Grantiau prentisiaeth ganolradd ac uwch brentisiaeth

Mae CITB yn talu grantiau presenoldeb a chyflawni ar gyfer gwneud a gorffen prentisiaeth ganolradd ac uwch brentisiaeth gymeradwy yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. 

Mae'r grantiau hyn ar gyfer:

 • Presenoldeb wrth wneud prentisiaeth i ffwrdd o'r gwaith gyda darparwr prentisiaethau cymeradwy
 • Cwblhau fframwaith prentisiaeth, gan gynnwys fframwaith uwch brentisiaeth
 • Gwneud Asesiad Pwynt Terfyn fel rhan o safon prentisiaeth newydd (Lloegr yn unig)

Gallwch wneud cais am y grantiau ar gyfer cyflogeion uniongyrchol sy'n gwneud y prentisiaethau cymeradwy canlynol: 

Prentisiaethau canolradd ac uwch brentisiaethau

 • Fframweithiau prentisiaethau ar Lefelau 2 (prentisiaeth ganolradd) a 3 (uwch brentisiaeth) sy'n para dwy flynedd neu fwy yng Nghymru a Lloegr 
 • Safonau prentisiaethau newydd Lloegr ar Lefel 2 ac uwch sy'n para blwyddyn neu fwy

Cyrsiau sy'n gymwys am grant yng Nghymru a Lloegr

 • Fframweithiau prentisiaethau modern ar Lefelau 5 a 6 Fframwaith Credydau a Chymwysterau'r Alban sy'n para rhwng blwyddyn a phedair blynedd
 • Fframweithiau prentisiaethau technegol ar Lefelau 6, 7 ac 8 Fframwaith Credydau a Chymwysterau'r Alban sy'n para rhwng blwyddyn a dwy flynedd

Cyrsiau sy'n gymwys am grant yn yr Alban

Gallwch wneud cais os ydych wedi cofrestru â CITB at ddibenion y Lefi ac wedi cyflwyno Ffurflenni Lefi bob blwyddyn. Mae angen i chi hefyd fodloni telerau ac amodau cyffredinol y Cynllun Grantiau.

Prentisiaethau CITB

Os mai CITB yw'r darparwr prentisiaethau, bydd eich Swyddog Prentisiaethau neilltuedig yn eich helpu i lenwi gwaith papur eich cais yn gywir. Cyn belled â bod CITB yn cael y gwaith papur cywir o fewn 20 wythnos i ddyddiad dechrau'r brentisiaeth, bydd yn dechrau gwneud taliadau grant i chi. Bydd y taliadau wedi'u hôl-ddyddio i'r dyddiad dechrau hwn.

Bydd eich grant presenoldeb yn cael ei dalu'n awtomatig bob 13 wythnos.

Darparwyr prentisiaethau eraill

Os nad CITB yw'r darparwr prentisiaethau, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais.

Os ydych yn cyflogi prentis sy'n dechrau hyfforddi ar ôl 1 Ebrill 2020, dylech lawrlwytho a chadw'r ffurflen gais am grant prentisiaeth (Excel 191KB) a sicrhau'ch bod yn llenwi pob adran. Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer y rhai sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol.

Noder: Defnyddiwch Chrome neu Firefox i lawrlwytho'r ffurflen. Mae CITB yn argymell peidio â defnyddio Internet Explorer, gan y gallwch gael problemau wrth ei lawrlwytho.

Rhaid i chi gyflwyno'r ffurflen gais gyda thystiolaeth ategol oddi wrth y coleg neu'r darparwr hyfforddiant. Rhaid i'r dystiolaeth ddangos:

 • teitl llawn y fframwaith neu'r safon
 • enw'r prentis
 • dyddiad dechrau yn y coleg

Gall tystiolaeth ategol dderbyniol fod ar y ffurf ganlynol:

 • cytundeb prentisiaeth â'r coleg neu'r darparwr hyfforddiant
 • papur â phennawd neu e-bost oddi wrth y coleg neu'r darparwr hyfforddiant (rhaid i'r cyfeiriad e-bost orffen ag ac.uk) sy'n rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen
 • adroddiad gan y Gwasanaeth Prentisiaethau Digidol

Nid yw tystiolaeth yn uniongyrchol oddi wrth gyflogwr, tystysgrifau nac adroddiadau credydau unedau yn dystiolaeth dderbyniol.

Ar ôl ei llenwi, e-bostiwch eich ffurflen gais, ynghyd â'r dystiolaeth ategol, i customer.servicesYNET@citb.co.uk.

Cyn belled â bod CITB yn cael y gwaith papur cywir o fewn 20 wythnos i ddyddiad dechrau'r brentisiaeth, bydd yn dechrau gwneud taliadau grant i chi. Bydd y taliadau wedi'u hôl-ddyddio i'r dyddiad dechrau hwn.

