Cyfyngiadau cyllido ar gyfer y gronfa sgiliau a hyfforddiant

Adolygwch y cyfyngiadau isod yn ofalus, er mwyn sicrhau y bydd eich cais yn gymwys i gael cyllid:  

1. Ynglŷn ag ymgeiswyr a buddiolwyr

a. Bydd CITB yn cychwyn deialog ynghylch cynigion dim ond gyda chyflogai parhaol yn y sefydliad sy'n cyflwyno'r cais.

b. Ni all y gronfa gefnogi unrhyw unigolion nad ydynt yn gymwys o dan reolau'r cynllun grant CITB.

c. Dim ond un cais Sgiliau a Hyfforddiant fydd yn cael ei gymeradwyo fesul sefydliad cymwys bob cyfnod o 12 mis, gan ddechrau o'r dyddiad y cyflwynir y cais (Ceisiadau Sgiliau a Hyfforddiant yn unig).

2. Math o gyllid

a. Dylid cynnwys Grant CITB o'r cais ac, os yw ar gael, dylid hawlio trwy'r cynllun grant CITB.

b. Mae'n rhaid na fydd unrhyw gymorth ariannol arall ar gael ar gyfer y prosiect trwy sianeli eraill sy'n diwallu'r anghenion a nodir yn ddigonol, megis cyllid sgiliau'r llywodraeth.

c. Ni fyddwn yn cyllido unrhyw weithgaredd sy'n digwydd yn y gorffennol, neu y tu allan i'r dyddiadau a nodir yn y cytundeb cyllido prosiect.

3. Cyfyngiadau ar weithgareddau penodol

Bwriedir i'r cyllid Sgiliau a Hyfforddiant gael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant yn unig. Oni nodir yn wahanol, ni fyddwn yn cyllido:

  • Eitemau gwariant cyfalaf
  • Gwobrau hyfforddi, nawdd, digwyddiadau dathlu
  • Cyfarwyddyd technegol neu lawlyfrau annibynnol
  • Prynu meddalwedd a thrwyddedau
  • Swyddi rhan amser, amser llawn
  • Prentisiaethau (mae cyllid ar wahân ar gyfer hyn)
  • Gweithgareddau addysgol a hyrwyddo gyrfaoedd
  • Hyfforddi a mentora
  • Ffioedd ymgynghori.