Telerau cynnig ar gyfer cyllid Hyblyg a Strwythuredig

Mae hon yn ddogfen gyfreithiol ategol y dylech ei darllen cyn llenwi ffurflen gais.

1. Cyffredinol

1.1 Nod y cyfarwyddiadau hyn yw paratoi eich cynnig iddo gael ystyriaeth gyfartal a theg â chynigion eraill. Darparwch yr holl wybodaeth y gofynnwn amdani yn y fformat a'r drefn a nodir. Cysylltwch â ni yn funding@citb.co.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch yr hyn sydd ei angen neu os profwch anhawster wrth ddarparu'r wybodaeth.

1.2 Darllenwch y cyfarwyddiadau hyn yn ofalus cyn cwblhau'r cynigion. Gallem wrthod eich cais os nad yw'r cynigion ar y ffurf gywir. Hefyd darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer gwneud cynnig yn drylwyr.  

1.3 Rhaid i'ch holl isgontractwyr, aelodau'r consortiwm ac/neu gynghorwyr gadw at y Telerau Cynnig hefyd.

Mae CITB yn cadw'r hawl i gysylltu ag unrhyw bartneriaid/partïon a enwir yn y cynnig.

1.4 Nid ydym wedi ymrwymo i unrhyw gamau gweithredu trwy gyhoeddi cynigion neu unrhyw wahoddiad i gyflwyno cynnig; cyfathrebu â chynigydd neu gynrychiolydd neu asiant cynigydd mewn perthynas â'r ymarfer hon; neu unrhyw gyfathrebu arall rhwng CITB ac unrhyw barti arall.

1.5 Mae CITB yn cadw'r hawl i ddiwygio, ychwanegu at neu dynnu'n ôl yr holl gynigion neu unrhyw ran ohonynt, ar unrhyw adeg yn ystod yr ymarfer. Gall hyn gynnwys, er nad yw'n gyfyngedig i, ddyddiad dechrau prosiect.

2. Cyfrinachedd

2.1 Gall CITB ddatgelu gwybodaeth fanwl sy'n ymwneud â chynigion i'w swyddogion, cyflogeion, asiantau ac/neu gynghorwyr a gall CITB drefnu bod unrhyw un o'r cynigion ar gael i'w harchwilio'n breifat ganddynt. Mae CITB hefyd yn cadw'r hawl i rannu gwybodaeth sy'n berthnasol i'r broses gynnig i bawb, hyd yn oed os mai dim ond un cynigydd sydd wedi gofyn am y wybodaeth.

3. Rhyddid gwybodaeth

3.1 Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 efallai y bydd rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth mewn ymateb i gais am unrhyw wybodaeth a gyflwynir gan y cynigydd i CITB.

4. Cywirdeb gwybodaeth ac atebolrwydd CITB

4.1 Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y cynnig ac/neu unrhyw ddogfen sy'n cyd-fynd ag ef ac/neu a gyhoeddir fel rhan o'r broses gynnig hon ar unrhyw adeg ('gwybodaeth y cynnig') wedi'i pharatoi gan CITB yn ddidwyll heb honni ei bod yn gynhwysfawr nac wedi'i gwirio'n annibynnol. Nid oes unrhyw beth yn y cynigion sydd yn, neu y dylid ei ddehongli fel, addewid neu sylwh ynghylch y dyfodol. Bydd testun y cynigion ond yn cael effaith gontractiol pan y'i cynhwysir, ac i'r graddau y'i cynhwysir, yn nhelerau contract.

4.2 Nid yw unrhyw un yn CITB, ei swyddogion, ei gyflogeion, ei asiantau ac/neu ei gynghorwyr yn gwneud unrhyw sylw neu warant ynghylch, neu (ac eithrio yn achos cam-gynrychioli twyllodrus) yn derbyn unrhyw atebolrwydd ynghylch digonolrwydd, cywirdeb, rhesymoldeb neu gyflawnrwydd gwybodaeth y cynnig (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, golled neu ddifrod sy'n codi os bydd y cynigydd yn dibynnu ary cyfan neu unrhyw ran o wybodaeth y cynnig).

5. Gwrthdrawiadau buddiannau

5.1 Mae CITB yn mynnu bod pob gwrthdrawiad buddiannau gwirioneddol neu bosibl gan gynnwys (heb gyfyngiad) y rhai hynny sy'n codi pan fydd aelod o gadwyn gyflenwi'r cynigydd ac/neu unrhyw un o'i gynghorwyr yr un sefydliad neu gwmni neu'n aelod o'r un grŵp o gwmnïau â'r un a gyflwynir gan gynigydd arall fel rhan o'i gadwyn gyflenwi neu'n gynghorydd i'r ail gynigydd hwnnw ac/neu'n gweithio i CITB ar y prosiect hwn neu unrhyw brosiect tebyg i gael ei ddatgelu i CITB. Rhaid datrys unrhyw wrthdrawiad buddiannau gwirioneddol neu bosibl i foddhad CITB cyn cyflwyno cynigion. Gallai methiant i ddatgan bodolaeth ac/neu ddatrys unrhyw wrthdrawiadau i foddhad CITB arwain at anghymhwyso cynigydd a gwrthod unrhyw ymateb i gynnig a gyflwynir.

