Grant cymhwyster cyfnod byr

Mae CITB yn talu grant ar gyfer ennill cymhwyster cyfnod byr cymeradwy (sy'n cymryd llai na blwyddyn i astudio ar ei gyfer) sy'n canolbwyntio ar y sgiliau craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant adeiladu.

Ar y dudalen hon:


Trosolwg

Mae CITB yn talu grant ar gyfer ennill cymhwyster cyfnod byr cymeradwy sy'n canolbwyntio ar y sgiliau craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant adeiladu. Mae cymhwyster o'r fath yn cynnwys:

  • NVQ ar Lefel 2 ac uwch a chymhwyster ar Lefel 5 ac uwch Fframwaith Credydau a Chymwysterau'r Alban
  • Tystysgrif Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Adeiladu y Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH)
  • cymhwyster galwedigaethol sy'n ymwneud â pheiriannau
  • uned benodol cymhwyster galwedigaethol sy'n ymwneud â pheiriannau

Gellir astudio ar gyfer cymhwyster o'r fath mewn sawl ffordd, fel y nodir yn y safon gymeradwy, sy'n cynnwys:

  • i ffwrdd o'r gwaith
  • drwy asesiad ar safle adeiladu
  • drwy asesiad ymarferol gweithiwr profiadol
  • drwy ddysgu o bell ac e-ddysgu
  • y tu allan i oriau gwaith confensiynol (gyda'r hwyr neu dros y penwythnos)

Nid yw'r grant hwn ar gael ar gyfer ennill cymhwyster unigol sy'n ffurfio rhan o gymhwyster hirach arall. Gweler y dudalen Grantiau cymhwyster cyfnod hir neu Grantiau prentisiaethau i gael rhagor o wybodaeth.

Pwy sy'n gallu gwneud cais am y grant?

Gallwch wneud cais os ydych wedi cofrestru â CITB ac yn bodloni telerau ac amodau cyffredinol y Cynllun Grantiau a gofynion penodol y grant hwn.

Mae'r grant hwn ar gael ar gyfer pob cyflogai uniongyrchol ar y gyflogres a phob is-gontractiwr.

Pa gyrsiau sy'n gymwys am y grant?  

Rhestr lawn o'r cymwysterau sy'n gymwys am grant

Faint yw'r grant?

Gallwch wneud cais am grant o £600 ar gyfer pob cymhwyster cyfnod byr a enillwyd. Mae grant ar gael ar gyfer hyd at bedwar cymhwyster y person ar bob lefel. Dim ond unwaith y gallwch wneud cais ar gyfer person sy'n ennill yr un cymhwyster.

Y grant ychwanegol ar gyfer gwneud uned benodol cymhwyster galwedigaethol sy'n ymwneud â pheiriannau yw £300. Mae grant ar gael ar gyfer hyd at dair uned y person mewn oes.

Pan fydd grant wedi'i roi'n flaenorol ar gyfer ennill cymhwyster galwedigaethol mewn gweithrediadau peiriannau, dim ond ar gyfer y grant yn y paragraff uchod y bydd gwneud hynny'n cael ei ystyried yn y dyfodol.

Sut i wneud cais

Ar gyfer cymwysterau a enillwyd ar ôl 1 Ebrill 2019, cyflwynwch ffurflen gais a chopi o'r dystysgrif a roddwyd ar gyfer ennill y cymhwyster erbyn 30 Tachwedd 2020. Gall y dyddiad cau hwn newid tra bod y broses o roi grantiau cymwysterau cyfnod byr yn cael ei hawtomeiddio.

Ar gyfer cymwysterau a enillwyd ar ôl 1 Ebrill 2020, dylech gyflwyno ffurflen gais a chopi o'r dystysgrif a roddwyd ar gyfer ennill y cymhwyster erbyn 30 Mehefin 2021. Gall y dyddiad cau hwn newid tra bod y broses o roi grantiau cymwysterau cyfnod byr yn cael ei hawtomeiddio.

Noder: Defnyddiwch Chrome neu Firefox i lawrlwytho'r ffurflen. Mae CITB yn argymell peidio â defnyddio Internet Explorer, gan y gallwch gael problemau wrth ei lawrlwytho.

A ydych wedi anfon manylion eich cyfrif banc i CITB?

A oes gan CITB fanylion eich cyfrif banc er mwyn talu'ch grant i chi?

Dim ond drwy eu trosglwyddo i'ch cyfrif banc y mae grantiau'n cael eu talu. Os nad oes gan CITB y manylion cywir, ewch ati i lenwi a chyflwyno'r Ffurflen Awdurdodi Gwasanaeth Credyd Uniongyrchol BACS ddiogel ar-lein er mwyn cael taliadau grant.

A ydych wedi cofrestru ar gyfer CITB Ar-lein?