Grantiau cymhwyster cyfnod hir

Mae CITB yn talu grantiau ar gyfer cymwysterau cymeradwy ar lefel uwch pan fydd yn cymryd mwy na blwyddyn i astudio ar eu cyfer a phan fydd y cymwysterau hynny'n canolbwyntio ar y sgiliau craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant adeiladu.  

Ar y dudalen hon: 


Trosolwg 

Mae CITB yn talu grant presenoldeb wrth astudio ar gyfer cymhwyster cymeradwy ar lefel uwch sy'n canolbwyntio ar y sgiliau craidd sydd eu hangen ar draws y diwydiant adeiladu. Mae hefyd yn talu grant cyflawni ar ôl ennill y cymhwyster hwnnw. Mae CITB yn cefnogi cyrsiau sy'n cael eu gwneud drwy ddysgu o bell ac e-ddysgu. Mae cymwysterau ar lefel uwch yn cynnwys:

 • Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch a Diplomâu Cenedlaethol Uwch
 • graddau
 • cymwysterau ôl-raddedig

Nid yw'r grantiau hyn yn cefnogi prentisiaethau. Gweler y dudalen Grantiau prentisiaethau i gael gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael.

Pwy sy'n gallu gwneud cais am grant?

Mae'r grantiau hyn ar gael i gefnogi cyflogeion uniongyrchol ar y gyflogres ac unrhyw is-gontractwyr.

Yn ogystal â bodloni telerau ac amodau cyffredinol y Cynllun Grantiau, rhaid i chi allu rhoi profiad gwaith ar lefel briodol i'r unigolyn, a ddylai dreulio 16 awr yr wythnos o leiaf yn gwneud y swydd y mae'n datblygu ei sgiliau ar ei chyfer. Gellir cyfartaleddu'r patrwm gwaith dros gyfnod o bedair wythnos.

Os nad ydych wedi sicrhau CITB eich bod yn rhoi hyfforddiant digonol, gall leihau grantiau, eu tynnu'n ôl neu ofyn i chi eu had-dalu.

Rhaid i chi ddweud wrth CITB ar unwaith os yw'r unigolyn yn gadael ei raglen hyfforddiant neu gyflogaeth. Bydd methu â gwneud hynny'n golygu y bydd camau'n cael eu cymryd i adennill gordaliadau.

Pa gymwysterau sy'n gymwys am grant?

Rhestr lawn o'r cymwysterau sy'n gymwys am grant

Os nad ydych yn gweld cymhwyster ar y rhestr bresennol o'r rhai sy'n gymwys am grant, gallwch lenwi ffurflen ar-lein i awgrymu ei fod yn cael ei ystyried.

Faint yw'r grantiau?

Mae'n dibynnu ar hyd y cwrs. Cyfradd y grant presenoldeb ar gyfer y flwyddyn gyfredol yw £1,125.

Mae grant ar gael ar gyfer hyd at chwe blynedd o bresenoldeb.

Gallwch wneud cais am grant cyflawni, sef £1,875, ar ôl i'r cymhwyster gael ei ennill yn llwyddiannus.

Os bydd y cwrs yn ymestyn dros fwy nag un flwyddyn Cynllun Grantiau, bydd y taliadau'n cael eu gwneud ar y gyfradd a roddir ar gyfer pob blwyddyn.

Gallwch hefyd wneud cais am grant ar gyfer unrhyw gwrs byr nad yw'n rhan o'r cymhwyster cyfnod hir ond sy'n angenrheidiol ac yn briodol. Rhaid i chi dalu costau'r hyfforddiant hwn ac ni allwch wneud cais am grant o unrhyw fath arall ar gyfer yr unigolyn.

Sut i wneud cais

Dylech wneud cais am y grant presenoldeb pan fydd yr unigolyn yn dechrau'r cwrs a gwneud cais am y grant cyflawni pan fydd wedi cwblhau'r cwrs ac ennill y cymhwyster angenrheidiol.

Gwneud cais am grant presenoldeb

Os yw'r unigolyn yn dechrau astudio ar gyfer cymhwyster cyfnod hir newydd rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020, dylech gyflwyno ffurflen gais o fewn 20 wythnos i ddyddiad dechrau'r cwrs.

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais am grant 2019-20 (Excel 642KB). Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer y rhai sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol.
 • Ewch ati i gadw'r ffurflen a llenwi'r adrannau perthnasol.

Os yw'r unigolyn yn dechrau astudio ar gyfer cymhwyster cyfnod hir newydd rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021, dylech gyflwyno ffurflen gais o fewn 20 wythnos i ddyddiad dechrau'r cwrs.

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais am grant 2020-21 (Excel 639KB). Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer y rhai sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol.
 • Ewch ati i gadw'r ffurflen a llenwi'r adrannau perthnasol.

Noder: Defnyddiwch Chrome neu Firefox i lawrlwytho'r ffurflen. Mae CITB yn argymell peidio â defnyddio Internet Explorer, gan y gallwch gael problemau wrth ei lawrlwytho.

