Llwybrau i'r diwydiant adeiladu

Mae CITB yn gwahodd cynigion gan sefydliadau sy'n cynrychioli sectorau o fewn y diwydiant adeiladu. Rydym am gyllido prosiectau sy'n datblygu ac yn profi llwybrau ar gyfer cael mynediad i sectorau o fewn y diwydiant a symud ymlaen ynddo. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn sectorau sydd ag anghenion recriwtio uchel neu ofynion arbenigol.

Mae rhai sectorau yn y sector adeiladu yn wynebu bwlch sylweddol o ran recriwtio a chadw. Mae hyn yn rhannol oherwydd nad yw llwybrau dilyniant ar gyfer gyrfaoedd yn cael eu deall ac nid oes un lle i fynd i ddeall sut i symud ymlaen o fewn galwedigaethau. Mae hon yn her ychwanegol i'r bobl hynny sydd wedi'u recriwtio, gan fod angen iddynt bennu'r ffordd orau y gallant gyfrannu a symud ymlaen o fewn y sector.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan sefydliadau a all weithredu a phrofi egwyddorion y comisiwn i sectorau o fewn y maes adeiladu, megis:

  • Grwpiau hyfforddi
  • Ffederasiynau ag ymgysylltiad gan gyflogwyr sy'n cynrychioli'r sector a dargedir

Bydd CITB yn darparu hyd at £500K. Yn ddelfrydol, bydd hyn yn cyllido o leiaf dau brosiect, i alluogi tystiolaeth o gysyniad.

Bydd CITB yn cyllido hyd at 70% o gostau'r prosiect, ond bydd angen i chi ganfod cyllid ar gyfer y 30% arall o ffynonellau eraill.

Gall prosiectau fod am hyd at ddwy flynedd o hyd.

Dylai'r ymyrraeth hon ategu gwaith CITB ar ddenu unigolion i yrfa ym maes adeiladu. Yn bwysicach fyth, bydd yn dod â dealltwriaeth gliriach o'r posibiliadau gyrfaol mewn sectorau penodol, fel y gall gweithwyr adeiladu ddeall sut y gallant gynyddu eu hincwm a'u gallu i gael eu cadw o fewn y sector.

Mae cyfoeth o ymchwil yn sail i'r diffyg llwybrau gyrfa i'r sector, ac roedd llawer ohonynt yn sail i'n buddsoddiad Llwybrau at Adeiladu. Mae'r ymchwil hon yn darparu tystiolaeth o'r diffyg ymwybyddiaeth o gyfleoedd yn y sector adeiladu, a'r diffyg ymwybyddiaeth o ehangder galwedigaethau.

Bydd sectorau yn gallu siarad yn well ag awdurdod, yn gyson ac yn gynhwysfawr, am y cyfle i ennill gyrfa o fewn y sector yn ôl ystod eang o alwedigaethau.

Bydd y pecyn cais ar gael o 25 Tachwedd 2019. E-bostiwch funding@citb.co.uk i ofyn am becyn.

Gallwch gyflwyno'ch cais rhwng 25 Tachwedd a 5pm ar 20 Rhagfyr 2019.

Byddwn ni'n anfon ffurflen gais atoch chi ar sut i'w chwblhau.

Rydym yn chwilio am geisiadau sy'n dangos:

  • Sut y byddwch yn ymgysylltu â sector o'r diwydiant i fynegi llwybr ym maes adeiladu
  • Sut y byddwch chi'n gweithio gyda chyflogwyr sy'n cynrychioli'r sector rydych chi'n ei dargedu.
  • Sut y byddwch chi'n mynegi'r hyn sydd ei angen i alluogi unigolion i gael eu cyflogi yn y sector, ac o fewn galwedigaethau yn y sector.
  • Ystyried sut y bydd llwybr yn cael ei ddatblygu, yr ymgynghori a'r cynrychiolwyr y bydd angen eu cynnwys.
  • Sut y caiff y llwybr ei brofi.
  • Sut y byddwch yn casglu tystiolaeth i arddangos bod hyn wedi gwella'r gallu i'r sector ddenu a chadw talent newydd.
  • Sut y bydd y buddsoddiad hwn o fudd i gyflogwyr adeiladu.

Darperir nodiadau cyfarwyddo llawn i chi gyda'ch ffurflen gais.

Cyflwyno'ch ffurflen gais erbyn 5.00pm fan bellaf ddydd Gwener 20 Rhagfyr 2019.

Ymunwch â'r weminar

Byddwn ni'n cynnal gweminar i adolygu'r cyfle hwn a'r hyn mae CITB yn ceisio'i ddeall trwy'r broses ymgeisio.

Byddwn ni'nn cynnal gweminar ar ddydd Gwener 29 Tachwedd am 16.00, lle cewch gyfle i ddysgu rhagor a gofyn cwestiynau yn fyw.

Cofrestru ar gyfer y weminar

Prosiectau cysylltiedig

Mae'r comisiwn Llwybrau at adeiladu wedi darparu llawer o wybodaeth gefndirol ar gyfer y comisiwn newydd hwn

Dysgu rhagor am ein prosiectau Llwybrau at adeiladu

Fel enghraifft i gyd-destunoli'r cynnig hwn, rydym wedi gweithio'n ddiweddar gyda Chymdeithas Masnach y Sector Gorffen a Mewnol i ail-lunio prosiect sy'n bodoli eisoes er mwyn profi'r ystyriaeth hon.

Dysgu rhagor am y prosiect Fit Out Futures