Telerau cyllido: cronfa arloesi a hyfforddi ar y cyd (y gronfa hyblyg gynt)

Mae hon yn ddogfen gyfreithiol ategol y dylech ei darllen cyn llenwi ffurflen gais. O'r blaen yr enw ar y gronfa oedd y gronfa Hyblyg

Rhwng:

(1) Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (Rhif elusen gofrestredig 264289 a SC044875) sydd â'i brif fan busnes ym Bircham Newton, King's Lynn, Norfolk, PE31 6RH ('CITB neu ni’);

ac

(2) Y derbynnydd (‘chi’)

(A) Rydym wedi adolygu'ch cynnig ('y Prosiect') a chyllid grant * ('y Cyllid') i gynorthwyo wrth gyflawni'r Prosiect.

(B) Mae'r Cytundeb hwn yn nodi'r telerau a'r amodau y rhoddir y Cyllid i chi arnynt.

(C) Bwriad y telerau a'r amodau yw sicrhau bod y Cyllid yn cael ei ddefnyddio at y diben y dyfernir ef amdano.

*yn y swm a gyfathrebir i chi ar wahân yn y llythyr eglurhaol i'r Cytundeb hwn.

 

1. Cyllid a threth

1.1 Mae CITB yn rhoi'r Cyllid i'r Prosiect (yn cynnwys TAW) yn amodol ar gymal 1.4 a 12 ac wrth ddilyn y Cytundeb a'r meini prawf sydd ynghlwm yn Atodiad 2.

1.2 Bydd y Cyllid yn cael ei ddefnyddio gennych chi yn unig a dim ond ar gyfer y Prosiect.

1.3 Ni chynyddir swm y Cyllid os bydd unrhyw orwariant gennych chi wrth gyflenwi'r Prosiect.

1.4 Byddwch yn ad-dalu'n brydlon i CITB unrhyw arian a dalwyd yn anghywir i chi naill ai o ganlyniad i wall gweinyddol neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys sefyllfaoedd (heb gyfyngiad) lle mae swm anghywir o arian wedi'i dalu neu lle mae Cyllid wedi cael ei dalu ar gam cyn i chi gydymffurfio â'r holl amodau sy'n gysylltiedig â'r Cyllid.

1.5 Rydych yn cydnabod nad yw'r Cyllid yn gyflenwad trethadwy at ddibenion TAW gennych chi i ni. Rydych chi'n deall nad yw ein rhwymedigaeth yn ymestyn i dalu unrhyw symiau i chi mewn perthynas â TAW yn ychwanegol at y Cyllid a bod y Cyllid a roddwn yn cynnwys TAW.

1.6 Bydd y taliadau'n cael eu talu yn ôl y nifer o randaliadau yn y symiau, ar y dyddiadau ac yn ôl y meini prawf a gyflwynir yn Atodiad 2 yn yr atodlen dalu  cyhyd ag ein bod yn fodlon y bydd y taliad hwnnw'n cael ei ddefnyddio neu ei fod wedi'i ddefnyddio ar gyfer gwariant priodol y Prosiect.

1.7 Fe gaiff cymhwysedd am daliad ei fesur yn nhermau cynnydd cyflawniad y Prosiect yn unol â'r proffil a amlinellir yn y ffurflen gais gymeradwy.

1.8 Ni fyddwch yn defnyddio'r Cyllid i:

a) ariannu cyflogeion, cyfarwyddwyr neu ymddiriedolwyr yn unig;

b) prynu adeiladau neu dir;

c) ariannu unrhyw wariant cyfalaf.

2. Hyd

2.1 Ac eithrio lle nodir fel arall, bydd telerau'r Cytundeb hwn yn gymwys o ddyddiad y Cytundeb hwn hyd at ben-blwydd diwedd y cyfnod/dyddiad terfynol o fewn y meini prawf sydd ynghlwm yn Atodiad 2).