Rhaid i chi anfon eich cais gyda thystiolaeth ategol oddi wrth eich darparwr hyfforddiant. Rhaid i'r dystiolaeth ddangos:

 • teitl llawn y cwrs
 • enw'r unigolyn
 • dyddiad dechrau'r cwrs neu dystiolaeth bod yr unigolyn yn gwneud y cwrs yn ystod blwyddyn academaidd 2019-20 neu 2020-21

Rhaid i'r dystiolaeth fod ar bapur â phennawd neu mewn e-bost oddi wrth y darparwr hyfforddiant (rhaid i'r cyfeiriad e-bost orffen ag ac.uk).

Ar ôl ei llenwi, e-bostiwch eich ffurflen gais, gan gynnwys y dystiolaeth y gofynnir amdani uchod, i grant.claimforms@citb.co.uk.

Cyn belled â bod CITB yn cael y gwaith papur cywir o fewn 20 wythnos i ddyddiad dechrau'r flwyddyn academaidd, bydd yn dechrau gwneud taliadau grant presenoldeb i chi. Bydd y taliadau wedi'u hôl-ddyddio i'r dyddiad dechrau hwn.

Bob 13 wythnos, bydd CITB yn gofyn i chi gadarnhau bod yr unigolyn yn dal i gael hyfforddiant ac yn dal i fod mewn cyflogaeth. Er mwyn parhau i gael y taliadau, dylech wneud hyn o fewn tri mis.

Os bydd yr unigolyn yn eich gadael ac wedi peidio ag ennill y cymhwyster, bydd CITB yn talu grant presenoldeb hyd at y dyddiad y gwnaeth eich gadael.

Os bydd yr unigolyn yn symud i gyflogwr arall wrth astudio ar gyfer y cymhwyster, dim ond grant presenoldeb ar gyfer y cyfnod pan oedd wedi'i gyflogi gennych chi y byddwch yn ei gael.

Cyflwyno gwaith papur yn hwyr

Os na fyddwch wedi cyflwyno'ch gwaith papur o fewn 20 wythnos i ddyddiad dechrau'r cwrs, ni fydd CITB yn ôl-ddyddio'r taliadau grant presenoldeb i'r dyddiad dechrau hwnnw. Dim ond i'r dyddiad y mae'r gwaith papur yn dod i law y bydd CITB yn ôl-ddyddio'r taliadau.

Gwneud cais am grant cyflawni

Ar gyfer cymwysterau sy'n cael eu hennill rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020, dylech gyflwyno ffurflen gais a chopi o'r dystysgrif a roddwyd ar gyfer ennill y cymhwyster erbyn 30 Mehefin 2020.

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais am grant 2019-20 (Excel 634KB). Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer y rhai sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol.
 • Ewch ati i gadw'r ffurflen a llenwi'r adrannau perthnasol.
 • Ar ôl ei llenwi, e-bostiwch y ffurflen i grant.claimforms@citb.co.uk.

Ar gyfer cymwysterau sy'n cael eu hennill rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021, dylech gyflwyno ffurflen gais a chopi o'r dystysgrif a roddwyd ar gyfer ennill y cymhwyster erbyn 30 Mehefin 2021.

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais am grant 2020-21 (Excel 639KB). Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer y rhai sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol.
 • Ewch ati i gadw'r ffurflen a llenwi'r adrannau perthnasol.
 • Ar ôl ei llenwi, e-bostiwch y ffurflen i grant.claimforms@citb.co.uk.

Ar ôl i'r unigolyn ennill y cymhwyster, bydd CITB yn talu grant presenoldeb hyd at y dyddiad y gwnaeth hynny.

Newid a throsglwyddo

Trosglwyddo i gyflogwr arall

Os bydd yr unigolyn yn trosglwyddo i gyflogwr arall ac yn dilyn yr un grefft neu alwedigaeth, bydd taliadau grant yn dal i gael eu gwneud a byddant yn cael eu rhannu rhyngoch chi a'r cyflogwr arall yn ôl nifer y diwrnodau y cafodd yr unigolyn ei gyflogi gan bob un ohonoch.

Newid lefel neu grefft

Gallwch wneud cais am grant ar gyfer unigolyn sy'n symud ymlaen i lefel uwch mewn crefft neu sy'n astudio ar gyfer cymhwyster cyfnod hir am yr ail dro mewn maes galwedigaethol gwahanol. Gallwch wneud cais ar gyfer hyd at ddau gymhwyster cyfnod hir yr unigolyn ar bob lefel.

A ydych wedi anfon manylion eich cyfrif banc i CITB?

A oes gan CITB fanylion eich cyfrif banc er mwyn gwneud taliadau grant i chi?

Dim ond drwy eu trosglwyddo i'ch cyfrif banc y mae grantiau'n cael eu rhoi. Os nad oes gan CITB y manylion cywir, ewch ati i lenwi a chyflwyno'r Ffurflen Awdurdodi Gwasanaeth Credyd Uniongyrchol BACS ddiogel ar-lein er mwyn cael taliadau grant.

A ydych wedi cofrestru ar gyfer CITB Ar-lein?