Ffurflen gais grant cymorth prentis newydd

Cwblhewch y meysydd isod i wneud cais am grant i recriwtio prentis. Mae'r grant hwn yn  agored i gyflogwyr adeiladu sydd wedi'u cofrestru gyda CITB  sy'n gymwys i gael gostyngiad neu esemptiad lefi ar gyfer busnesau bach.

Mae'r holl feysydd sydd wedi'u nodi â seren (*) yn orfodol.

Manylion y Cyflogwr
*
*
*
*
*
*
Telir grantiau trwy drosglwyddiad banc. Os na fyddwch yn darparu manylion banc eich cwmni, efallai y bydd oedi cyn prosesu eich cais neu gallai gael ei wrthod.
*
*
*
*
*
Manylion y prentis
*
*
*
*
Rhaid i'ch prentis gael ei gofrestru gyda choleg neu ddarparwr brentisiaeth o 1 Awst 2019 ymlaen. Ni fyddwn ni'n prosesu nac yn talu'r grant os nad yw'ch prentis wedi'i gofrestru gyda darparwr/coleg dilys.
*
*
Datganiad y Cyflogwr
Ar ôl darllen, deall a derbyn Telerau cyfredol Cynllun Grantiau CITB & Amodau a gofynion sy'n benodol i bob math o grant, y gellir eu canfod yn adran Grantiau a Chyllido gwefan CITB, rwy'n datgan:
- mae'r wybodaeth a ddarperir yn y Cais Grant hwn yn gywir ac yn gyflawn;
- rwyf wedi fy awdurdodi i gwblhau a chyflwyno'r cais hwn;
- mae'r cais yn perthyn i gyflogai (eion) y busnes hwn (neu eraill sy'n gymwys o dan ofynion y cynllun) ac mae gennyf eu caniatâd i gyflwyno'r wybodaeth hon; ac
- ni chyflwynwyd unrhyw gais arall mewn perthynas â'r un dyddiadau presenoldeb cwrs neu gyflawniad y mae'r cais hwn yn ymwneud ag ef.
Rwyf hefyd yn cadarnhau:
- Rwyf wedi, a byddaf yn parhau i gydymffurfio â Thelerau'r Cynllun Grantiau & amp; Amodau a gofynion sy'n benodol i bob math o grant gan gynnwys cadw'r holl wybodaeth ategol at ddibenion dilysu, caniatáu i ymweliadau archwilio, hysbysu CITB o unrhyw
newid sylweddol, gan ad-dalu unrhyw grant a delir trwy gamgymeriad neu a ordelir.
Rwyf yn deall ac yn cytuno bod CITB (a/neu ei asiantau neu archwilwyr):
- yn cadw'r hawl i gynnal gwiriadau dilysu i sicrhau bod y cais hwn yn ddilys ac yn cael ei wneud yn unol â Thelerau'r Cynllun Grantiau & Amodau a gofynion penodol;
- yn gallu prosesu data personol a gynhwysir yn y cais hwn yn unol â'n Polisi Preifatrwydd;
- yn gallu atal talu ceisiadau grant yn y dyfodol neu ad-hawlio grant a dalwyd pe byddai'r cyflogwr yn torri ar y datganiad hwn ac y gallai hyn gynnwys achos cyfreithiol i adennill symiau o'r fath.
Ticiwch y blwch nodi isod i gadarnhau bod yr holl wybodaeth a roddir yn y cais hwn yn gywir ac yn gyflawn, a'ch bod wedi darllen a chytuno i'r telerau ac amodau (y manylir arnynt yn y datganiad Cyflogwr uchod) ar gyfer y grant hwn.
*
Rwyf yn cadarnhau bod yr holl wybodaeth a roddir yn y cais hwn yn gywir ac yn gyflawn, ac fy mod wedi darllen a chytuno i'r telerau ac amodau (y manylir arnynt yn y datganiad Cyflogwr uchod) ar gyfer y grant hwn.
Rhybudd prosesu teg
Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir i CITB yn cael ei phrosesu yn unol â Deddf Hyfforddiant Diwydiannol 1982, Deddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (EU2016/679).
Bydd y wybodaeth a roddwch i CITB wrth gwblhau'r cais hwn yn cael ei defnyddio at ddibenion sy'n gysylltiedig â holl swyddogaethau CITB fel Bwrdd Hyfforddiant Diwydiannol.
Mae'r dibenion hyn wedi'u nodi yn ein Polisi Preifatrwydd sydd i'w ganfod yn nhroedyn ein gwefan.