2.2 Bydd unrhyw rwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn sy'n parhau i fod heb eu cyflawni yn dilyn diwedd neu derfynu'r Cytundeb oroesi'r fath ddiwedd neu derfynu a pharhau mewn grym ac effaith lawn hyd nes eu bod wedi'u cyflawni.

3. Gwerthuso a thystiolaeth

3.1 Byddwch yn cydymffurfio â'r holl geisiadau a wnawn o safbwynt monitro a gwerthuso, gan gynnwys gwerthuso perfformiad y Prosiect yn rheolaidd yn erbyn y proffil a amlinellir yn y ffurflen gais gymeradwy.

3.2 Bydd tystiolaeth yn cael ei chyflwyno i CITB yn unol â'r 'Atodlen ar gyfer Taliadau Fesul Cam yn Seiliedig ar Dystiolaeth' a gynhwysir yn Atodiad 2 y Cytundeb hwn er mwyn ysgogi taliadau fesul cam trwy gydol y Prosiect. Mewn perthynas â chyflwyno'r dystiolaeth, bydd amser yn hanfodol. 

4. Hawliau Eiddo Deallusol, marchnata a hyrwyddo

4.1 At ddiben y Cytundeb hwn, mae'r diffiniadau dilynol yn berthnasol:

Mae 'Hawliau Eiddo Deallusol' ('IPR') yn golygu unrhyw wybodaeth gyfrinachol, patentau, nodau masnach cofrestredig a heb eu cofrestru, dyluniadau cofrestredig a hawliau dylunio heb eu cofrestru, hawlfraint, gwybodaeth, cyfrinachau masnach a phob cynnwys creadigol arall yn y byd. Er mwyn osgoi amheuon, bydd data'n disgyn y tu allan i'r categori hwn a bydd yn cael ei drin fel y'i nodir yn y cymal diogelu data.  

Bydd 'IPR Cefndir'  yn golygu IPR rydych chi neu drydydd parti yn berchen arnynt na chawsant eu creu o dan y Cytundeb hwn ond sydd eu hangen ar gyfer cyflawni'r Cytundeb neu i ddefnyddio ac ecsbloetio IPR Blaendir.  

Ystyr 'IPR Blaendir' yw IPR a grëwyd gennych chi neu isgontractwr ar gyfer y Prosiect.

4.2 Bydd unrhyw sylw hysbysebu, cyflwyno neu gyfryngau gennych chi a deunyddiau neu gynhyrchion hyfforddi sy'n gysylltiedig â'r Prosiect yn cydnabod cyllid CITB yn unol â'r cyngor a gyfathrebir i chi ar wahân.

4.3 Ac eithrio fel y'i nodir yn benodol yn y Cytundeb hwn, nid oes gennych awdurdod i ddefnyddio unrhyw un o logos a/neu nodau masnach CITB heb ein cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw.

4.4 Nid oes unrhyw beth yn y Cytundeb hwn yn rhoi'r hawl i chi ddatgan, naill ai'n benodol neu ymhlyg, eich bod yn cael eich cefnogi gan, eich cymeradwyo gan, eich cysylltu â neu ag unrhyw gysylltiad corfforaethol â CITB.

4.5 Efallai y byddwn ni'n rhoi cyhoeddusrwydd i'r cyllid ar gyfer y Prosiect a gallem ddefnyddio'ch logo/nod masnach i wneud hynny.

4.6 Ni fydd unrhyw beth yn y Cytundeb hwn yn effeithio ar eich perchnogaeth ar yr IPR Cefndir. Bydd yr IPR Blaendir yn eiddo i CITB.

4.7 Rydych yn rhoi i ni (a byddwch yn sicrhau bod trydydd partïon yn gwneud yr un peth) drwydded fyd-eang barhaol, di-freindal, nad yw'n unigryw i ddefnyddio'r IPR Cefndir fel y gallwn ni ddefnyddio'r IPR Blaendir.

4.8 Rydym yn rhoi trwydded fyd-eang, di-freindal, nad yw'n unigryw i chi i ddefnyddio'r IPR Blaendir.

4.9 Bydd gennych gytundebau â thrydydd partïon sy'n cyfwerth i'r darpariaethau IPR hyn a byddwch yn darparu copïau i ni ar gais.

