeb y Cyfranogwr.

Dylai eich cais am gyllid gynnwys cynigion ar sut y byddwch yn cyflwyno'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer arweinwyr, cyfarwyddwyr ac uwch reolwyr i weithredu trawsnewid digidol. Gallai ceisiadau da gynnwys ffyrdd o:

 • Nodi rhaglenni trawsnewid presennol ac arfer gorau o fabwysiadwyr cynnar o fewn y diwydiant adeiladu a/neu sectorau eraill sydd eisoes wedi trawsnewid yn fusnes a alluogir yn ddigidol
 • Arddangos yr achos busnes dros ymgorffori newid digidol a chael cytundeb â'r diwydiant ar gyfer yr ymagwedd
 • Adeiladu ar wybodaeth a chymwyseddau presennol arweinwyr adeiladu er mwyn gwella eu sgiliau fel y gallant weithredu trawsnewidiad digidol

Gwneud eich ateb yn gynaliadwy ac yn gallu ehangu'n gyflym ac yn un y gellir ei fabwysiadu'n eang o fewn y diwydiant.

23 Ebrill 2019 - ffenestr yn agor i fynegi diddordeb

18 Mehefin 2019 - ffenestr i fynegi diddordeb yn cau

2 Gorffennaf 2019 - dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau

Darllen yr adroddiadau ymchwil

Gweminar y comisiwn

Fe gynhaliodd y tîm cyllido weminar ym mis Ebrill. Gallwch weld y weminar ar YouTube er mwyn rhoi cyfle i chi glywed rhagor am y comisiwn, yr heriau sy'n wynebu'r diwydiant, pwy all wneud cais, beth mae hyn yn ei gyflwyno i'r diwydiant a sut y gallwch baratoi eich cais:

Gweithdai ymgeisio

Byddwn ni hefyd yn cynnal gweithdai yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Bydd y gweithdai hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu rhagor am y broses ymgeisio a sut rydym yn asesu cynigion ar gyfer cyllido.

Lloegr (Canolbarth Lloegr)

Pryd: Dydd Mawrth 21 Mai 2019 09:30 - 12:30
Ble: Millennium Point, Curzon Street, Birmingham, B4 7XG

Cofrestru i fynychu gweithdy Birmingham

Pryd: Dydd Mawrth 21 Mai 2019 13:00 - 16:00
Ble: Jurys Inn, Maes Awyr Dwyrain Canolbarth Lloegr, Ashby Road, Castle Donington, DE74 2SH

Cofrestru i fynychu gweithdy Dwyrain Canolbarth Lloegr

Lloegr (Gogledd)

Pryd: Dydd Mawrth 21 Mai 2019 10:30 - 13:30
Ble: Mercure Haydock Hotel, Penny Lane, Saint Helens, WA11 9SG

Cofrestru i fynychu gweithdy Haydock

Pryd: Dydd Mercher 22 Mai 2019 10:00 - 13:00
Ble: The Bridge Hotel and Spa, Walshford, Wetherby, LS22 5HS

Cofrestru i fynychu gweithdy Wetherby

Lloegr (De)

Pryd: Dydd Gwener 24 Mai 2019 10:30 - 13:30
Ble: Bryste

Cofrestru i fynychu gweithdy Bryste [e-bostio i gofrestru]

Pryd: Dydd Iau 30 Mai 2019 10:30 - 13:30
Ble: De Vere West One, 9-10 Portland Place, Llundain, W1B 1PR

Cofrestru i fynychu gweithdy Llundain

Yr Alban

Pryd: Dydd Mawrth 28 Mai 2019 10:30 - 13:30
Ble: The Merchant's House of Glasgow, 7 West George Street, Glasgow, G21BA

Cofrestru i fynychu gweithdy Glasgow

Pryd: Dydd Mercher 29 Mai 2019 10:30 - 13:30
Ble: Hilton Edinburgh Carlton, 19 North Bridge, Caeredin, EH1 1SD

Cofrestru i fynychu gweithdy Caeredin

Pryd: Dydd Iau 30 Mai 2019 10:30 - 13:30
Ble: Jurys Hotel, Millburn Road, Inverness, IV2 3TR

Cofrestru i fynychu gweithdy Inverness

Cymru

Pryd: Dydd Llun 20 Mai 2019 10:30 - 13:30
Ble: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, 1 Heol y Brenin, Abertawe, SA1 8PH

Cofrestru i fynychu gweithdy Abertawe

Pryd: Dydd Llun 20 Mai 2019 10:30 - 13:30
Ble: Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru, Coleg Cambria Ffordd Y Bers, Wrecsam, LL13 7UH

Cofrestru i fynychu gweithdy Wrecsam

Gwyliwch fideo Marcus Bennett i gael gwybod rhagor am y gronfa arweinyddiaeth Ddigidol