Cronfa Sgiliau a Hyfforddiant ar gyfer busnesau bach a microfusnesau yn y diwydiant adeiladu

Beth mae'r Gronfa hon ar ei gyfer?

Mae'r Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant yn helpu busnesau bach a microfusnesau yn y diwydiant adeiladu i roi profiadau dysgu a datblygu o ansawdd uchel i'w cyflogeion. Mae'n eu hysgogi ymhellach i wneud hyfforddiant sy'n gymwys am grant gan CITB. O 2020, mae hefyd yn cefnogi amrywiaeth ehangach o weithgareddau, gyda mwy o bwyslais ar arloesi a hyfforddiant rheoli ac arwain. Cyfeiriwch at y canllawiau (PDF 253KB) i gael rhagor o wybodaeth.

Mewn ymateb i COVID-19, rydym wedi ehangu cwmpas y Gronfa i helpu i wneud busnesau'n gynaliadwy, yn ogystal â'u gwella. Mae'r newidiadau rydym wedi'u gwneud i'w gweld yn y canllawiau.

Pwy sy'n gallu gwneud cais am gyllid?

Gallwch wneud cais os yw'r canlynol yn berthnasol i chi:

 • Rydych yn gyflogwr sydd wedi cofrestru â CITB.
 • Mae gennych lai na 100 o gyflogeion uniongyrchol ar y gyflogres.
 • Mae unrhyw brosiect blaenorol y talwyd amdano gan y Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant wedi’i nodi fel un sydd wedi’i gwblhau.

Gallwch wneud cais am gyllid unwaith bob 12 mis.

Faint y gallwch wneud cais amdano?

Gall cyflogwyr sydd wedi cofrestru â CITB wneud cais am gyllid. Mae'r hyn y gallant ei gael yn dibynnu ar nifer y cyflogeion uniongyrchol sydd ganddynt.

 • Gall cyflogwyr sydd â rhwng un a 49 cyflogai uniongyrchol gael hyd at £5,000.
 • Gall cyflogwyr sydd â rhwng 50 a 74 o gyflogeion uniongyrchol gael hyd at £7,500.
 • Gall cyflogwyr sydd â rhwng 75 a 99 o gyflogeion uniongyrchol gael hyd at £10,000.

Cyn i chi wneud cais

Sicrhewch eich bod wedi darllen y dogfennau canlynol a'ch bod yn eu deall:

Canllawiau (PDF 253KB)

Sut i wneud cais

Llenwch y ffurflen ar gyfer gwneud cais i'r Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant (Excel 369KB).

I lenwi'r ffurflen a'i chyflwyno, dylech wneud y canlynol:

 1. Lawrlwytho'r ffurflen gais i'ch cyfrifiadur a'i chadw arno
 2. Llenwi pob maes a chadw'r ffurflen yn rheolaidd ar hyd y ffordd er mwyn osgoi colli data
 3. Cadw'r ffurflen ar ôl ei llenwi a'i hanfon i skills.training@citb.co.uk

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd y Tîm Sgiliau a Hyfforddiant yn adolygu pob cais ar ddiwedd pob cyfnod cyflwyno (ar ddiwedd pob mis calendr, fel arfer).

Dylech gael penderfyniad gennym (dros e-bost) oddeutu pedair wythnos i'r dyddiad y gwnaethoch gyflwyno'ch cais. Byddem yn ddiolchgar pe gallech osgoi cysylltu â ni i gael ateb o fewn y cyfnod hwn. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Bydd CITB yn adolygu pob cais a naill ai'n ei gymeradwyo neu'n ei wrthod, gan ddibynnu a yw'n bodloni meini prawf y Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant (fel y nodir yn y canllawiau).

Wedi'i gymeradwyo: Mae'ch cais yn bodloni'r meini prawf a bydd y taliad yn cael ei brosesu.

Wedi'i wrthod: Ar sail y wybodaeth a roddwyd, nid yw'ch cais yn bodloni'r meini prawf. Gallai hyn fod am amrywiaeth o resymau, megis:

 • nid ydych wedi cyflwyno Ffurflen Lefi
 • rydych ar ei hôl hi wrth dalu'ch Lefi
 • nid ydych wedi rhoi digon o wybodaeth
 • rydych yn gofyn am gael gwneud cyrsiau neu weithgareddau nad ydynt yn bodloni'r meini prawf 

Byddwn yn dweud wrthych yn glir pam rydym wedi gwrthod eich cais neu'n rhoi gwybod pam i'ch Cynghorydd CITB lleol. Pan na roddwyd digon o wybodaeth, byddwn yn fodlon adolygu cais a ailgyflwynwyd y mis dilynol.

Ar ôl i'r cyllid gael ei gymeradwyo, gallwch ddechrau'ch prosiect hyfforddiant. Cofiwch gadw pob anfoneb a thystysgrif, gan y bydd angen i chi gyflwyno'r rhain i CITB i ddangos bod yr hyfforddiant wedi'i wneud.

Pan fydd yr holl hyfforddiant wedi'i wneud, bydd gofyn i chi anfon ffurflen gwblhau, ynghyd â'r holl dystiolaeth angenrheidiol, i skills.training@citb.co.uk o fewn 28 diwrnod i ddyddiad gorffen y prosiect hyfforddiant.

Rydym yn deall y gall anghenion ac amgylchiadau busnesau newid. Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl drwy e-bostio skills.training@citb.co.uk a gallwn drafod trefniadau amgen gyda chi. Gallai hyn arwain at ad-dalu'r cyllid neu gytuno i amserlen hyfforddiant newydd.

Efallai y byddwn am gyhoeddi manylion eich prosiect hyfforddiant ar ein gwefan pan fydd cyllid wedi'i gymeradwyo.

Efallai y byddwn yn gofyn am gael gweithio gyda chi i ddatblygu datganiadau i'r wasg, astudiaethau achos neu fideos hyrwyddol sy'n ymwneud â'ch prosiect hyfforddiant, naill ai wrth i'r hyfforddiant gael ei wneud neu pan fydd wedi'i wneud.