4.10 Rydym ni yn berchen ar yr holl gynnwys creadigol newydd yn yr Allbynnau/Canlyniadau a gallwn ni rannu hyn ar draws y diwydiant.

5. Talu

5.1 Telir y Cyllid yn amodol ar

a) gyflwyno tystiolaeth foddhaol bod y Prosiect yn mynd rhagddo yn ôl yr amserlen wedi'i hamlinellu yn Atodiad 2; ac

b) y ffaith ein bod ni'n derbyn anfoneb dynnu i lawr wedi'i darparu'n briodol a sy'n dyfynnu'r rhif archebu prynu perthnasol.

5.2 Yn amodol ar gymal 5.1, byddwn ni'n talu o fewn cyfnod rhesymol ar ôl derbyn yr anfoneb dynnu i lawr.

5.3 Ar ran CITB, rheolwr y prosiect fydd rheolwr y rhaglen, neu berson arall a benodir yn eu lle, fydd y rheolwr prosiect, byddant yn darparu cyfarwyddyd a chymorth ar faterion polisi. Bydd penderfyniad rheolwr prosiect CITB mewn perthynas â chyflwyno tystiolaeth a chyflawni'r Prosiect ynghylch cymal 5.1 yn derfynol.

5.4 Mae pwysau sylweddol ar y cyllid sydd ar gael, gallai methu â thrafod problemau/materion sy'n ymwneud â thaliadau fesul cam seiliedig ar dystiolaeth, ac/neu gyfllawni'r Prosiect gyda ni arwain at ailddosbarthu cyllid a ddyrennir yn ôl i'r gronfa. Mae CITB fesul cam perthnasol i chi o dan amgylchiadau o'r fath.

5.5 Efallai y byddwn ni'n gofyn i chi gydweithredu a chymryd rhan mewn ymchwil a threfnu i'n hymchwilwyr gael mynediad at fuddiolwyr eich prosiect.

6. Indemnio

6.1 Byddwch yn indemnio, cadw a chynnal yn ddiniwed CITB, ei gyflogeion, asiantau, swyddogion ac isgontractwyr rhag ac yn erbyn unrhyw gamau, hawliadau, colledion, difrod, costau a threuliau trydydd parti (gan gynnwys ffioedd cyfreithiol rhesymol), neu daliadau eraill sy'n codi o'r Prosiect neu a dynnir yn sgil eich gweithredoedd a/neu hepgoriadau (gan gynnwys heb gyfyngiad tramgwyddo ar hawliau IPR) o ran y Prosiect, peidio â chydymffurfio â'ch rhwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn neu'ch rhwymedigaethau i drydydd partïon.

7. Yswiriant

7.1 Byddwch yn trefnu ac yn cynnal yswiriant digonol, fel y'i nodir yn Ffurflen Datganiad y Cais ac, os gofynnir amdani, byddwch yn darparu inni'r dogfennau yswiriant perthnasol a thystiolaeth bod y premiymau perthnasol wedi'u talu.

8. Gwahaniaethu

8.1 Ni fyddwch yn gwahaniaethu'n anghyfreithlon o fewn ystyr a chwmpas unrhyw ddeddf, deddfiad, gorchymyn neu reoliad sy'n ymwneud â gwahaniaethu (boed hynny ar sail hil, rhyw, crefydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu fel arall) yn erbyn unrhyw un.

8.2 Byddwch yn cymryd camau rhesymol i sicrhau bod yr holl weision, cyflogeion neu asiantau a gyflogir gennych chi a phob cyflenwr ac isgontractwr sy'n rhan o'r Prosiect yn parchu'r cymal hwn.

9. Gwarchod

9.1 Os yw'r Prosiect yn cynnwys gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus (pobl sy'n agored i niwed), byddwch yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau eu diogelwch.

