Mesurau effeithlonrwydd ynni ar gyfer adeiladau hŷn a thraddodiadol

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Hyfforddi a Datblygu

Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr [Federation of Master Builders]

FMB, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac Edwards Hart Consulting

Prydain Fawr

£49,940

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn peilota cwrs Lefel 3 a ddatblygir trwy raglen gyflwyno flwyddyn.  Bydd yn cynnwys cydweithrediad ar y cyd rhwng yr FMB, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac Edwards Hart Consulting.

Yr amcan yw cynyddu'r lefel o wybodaeth a ddealltwriaeth o sut i weithredu gwelliannau effeithlon o ran ynni i adeiladau traddodiadol a hŷn a dulliau adeiladu.  Mae'r adeiladau hyn yn cynrychioli mwy na 25% o stoc adeiladu'r DU, ymysg y sector adeiladu cyffredinol prif ffrwd.

  • Peilot i 120 o gyflogeion o 50 o gwmnïau
  • Datblygu dyfarniad SQA L3 newydd ar gyfer adeiladwyr BBaCh sy'n gwneud gwaith adnewyddu ar adeiladau hŷn

01 Ion 2016

31 Rhag 2016

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Ebrill 2017.  Cymerodd 100 o unigolion o 100 o fusnesau BBaCh ran, â 99 yn ennill y cymhwyster.  Er bod llai o fuddiolwyr nag a fwriedwyd daethon nhw o ddwbl y nifer o fusnesau.