6. Paratoi cynigion

6.1 Ni fydd CITB yn atebol am unrhyw gostau neu dreuliau a delir gan y cynigydd ac/neu eu his-gontractwyr, cyflenwyr ac/neu gynghorwyr yn y broses gynnig hon. Bydd unrhyw gontract yr ymrwymir iddo, ei ffurfio, ei ddehongli a'i berfformiad yn ddarostyngedig i gyfraith Cymru a Lloegr ac awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr.

7. Gwrthod cynigion

7.1 Rhaid i gynigwyr gwblhau a darparu'r holl wybodaeth am geisiadau CITB yn unol â dogfen gyfarwyddyd y cynnig. Gallai methu â chydymffurfio â dogfen gyfarwyddyd y cynnig yn arwain at CITB yn gwrthod cais.

7.2 Ni fydd cynigion yn cael eu goleddfu na'u ategu gan ddatganiadau sy'n golygu bod unrhyw ran o'r cais yn anghyson. Dim ond cynigion heb eu goleddfu fydd yn cael eu hystyried. Ni dderbynnir newidiadau i ddogfennau'r contract. Bydd penderfyniad CITB ynghylch a yw cynnig ar ffurf dderbyniol yn derfynol.

7.3 Mae CITB yn cadw'r hawl i anghymhwyso unrhyw gynigydd os gwneir unrhyw gamgynrychiolaeth berthnasol mewn unrhyw ran o'i ymateb i gynnig ac/neu mewn unrhyw wybodaeth arall a gyflwynir gan y cynigydd hwnnw ac/neu os nad yw'r cynigydd hwnnw'n hysbysu CITB am unrhyw newid mewn amgylchiadau.

7.4 Mae CITB yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw gynnig os oes unrhyw faterion neu ymholiadau sy'n weddill yn ymwneud ag unrhyw gynnig arall am gyllid.

8. Cyflwyno cynigion

8.1 Bydd y cynigydd yn cwblhau'r holl gwestiynau a gyflwynir a darparu'r holl wybodaeth a dogfennau y gofynnir amdanynt yn y cynigion yn y drefn maent yn ymddangos, yn y fformat angenrheidiol ac yn llawn o dan bob cwestiwn. Bydd unrhyw wybodaeth sydd ar goll yn golygu bod cynnig yn anghyflawn.

8.2 Efallai na fydd ymatebion sy'n anghyson yn diwallu gofynion y cynnig.

8.3 Bydd CITB yn cynnal ei asesiad o'r wybodaeth a ddarperir yn y cynigion yn unol â'r fethodoleg a nodir yn Adran 11 y ddogfen hon, Methodoleg gwerthuso cynigion.

8.4 Mewn perthynas â dogfen gynnig, nid yw datganiad y diwallir gofyniad penodol ynddo'i hun yn ddigonol; rhaid i chi fod yn barod i ddarparu gwybodaeth ategol.

8.5 Bydd y cynnig yn cael ei gyflwyno gan y sefydliad a gynigir a bydd yn gwneud contract ffurfiol gyda CITB os caiff ei benodi. Bydd yn cael ei lofnodi gan bobl sydd wedi'u hawdurdodi i gyflwyno cynigion ac i wneud contractau ar ran y cynigydd fel arfer:

a) Pan fydd y cynigydd yn bartneriaeth, gan ddau bartner sydd wedi'u hawdurdodi'n briodol

b) Lle bydd y cynigydd yn gwmni, gan ddau gyfarwyddwr neu gan gyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni, lle mae'r personau hynny wedi'u hawdurdodi'n briodol at y diben hwnnw. Os oes gan gwmni unig gyfarwyddwr a dim ysgrifennydd cwmni, mae'n ddigon i ffurflen y cynnig gael ei llofnodi gan yr unig gyfarwyddwr hwnnw ar yr amod bod unigolyn annibynnol yn dyst i'r llofnod.

8.6  Rhaid derbyn cynigion trwy un o'r llwybrau rhagnodedig y manylir arnynt yn y ffurflen gais..

8.7 Rhaid derbyn cynigion erbyn y dyddiad cau o fewn y ffurflen gais fan bellaf.

8.8 Dylai cynigwyr ganiatáu digon o amser i gyflwyno unrhyw gynnig erbyn y dyddiad cau. Mae'r risg na fydd CITB yn derbyn unrhyw gynnig neu y bydd yn ei dderbyn yn hwyr ar fenter y cynigydd.