9.2 Byddwch yn cael cytundeb ysgrifenedig gan y gofalwr neu warcheidwad cyfreithiol cyn unrhyw gyswllt uniongyrchol â phobl agored i niwed a bydd gennych bolisïau a gweithdrefnau i'w diogelu, gan gael gwiriadau datgelu priodol i unrhyw un sy'n cysylltu â hwy.

10. Diogelu Data

10.1 At ddiben y Cytundeb hwn, mae'r diffiniadau dilynol yn berthnasol:

Mae 'Deddfwriaeth Diogelu Data' yn golygu'r holl ddeddfwriaeth a gofynion rheoleiddio sydd mewn grym o bryd i'w gilydd yn ymwneud â defnyddio data personol a phreifatrwydd cyfathrebiadau electronig, gan gynnwys (i) Deddf Diogelu Data 2018 ac unrhyw ddeddfwriaeth olynol yn y DU, yn ogystal â (ii) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ((UE) 2016/679) ac unrhyw reoliad arall yr Undeb Ewropeaidd sy'n ymwneud yn uniongyrchol â diogelu data a phreifatrwydd (cyhyd ag ac i'r graddau bod gan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd effaith gyfreithiol yn y DU).

Mae gan ‘Data Personol’ a ‘Rheolwr Data’ yr ystyr a briodolir iddynt yn y Ddeddfwriaeth Diogelu Data

10.2 Mae'r Partïon yn cydnabod eu bod i gyd yn unigol ddarostyngedig i ofynion y Ddeddfwriaeth Diogelu Data a bydd pob Parti yn cynnig y fath gymorth prydlon a rhesymol i'r parti arall i'w gynorthwyo i gydymffurfio â'r rhwymedigaethau perthnasol o dan y Ddeddfwriaeth Diogelu Data.  

10.3 Mae pob Parti yn unigol yn Reolwr Data mewn perthynas ag unrhyw Ddata Personol a brosesir ganddo ac mae pob un yn cytuno i gydymffurfio â'i rwymedigaethau o dan y Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

10.4 Rhaid i'r ddau Barti rannu'r Data Personol a gesglir o dan y Cytundeb hwn i'r graddau sy'n angenrheidiol i gyflawni'r Cytundeb. 

10.4.1  Lle mae'r naill parti yn prosesu Data Personol ar ran y llall, bydd y partïon yn ymrwymo i gytundeb prosesu data ar wahân mewn telerau sy'n cydymffurfio â'r Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

10.4.2 Lle mae'r Partïon yn cytuno y byddai'n fuddiol ac yn rhesymol ymarferol, gall y Partïon wneud gwybodaeth o'r fath yn ddienw neu ei chyfuno i'r graddau nad yw'n adnabod unrhyw unigolyn. Gall y Partïon gytuno ar delerau neu amodau ychwanegol y gellir rhannu data o'r fath arnynt..

10.4.3 Ystyrir bod methiant pwysig gan y naill Barti neu'r llall i gydymffurfio â'r cymal 10 hwn yn doriad sylweddol/difrifol a fydd yn rhoi hawl i'r naill Barti neu'r llall derfynu'r cytundeb ar unwaith heb unrhyw ganlyniad neu unrhyw rwymedigaeth o dan y cytundeb hwn.;

10.5  Bydd y Partïon yn sicrhau y bydd unrhyw un o'u staff ac asiantau sy'n ymwneud â darparu'r cytundeb hwn ac unrhyw is-gontractwr yn cydymffurfio â'u rhwymedigaethau o dan Ddeddfwriaeth Diogelu Data ac yn gwneud trefniadau priodol gyda thrydydd partïon.

10.6  Bydd y Partïon yn cadw data personol hanesyddol yn unol â gofynion cadw cyfreithiol. Bydd rhaid dileu Data Personol na ellir ei gadw'n gyfreithlon yn ddiogel yn unol â Deddfwriaeth Diogelu Data.

