Grant cymhwyster cyfnod byr

Mae CITB yn rhoi grant ar gyfer ennill cymhwyster cyfnod byr cymeradwy (sy'n cymryd llai na blwyddyn i astudio ar ei gyfer) sy'n canolbwyntio ar y sgiliau craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant adeiladu.

Nodwch: Ni fydd grant yn cael ei roi ar gyfer gwneud uned benodol cymhwyster galwedigaethol sy’n ymwneud â pheiriannau o 1 Hydref 2020 ymlaen.

Ar y dudalen hon:


Trosolwg

Mae’r grant hwn yn cael ei roi ar gyfer ennill cymhwyster cyfnod byr cymeradwy sy'n canolbwyntio ar y sgiliau craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant adeiladu. Mae cymhwyster o'r fath yn cynnwys:

  • NVQ ar Lefel 2 ac uwch a chymhwyster ar Lefel 5 ac uwch Fframwaith Credydau a Chymwysterau'r Alban
  • Tystysgrif Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Adeiladu'r Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH)
  • cymhwyster galwedigaethol sy'n ymwneud â pheiriannau
  • uned benodol cymhwyster galwedigaethol sy'n ymwneud â pheiriannau a wnaed ar neu cyn 30 Medi 2020

Gellir astudio ar gyfer cymhwyster o'r fath mewn sawl ffordd, fel y nodir yn y safon gymeradwy, sy'n cynnwys:

  • i ffwrdd o'r gwaith
  • drwy asesiad ar safle adeiladu
  • drwy asesiad ymarferol gweithiwr profiadol
  • drwy ddysgu o bell ac e-ddysgu
  • y tu allan i oriau gwaith confensiynol (gyda'r hwyr neu dros y penwythnos)

Nid yw'r grant hwn ar gael ar gyfer ennill cymhwyster unigol sy'n ffurfio rhan o gymhwyster hirach arall. Gweler y dudalen Grantiau cymhwyster cyfnod hir neu Grantiau prentisiaethau i gael rhagor o wybodaeth.

Pwy sy'n gallu gwneud cais am y grant?

Gallwch wneud cais os ydych wedi cofrestru â CITB ac yn bodloni telerau ac amodau cyffredinol y Cynllun Grantiau a gofynion penodol y grant hwn.

Mae'r grant hwn ar gael ar gyfer pob cyflogai uniongyrchol ar y gyflogres a phob is-gontractiwr.

Pa gyrsiau sy'n gymwys am y grant?  

Rhestr lawn o'r cymwysterau sy'n gymwys am grant

Faint yw'r grant?

Gallwch geisio £600 ar gyfer pob cymhwyster cyfnod byr a enillwyd. Gallwch wneud hynny ar gyfer hyd at bedwar cymhwyster yr unigolyn ar bob lefel. Dim ond unwaith y gallwch gael grant ar gyfer pob cymhwyster y mae’r unigolyn yn ei ennill.

Gallwch geisio grant ychwanegol o £300 ar gyfer pob uned benodol cymhwyster galwedigaethol sy’n ymwneud â pheiriannau a wnaed ar neu cyn 30 Medi 2020. Gallwch wneud hynny ar gyfer hyd at dair uned yr unigolyn mewn oes.

Pan fydd grant wedi’i roi’n flaenorol ar gyfer ennill cymhwyster galwedigaethol mewn gweithrediadau peiriannau, dim ond ar gyfer y grant a nodir yn y paragraff uchod y bydd ennill y cymhwyster hwnnw ar neu cyn 30 Medi 2020 yn cael ei ystyried yn y dyfodol.

Sut i wneud cais

Ar gyfer cymwysterau a enillwyd ar ôl 1 Ebrill 2019, cyflwynwch ffurflen gais ynghyd â chopi o'r dystysgrif neu e-bost oddi wrth y corff dyfarnu erbyn 30 Tachwedd 2020. Gall y dyddiad cau hwn newid wrth i'r broses o roi grantiau cymwysterau cyfnod byr gael ei hawtomeiddio.

Ar gyfer cymwysterau a enillwyd ar ôl 1 Ebrill 2020, dylech gyflwyno ffurflen gais ynghyd â chopi o'r dystysgrif neu e-bost oddi wrth y corff dyfarnu erbyn 30 Mehefin 2021. Gall y dyddiad cau hwn newid wrth i'r broses o roi grantiau cymwysterau cyfnod byr gael ei hawtomeiddio.

Ar gyfer uned benodol cymhwyster galwedigaethol sy’n ymwneud â pheiriannau a wnaed rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Medi 2020, mae angen cyflwyno ffurflen gais erbyn 31 Rhagfyr 2020.

Noder: Defnyddiwch Chrome neu Firefox i lawrlwytho'r ffurflen. Mae CITB yn argymell peidio â defnyddio Internet Explorer, gan y gallwch gael problemau wrth ei lawrlwytho.

A ydych wedi anfon manylion eich cyfrif banc i CITB?

A oes gan CITB fanylion eich cyfrif banc er mwyn gwneud taliadau grant i chi?

Dim ond drwy eu trosglwyddo i'ch cyfrif banc y mae grantiau'n cael eu rhoi. Os nad oes gan CITB y manylion cywir, ewch ati i lenwi a chyflwyno'r Ffurflen Awdurdodi Gwasanaeth Credyd Uniongyrchol BACS ddiogel ar-lein er mwyn cael taliadau grant.

A ydych wedi cofrestru ar gyfer CITB Ar-lein?