Paratoi'ch cais am gyllid

Er mwyn rhoi'r cyfle gorau i'ch cais am gyllid lwyddo, gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch paratoi'n dda.

Eich cynnig

Cyn gwneud cais, gwiriwch eich bod yn gymwys i wneud cais a bod eich cynnig yn cyd-fynd â'r blaenoriaethau cyllido.

Darllennwch y telerau ac amodau

Cyn gwneud cais, dylech ddarllen yr holl delerau ac amodau perthnasol. Gwnewch yn siŵr bod eich sefydliad yn gymwys i wneud cais am gyllid, ac y gall dderbyn y telerau cynnig a chyllido sydd arnom ei angen.

Ffynonellau eraill o gyllid

Ydych chi wedi archwilio grantiau CITB i gwmpasu eich anghenion hyfforddi o ddydd i ddydd? Gweler:

Os nad yw'ch syniad neu'ch prinder sgiliau yn diwallu meini prawf CITB, mae ffynonellau eraill y gallwch roi cynnig arnynt.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid addysg bellach. Fel arfer fe'i dosbarthir trwy golegau a darparwyr hyfforddiant, ond hefyd trwy brosiectau sy'n targedu rhai grwpiau neu flaenoriaethau penodol. Yn Lloegr, prif ffynhonnell arian yw'r Asiantaeth Ariannu Addysg a Sgiliau; yng Nghymru, Porth Sgiliau Llywodraeth Cymru ac yn yr Alban, Skills Development Scotland.

Yn Lloegr, gallwch hefyd wneud cais am fwrsariaethau neu grantiau ar gyfer hyfforddiant os ydynt yn diwallu meini prawf penodol, a gyrchir drwy'r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol. Mae'r Undeb Ewropeaidd hefyd yn cynnig y Cynllun Erasmus sy'n caniatáu i unigolion astudio ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Partneriaethau Menter Leol yn dosbarthu buddsoddiad economaidd i gyllido prosiectau neu weithgareddau a nodwyd fel sectorau blaenoriaeth rhanbarthol a lleol. 

Gall cyllid ddod o feysydd llywodraeth eraill hefyd.  Gwiriwch bob grant gan Lywodraeth y DU.  

Mae ymddiriedolaethau a sefydliadau'n darparu cymorth ar gyfer meysydd neu flaenoriaethau penodol. Os yw'ch prosiect yn cael ei arwain gan y gymuned neu'n gysylltiedig ag effaith gymdeithasol mewn unrhyw ffordd, efallai y byddwch chi'n gymwys i gael arian gan Y Gronfa Loteri Fawr. Dyma'r mwyaf, ond mae llawer iawn o ddarparwyr o'r math hwn o grant.