10.7   Mae pob Parti (y Parti indemnio) yn cytuno i indemnio yn llawn a dal i indemnio ac amddiffyn ar ei draul ei hun y Parti arall (y Parti sydd wedi'i indemnio) yn erbyn yr holl gostau, hawliadau, iawndal neu dreuliau rhesymol a dynnir gan y Parti arall oherwydd unrhyw fethiant gan y Parti sy'n indemnio neu ei gyflogeion neu ei asiantau i gydymffurfio â'u rhwymedigaethau o dan y Cymal 10 hwn ar yr amod bod y Parti sydd wedi'i indemnio yn cymryd camau rhesymol i liniaru ei golledion, yn rhoi hysbysiad prydlon i'r Parti sy'n indemnio o'r fath hawliad, gwybodaeth lawn am yr amgylchiadau sy'n arwain ato, cymorth rhesymol wrth ddelio â'r hawliad a'r unig awdurdod i reoli, amddiffyn a/neu ei setlo. Bydd atebolrwydd y Parti sy'n indemnio o dan y cymal hwn yn cael ei gyfyngu i £100,000.

11. Rhyddid Gwybodaeth

11.1 Rydych yn cydnabod bod CITB yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2001 (FOIA).

11.2 Rydych chi'n addo:

(a) darparu'r holl gymorth a chydweithrediad angenrheidiol a ofynnir yn rhesymol gan CITB a galluogi CITB i gydymffurfio â'i rwymedigaethau o dan FOIA;

(b) trosglwyddo i CITB yr holl geisiadau am wybodaeth yn ymwneud â'r Cytundeb hwn y byddwch yn eu derbyn cyn gynted ag y bo'n ymarferol a beth bynnag o fewn dau (2) diwrnod gwaith ar ôl eu derbyn;

(c) darparu copi o'r holl wybodaeth sy'n eiddo i CITB i CITB y gofynnir amdani yn y cais am wybodaeth sydd yn eich meddiant neu o dan eich rheolaeth ar y ffurf y mae ar CITB ei hangen o fewn pum (5) diwrnod gwaith (neu unrhyw gyfnod arall y gallai CITB ei bennu'n rhesymol) o CITB yn gofyn am wybodaeth o'r fath; a (d) peidio ag ymateb yn uniongyrchol i gais am wybodaeth oni bai eich bod wedi'ch awdurdodi'n ysgrifenedig i wneud hynny gan CITB

11.3 Rydych yn cydnabod y gallai fod angen i CITB, o dan yr FOIA, ddatgelu gwybodaeth heb ymgynghori neu gael caniatâd gennych chi. Bydd CITB yn cymryd camau rhesymol i roi gwybod i chi am gais am wybodaeth i'r graddau ei fod yn briodol ac yn rhesymol ymarferol iddo wneud hynny, ond (er gwaethaf unrhyw ddarpariaeth arall yn y Cytundeb hwn), bydd CITB yn gyfrifol am benderfynu ynôl ei ddisgresiwn llwyr a yw unrhyw wybodaeth wedi'i heithrio rhag ei datgelu yn unol â'r FOIA.

12. Gwrthod, Atal ac Ad-dalu Cyllid

12.1 Byddwch yn defnyddio'r Cyllid ar gyfer y Prosiect hwn ac nid unrhyw ddiben arall. Efallai y byddwn ni'n gofyn i chi ddangos sut y defnyddiwyd y Cyllid trwy lenwi ffurflenni a dogfennau eraill y gallem ofyn amdanynt. Byddwch yn dychwelyd y dogfennau hyn o fewn deg (10) diwrnod gwaith ar ôl unrhyw gais o'r fath.