Bydd CITB yn anfon ffurflen gais atoch bob 13 wythnos er mwyn cadarnhau bod eich prentis yn dal i fod mewn cyflogaeth ac yn dal i gael hyfforddiant. Er mwyn parhau i gael y taliadau, rhaid i chi gadarnhau hynny o fewn tri mis i'r dyddiad y cafodd y ffurflen gais ei hanfon atoch.

Os bydd eich prentis yn eich gadael ac wedi peidio â gorffen y brentisiaeth, bydd CITB yn talu grant presenoldeb hyd at y dyddiad y gwnaeth eich gadael.

Cyflwyno gwaith papur yn hwyr

Os na fyddwch yn cyflwyno'ch gwaith papur o fewn 20 wythnos i ddyddiad dechrau'r brentisiaeth, ni fydd CITB yn ôl-ddyddio taliadau grant presenoldeb i'r dyddiad dechrau hwnnw. Dim ond i'r dyddiad y mae'r gwaith papur yn dod i law y bydd CITB yn ôl-ddyddio'r taliadau.

Grantiau cyflawni

Pan fydd eich prentis wedi cwblhau fframwaith prentisiaeth ganolradd, uwch brentisiaeth neu brentisiaeth uwch neu wedi gwneud Asesiad Pwynt Terfyn yn llwyddiannus, dylech gael ffurflen gais am grant cyflawni.

Er mwyn cael y grant cyflawni, dylech gyflwyno'r ffurflen gais o fewn tri mis i'r dyddiad y cafodd ei hanfon atoch.

Os na chewch ffurflen gais o fewn mis i ddyddiad gorffen y brentisiaeth neu ddyddiad gwneud yr Asesiad Pwynt Terfyn, llenwch y ffurflen gywir isod.

 • Ar gyfer prentisiaeth sy'n cael ei gorffen rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021, lawrlwythwch y ffurflen gais am grant cyflawni (Excel 639KB). Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer y rhai sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol.
 • Ewch ati i gadw'r ffurflen a llenwi'r adran ar orffen prentisiaeth.
 • Dylech e-bostio'ch ffurflen gais gyda chopi o'r dystysgrif gwblhau i grant.claimforms@citb.co.uk erbyn y dyddiad cau, sef 30 Mehefin 2021.

Ar ôl cwblhau fframwaith prentisiaeth neu wneud Asesiad Pwynt Terfyn, bydd CITB yn talu grant presenoldeb hyd at y dyddiad y gwnaeth eich prentis hynny.

Mae cyfraddau grantiau'n dibynnu ar y math o brentisiaeth a'i hyd.

Yn ystod cyfnod y brentisiaeth, ni fydd cyfraddau'n newid o'r cyfraddau a roddwyd ar gyfer blwyddyn y Cynllun Grantiau y mae'r brentisiaeth yn dechrau ynddi, hyd yn oed os byddant yn newid fel rhan o Gynlluniau Grantiau diweddarach neu os bydd y prentis yn newid cyflogwr.

Gall rhaglenni o dan y safonau prentisiaethau newydd amrywio o ran eu hyd. Felly, mae grantiau presenoldeb yn cael eu rhoi ar sail pro rata.

O 1 Ebrill 2020, bydd prentisiaid newydd ar bob lefel yn gymwys am y cyfraddau isod:

Gweithgaredd Swm
Blwyddyn gyntaf o bresenoldeb £2,500
Ail flwyddyn o bresenoldeb £2,500
Trydedd flwyddyn o bresenoldeb £2,500
Cwblhau fframwaith prentisiaeth/gwneud Asesiad Pwynt Terfyn £3,500

Gallwch wneud cais am grant cyflawni o £3,500 ar ôl i'ch prentis orffen y brentisiaeth neu wneud yr Asesiad Pwynt Terfyn yn llwyddiannus.

Darllenwch y dudalen Prentisiaethau sy'n gymwys am grant – Cymru a Lloegr i weld pa brentisiaethau y bydd y grantiau hyn yn eu cefnogi.

Darllenwch y dudalen Prentisiaethau sy'n gymwys am grant – Yr Alban i weld pa brentisiaethau y bydd y grantiau hyn yn eu cefnogi.

Os nad ydych yn gweld prentisiaeth ar y rhestr bresennol o'r rhai sy'n gymwys am grant, gallwch lenwi ffurflen ar-lein i awgrymu ei bod yn cael ei hystyried.

Bydd CITB yn parhau i wneud taliadau ar y gyfradd briodol ar gyfer gweddill y rhaglen yn achos prentisiaid a ddechreuodd eu hyfforddiant ac a gofrestrodd i gael cymorth grant cyn dechrau blwyddyn Cynllun Grantiau 2019/20 (1 Ebrill 2019).