9. Dilysrwydd y cynnig

9.1 Rhaid i'ch cynnig aros ar agor i'w dderbyn am o leiaf 90 diwrnod. Gellir gwrthod cais sy'n ddilys am gyfnod llai.

10. Gwarantau'r cynigydd

10.1 Wrth gyflwyno'i gynnig, mae'r cynigydd yn addo:

a) Mae'r holl wybodaeth, sylwadau a materion ffeithiol eraill a gyfathrebir (yn ysgrifenedig neu fel arall) i CITB gan y cynigydd, ei staff neu asiantau mewn cysylltiad â'r cynnig neu sy'n deillio ohono yn, ac y byddant yn, wir, cyflawn ac yn gywir ar y dyddiad cyflwyno ym mhob ystyr

b) Mae ganddo'r pŵer ac awdurdod llawn i fynd i gytuno i'r contract a chyflawni'r rhwymedigaethau yn nogfennau'r contract a bydd, os gofynnir iddo, yn cyflwyno tystiolaeth i CITB

c) Mae ganddo statws ariannol cadarn ac mae ganddo a bydd ganddo ddigon o gyfalaf gweithio, staff medrus, cyfarpar ac adnoddau eraill ar gael iddo gyflawni'r rhwymedigaethau a bennir yn nogfennau'r contract.

11. Methodoleg gwerthuso cynigion

11.1 Bydd CITB yn cynnal gwerthusiad o'r cynigion yn unol â'r meini prawf a nodir yn y Nodiadau Cyfarwyddyd.

11.2 Nid yw CITB yn addo ac ni fydd yn rhwym wrth dderbyn unrhyw gais.

11.3 Dyfernir y sgorau allan o 5, â 0 yr isaf a 5 yr uchaf. Nodir diffiniadau pob lefel sgorio yn 11.9.

11.4 Bydd panel a benodir i werthuso pob cynnig yn dyfarnu sgorau. Bydd aelodau’r panel hwnnw’n defnyddio barn broffesiynol resymegol wrth briodoli sgorau ynghylch rhinweddau pob ymateb.

11.5 O'r cynigion a raddolir, bydd CITB yn dewis y cynigydd sydd â'r sgôr uchaf.

11.6 Ar ôl gwerthuso ymatebion y cynigion, os yw CITB o'r farn nad yw unrhyw un o'r cynigion yn foddhaol, efallai na fydd yn dyfarnu unrhyw statws cynigydd a ffefrir.

11.7 Mae CITB yn cadw'r hawl i dderbyn rhannau o gynnig ac i wrthod rhannau eraill. Gall CITB wrthod rhan neu'r cyfan o gynnig ar y sail bod darpariaeth yn cael ei gwneud mewn man arall ar gyfer y cynnig neu fod y cynnig yn derbyn neu wedi derbyn cyllid amgen.

11.8 Os yw CITB yn derbyn rhan o gynnig, caiff CITB drafod y Cyllid i'w dalu, mewn perthynas â chyfradd y farchnad, ac efallai nad dyna'r swm a gynigir ar gyfer y rhan honno o'r cynnig yn y cynnig. Mae hyn er mwyn sicrhau gwerth am arian i CITB a'r buddiolwr yn y pen draw, sef y diwydiant.

11.9 Os caiff cais ei symud ymlaen i gam cytuno ar gyllido, rhaid darparu unrhyw wybodaeth y mae CITB yn gofyn amdani yn brydlon i CITB.

11.10

Sgôr 

Diffiniad

0

Ymateb annerbyniol:

Nid yw'n cwrdd ag unrhyw un o angenion y cwestiwn.

1

Ymateb anfoddhaol:

Mae ymateb yr ymgeisydd yn dangos diffyg sylweddol o ran bodloni'r gofynion, gan ddangos bod yr ateb i'r cwestiwn yn anfoddhaol2Rhannol Foddhaol

2

Ymateb rannol foddhaol

Mae ateb yr ymgeisydd yn bodloni rhai o ofynion y cwestiwn i lefel foddhaol, ond nid pob un.

3

Ymateb foddhaol:

Mae ateb yr ymgeisydd yn dangos bod y wybodaeth a ddarperir yn bodloni holl ofynion y cwestiwn i lefel foddhaol.

4

Ymateb dda:

Mae ymateb yr ymgeisydd yn bodloni'r holl ofynion i lefel foddhaol ac mewn rhai achosion yn rhagori arnynt, gan nodi'n glir fod yr ateb i'r cwestiwn y tu hwnt i'r hyn a ddisgwylir.

5

Ymateb ardderchog

Mae ymateb yr ymgeisydd yn rhagori ar yr holl ofynion, gan ddangos bod yr ymateb i'r cwestiwn yn rhagori ar yr holl ddisgwyliadau.