12.2 Bwriad CITB yw y bydd y Cyllid yn cael ei dalu i chi yn llawn. Fodd bynnag, heb ymrwymiad i hawliau a rhwymedïau eraill CITB, gallem, yn ôl ein disgresiwn, wrthod neu atal talu'r Cyllid a/neu fynnu bod y cyfan neu ran o'r Cyllid yn cael ei ad-dalu os:

a) nad yw'r Cyllid wedi cael ei ddefnyddio at ddiben y Prosiect neu am y rheswm y'i dyfarnwyd;  

b) nid ydych yn dweud wrthym am newidiadau i'r Prosiect y credwn eu bod yn sylweddol;  

c) mae dyfodol y Prosiect mewn perygl;  

d) roedd eich cais yn cynnwys, neu os gwnaethoch ddarparu, gwybodaeth anghywir, ffug neu gamarweiniol neu os gwnaethoch weithredu'n anonest neu'n waradwyddus; 

e) mae cynnydd tuag at gwblhau'r Prosiect yn anfoddhaol;  

f) rydych chi, ym marn rhesymol CITB, yn cyflenwi'r Prosiect mewn modd esgeulus;  

g) mae oedi difrifol neu mae'r cyflenwad yn methu mewn rhyw ffordd arall;  

h) rydym yn darganfod bod y Prosiect wedi cael ei gyllido neu wedi cael ei gyllido'n rhannol gan drydydd parti arall; neu

i) ar ddiwedd y Prosiect, rydych wedi methu â chyflenwi'r holl weithgareddau a nodir yn y cais.

12.3 Os byddwn ni'n gwneud gordaliad, byddwch yn ad-dalu hwnnw i CITB ar alw.

13. Cyfrifon a chofnodion

13.1 Bydd y Cyllid yn cael ei ddangos yn eich cyfrifon fel cyllid cyfyngedig ac ni chaiff ei gynnwys o dan gyllid cyffredinol.

13.2 Byddwch yn cadw cyfrifon a chofnodion cywir a chyfredol ar wahân, ynghylch derbyn a gwario'r Cyllid, y gallwn ni eu gweld ar gais rhesymol.

13.3 Byddwch yn cadw'r holl anfonebau, derbynebau a chyfrifon ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill sy'n ymwneud â gwariant y Cyllid am o leiaf saith mlynedd ar ôl derbyn unrhyw ran o'r Cyllid y maent yn ymwneud â hi. Bydd gennym yr hawl i adolygu, ar ein cais rhesymol, eich cyfrifon a chofnodion sy'n ymwneud â gwariant y Cyllid a bydd gennym yr hawl i gymryd copïau o gyfrifon a chofnodion o'r fath.

13.4 Byddwch yn trefnu i'ch cyfrifon gael eu harchwilio'n allanol a byddwch yn darparu copi o'r cyfrifon blynyddol archwiliedig inni o fewn chwe mis (neu gyfnod llai fel y gallai CITB alw amdano'n rhesymol) o ddiwedd y flwyddyn ariannol berthnasol mewn perthynas â'r flwyddyn y talwyd y Cyllid ynddi.

13.5 Byddwch yn cydymffurfio a hwyluso cydymffurfiaeth CITB â'r holl ofynion statudol perthnasol o ran cyfrifon, archwilio neu wirio cyfrifon, adroddiadau blynyddol a chofnodion blynyddol.

14. Cyfyngu Atebolrwydd

14.1 Nid yw CITB yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw ganlyniadau, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, a all ddod yn sgil y ffaith eich bod yn rhedeg y Prosiect, y defnydd o'r Cyllid neu o dynnu'r Cyllid yn ôl.

14.2 Yn amodol ar gymal 14.1 mae atebolrwydd CITB o dan y Cytundeb hwn wedi'i gyfyngu i dalu'r Cyllid.

15. Gwarantiadau

15.1 Rydych yn gwarantu, addo a chytuno:

(a) mae gennych yr holl adnoddau ac arbenigedd angenrheidiol i gyflwyno'r Prosiect (gan dybio eich bod yn derbyn y Cyllid yn briodol);

(b) byddwch bob amser yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol a'r holl godau ymarfer perthnasol a chodau neu argymhellion tebyg eraill, a byddwch yn hysbysu CITB ar unwaith o unrhyw ymadawiad sylweddol o'r fath ddeddfwriaeth, codau neu argymhellion;

(c) byddwch yn cydymffurfio â gofynion Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati yn Neddf 1974 ac unrhyw weithredoedd, gorchymyn, rheoliadau a chodau ymarfer eraill sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, a allai fod yn gymwys i gyflogeion a phobl eraill sy'n gweithio ar y Prosiect;