Gweithgaredd Swm
Blwyddyn gyntaf o bresenoldeb £1,965
Ail flwyddyn o bresenoldeb £1,660
Trydedd flwyddyn o bresenoldeb £1,125

Os oedd cyflogwr yn gymwys i gael grant atodol cyn mis Ebrill 2018, bydd y grant hwn yn cael ei ychwanegu at y taliadau grant presenoldeb ar gyfer prentisiaid a ddechreuodd cyn 1 Ebrill 2018.

Gallwch wneud cais am grant cyflawni o £3,500 ar ôl i'r prentis orffen ei brentisiaeth yn llwyddiannus.

Rheolau talu ar gyfer prentisiaethau ar Lefelau 2 a 3 yng Nghymru a Lloegr

Yn Lloegr, gall prentisiaid sydd wedi cofrestru ar gyfer fframwaith prentisiaeth ar Lefel 2 ac wedi cwblhau’r fframwaith hwnnw symud ymlaen i Lefel 3. Mewn achosion o'r fath, gallwch wneud cais ar wahân am grant ar gyfer y drydedd flwyddyn o bresenoldeb (£2,500) a'r grant cyflawni (£3,500), sy'n dod i gyfanswm o £6,000.

Rheolau talu ar gyfer prentisiaethau ar Lefelau 5 a 6 Fframwaith Credydau a Chymwysterau'r Alban

Gall fframweithiau prentisiaethau ar Lefel 6 ac uwch Fframwaith Credydau a Chymwysterau'r Alban gymryd mwy na thair blynedd i'w cwblhau, ond ni fydd unrhyw grantiau presenoldeb pellach yn cael eu talu ar ôl y drydedd flwyddyn.

Mae grant cyflawni ychwanegol o £3,500 yn daladwy yn yr Alban ar ôl ennill Dyfarniad Datblygiad Proffesiynol neu ar ddiwedd yr ail flwyddyn o bresenoldeb.

Darparwyr prentisiaethau cymeradwy

Rhaid i chi ddefnyddio darparwr prentisiaethau cymeradwy:

Talu grantiau

Byddwch yn gymwys i gael grant presenoldeb pan fydd eich prentis wedi'i gyflogi dan gontract am 13 wythnos yn ddi-dor.

I gael gwybod sut mae CITB yn talu grantiau prentisiaethau, cyfeiriwch at yr adran 'Sut i wneud cais am grant' uchod.

Newid cyflogwyr

Os bydd prentis yn newid cyflogwr yn ystod ei brentisiaeth, bydd grantiau presenoldeb a chyflawni yn cael eu talu ar sail pro rata yn ôl cyfran y pecyn hyfforddi cyfan y mae wedi'i chwblhau gyda phob cyflogwr.

Grantiau eraill

 • Tra byddwch yn cael grant prentisiaeth, ni allwch wneud cais am unrhyw grantiau eraill ar gyfer yr un prentis, ac eithrio pan fydd wedi cwblhau cwrs byr ac ennill cymhwyster sy'n ymwneud â pheiriannau sy'n angenrheidiol ac yn briodol ond nad yw'n rhan o'r brentisiaeth.
 • Rhaid i chi dalu costau hyfforddiant ychwanegol arall.

Hyfforddiant cymeradwy

Cymru

Mae fframweithiau prentisiaethau (gan gynnwys fframweithiau prentisiaethau uwch) yng Nghymru yn cael eu rheoli gan Fanyleb Safonau Prentisiaethau Cymru.

Lloegr

Mae fframweithiau prentisiaethau yn Lloegr yn cael eu rheoli gan Fanyleb Safonau Prentisiaethau Lloegr a rhaid iddynt gael eu cyflwyno'n unol â'r Rheolau Cyllido Prentisiaethau presennol.

Mae cynllun a dulliau o gyflwyno Safonau Prentisiaethau Lloegr (Trailblazers), yn ogystal â chanllawiau, i'w gweld ar wefan y Sefydliad Prentisiaethau ac Addysg Dechnegol. 

Yr Alban

Mae fframweithiau prentisiaethau modern ac uwch yn yr Alban yn cael eu rheoli gan y canllawiau a'r templed cynnig a Phrentisiaethau Ôl-raddedig yr Alban.

A ydych wedi anfon manylion eich cyfrif banc i CITB?

A oes gan CITB fanylion eich cyfrif banc er mwyn talu'ch grant i chi?

Dim ond drwy eu trosglwyddo i'ch cyfrif banc y mae grantiau'n cael eu talu. Os nad oes gan CITB y manylion cywir, ewch ati i lenwi a chyflwyno'r Ffurflen Awdurdodi Gwasanaeth Credyd Uniongyrchol BACS ddiogel ar-lein er mwyn cael taliadau grant.

A ydych wedi cofrestru ar gyfer CITB Ar-lein?