(d) mae gennych chi, a byddwch yn cadw ar waith, gweithdrefnau digonol ar gyfer ymdrin ag unrhyw wrthddrawiad buddiannau;

(e) mae gennych chi, a byddwch yn cadw ar waith, systemau i ymdrin ag atal twyll a/neu gamau gweinyddol;

(f) mae'r holl wybodaeth ariannol a gwybodaeth arall sy'n ymwneud â chi a ddatgelwyd i CITB hyd eithaf eich gwybodaeth a'ch cred yn wir a chywir;

(g) nid ydych yn ymwybodol o unrhyw beth yn eich materion eich hun, nad yw wedi'i ddatgelu i CITB, a allai fod wedi dylanwadu'n rhesymol ar benderfyniad CITB i roi'r Cyllid ar y telerau a gynhwysir yn y Cytundeb hwn; ac

(h) ers dyddiad eich cyfrifon diwethaf ni fu unrhyw newid sylweddol yn eich sefyllfa ariannol na'ch rhagolygon ac er mwyn osgoi amheuon mae CITB yn cadw'r hawl i gynnal gwiriad credyd yn ystod tymor y Cytundeb hwn.

16. Aseiniadau/isgontractio

16.1 Ni allwch aseinio neu is-gontractio'r Prosiect neu'r Cyllid heb ein cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw.

16.2 Bydd unrhyw aseiniad neu is-gontract ar delerau nad ydynt yn waeth na'r rhain a byddant

(a) yn galw am daliad gennych chi ddim mwy na 30 diwrnod ar ôl derbyn anfoneb ddilys a'ch

(b) cymeradwyaeth brydlon ar gyfer pob anfoneb isgontractwr. Rhaid i isgontractwr gynnwys telerau cyfatebol mewn is-gontract.

16.3 Nid yw unrhyw aseiniad neu is-gontract yn dileu rhwymedigaeth neu atebolrwydd. Rydych yn atebol am weithredoedd a hepgoriadau aseinïaid neu isgontractwyr a'u cyflogeion fel petai eu bod yn perthyn i chi.

17. Terfynu

17.1 Gall CITB, yn ysgrifenedig, derfynu'r Cytundeb hwn ar unwaith heb iawndal:

a) Os ydych chi, fel unigolyn, neu os yw cwmni, unrhyw bartner yn y cwmni hwnnw, yn dod yn fethdalwr neu'n gyfwerth;

b) Os ydych chi, fel cwmni, yn pasio penderfyniad i ddirwyn i ben, neu'n gyfwerth;

c) Os ydych chi, fel elusen/corff cyhoeddus, yn profi digwyddiad cyfatebol i'r rhai hynny yn (a) neu (b);

d) Os byddwch yn torri'n ddifrifol ar y Cytundeb hwn ac nad ydych yn ei unioni neu, yn dilyn hysbysiad, nad ydych, o fewn deg diwrnod (30), o ddiwrnodau calendr yn ei unioni hyd at fodlonrwydd CITB; neu

e) Os yw eich gweithredoedd neu'ch hepgoriadau'n peri anghlod i ni neu'n denu cyhoeddusrwydd anffafriol.

17.2 Gallwn ni derfynu'r Cytundeb hwn heb reswm ar ôl rhoi 30 diwrnod calendr o rybudd ysgrifenedig.

18. Datrys anghydfod

18.1 Os bydd unrhyw gŵyn neu anghydfod (nad yw'n ymwneud â hawl CITB i wrthod neu derfynu Cyllid) sy'n codi rhwng y partïon i'r Cytundeb hwn mewn perthynas â'r Cytundeb hwn, bydd y partïon yn cwrdd yn brydlon i ddatrys materion.

18.2 Os na allwn ni ddatrys yr anghydfod o fewn deg (10) diwrnod gwaith o gyfarfod, gall y partïon, trwy gydsyniad rhwng y naill a'r llall, gyfeirio'r mater at y Ganolfan ar gyfer Datrys Anghydfodau'n Effeithiol i enwebu cyfryngwr.

19. Hysbysiadau

19.1 Bydd yr holl hysbysiadau a chyfathrebiadau eraill mewn perthynas â'r Cytundeb hwn yn ysgrifenedig ac fe ystyrir eu bod wedi'u roi'n briodol os cânt eu cyflwyno yn bersonol neu eu postio (post dosbarth cyntaf a ragdalwyd) i gyfeiriad y parti perthnasol. Os y'i cyflwynir yn bersonol, ystyrir bod pob cyfathrebiad o'r fath wedi cael ei roi pan gaiff ei dderbyn (ac eithrio os caiff ei dderbyn ar ddiwrnod nad yw'n ddiwrnod gwaith neu ar ôl 4 pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith ystyrir eu bod wedi'u derbyn ar y diwrnod gwaith nesaf) ac os caiff eu postio ystyrir bod cyfathrebiadau o'r fath wedi cael eu rhoi a'u derbyn ar yr ail ddiwrnod gwaith yn dilyn postio o'r fath.

20. Hawliau trydydd parti

20.1 Nid yw'r partļon yn bwriadu i'r Cytundeb gael ei orfodi, dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999, gan unrhyw berson nad yw'n barti iddo.

21. Atebolrwydd Cyd ac Unigol

21.1 Os nad ydych yn gwmni neu'n endid gorfforedig sydd â phersonoliaeth gyfreithiol benodol, bydd yr unigolion sy'n gwneud ac yn llofnodi'r Cytundeb hwn yn atebol ar y cyd ac yn unigol am eich rhwymedigaethau a'ch atebolrwyddau sy'n codi o dan y Cytundeb hwn.

22. Gwrthbwyso

22.1 Efallai y byddwn ni'n gwrthbwyso unrhyw atebolrwydd ar eich rhan chi inni yn erbyn unrhyw atebolrwydd ar ein rhan ni i chi heb niweidio ein hawliau neu rwymedïau eraill.

23. Y Cytundeb Cyfan

23.1 Ni chaiff y naill barti na'r llall eu cymell i wneud y Cytundeb hwn trwy ddatganiad neu addewid, oni bai ei fod yn dwyllodrus. Gellir amrywio'r Cytundeb hwn yn ysgrifenedig yn unig, gan y ddau Bartner.

24. Dim partneriaeth neu gyd-fenter

24.1 Ni fydd unrhyw beth yn y Cytundeb hwn yn creu partneriaeth neu gyd-fenter rhyngom ni, nac unrhyw berthynas rhwng prif arferydd ac asiant, nac yn awdurdodi unrhyw barti i wneud unrhyw ymrwymiadau dros neu ar ran y parti arall.

25. Amrywio

25.1 Gall telerau'r Cytundeb hwn gael eu hamrywio yn ysgrifenedig yn unig a thrwy gytundeb rhwng y ddau barti.

26. Cyfraith ac awdurdodaeth

26.1 Bydd cyfraith Cymru a Lloegr, ac awdurdodaeth unigryw y Llysoedd Cymreig a Seisnig yn gymwys.  

Atodiad 1:   CYTUNO NEU AMRYWIO


Gall telerau'r Cytundeb hwn gael eu hamrywio trwy gytundeb ysgrifenedig yn unig rhwng y ddau barti.

Wedi'i awdurdodi i lofnodi dros ac ar ran y Derbynnydd.

Llofnod:                                            Enw mewn priflythrennau:                                        
Swydd yn y sefydliad:       
Cyfeiriad:

 

 

 

 

Cod Post:   Dyddiad:  

Wedi'i awdurdodi i lofnodi dros ac ar ran CITB

Llofnod:

                                               Enw mewn priflythrennau:                                      
Swydd yn y sefydliad:  
 Cyfeiriad:  
 Cod Post:
 Dyddiad:  
Cod prosiect:  
Disgrifiad cryno o'r prosiect: