Llwybrau i adeiladu

Gwahoddir ceisiadau am gyllid i helpu grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i gael swyddi mewn adeiladu, a chael hyfforddiant sy'n arwain at swyddi adeiladu.

Nod y comisiwn hwn yw cysylltu cyflogwyr â phobl nad ydynt yn draddodiadol yn mynd i mewn i'r diwydiant adeiladu. Bydd hefyd o fudd i'r rhai hynny nad ydynt mewn hyfforddiant na chyflogaeth a sydd am fynd i mewn i'r sector, ond sy'n ei gael yn anodd gwneud hynny.

Mae prinder gweithwyr medrus yn y diwydiant adeiladu. Mae ymfudwyr wedi llenwi'r bwlch mewn gwaith medrus a heb sgiliau, ond mae eu niferoedd yn debygol o ollwng ar ôl Brexit. Bydd angen i gyflogwyr recriwtio llafur medrus a heb sgiliau o ffynonellau eraill.

Ar hyn o bryd, mae rhai grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y diwydiant adeiladu. Dylai cyflogwyr chwilio am ffyrdd o recriwtio mwy o weithwyr o'r grwpiau blaenoriaethol hyn:

 • Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith, yn arbennig lle mae rhwydweithiau i helpu eisoes ar waith
 • Di-waith hirdymor (am fwy na 12 mis)
 • Ymadawyr gwasanaeth (a adawodd wasanaeth milwrol o leiaf flwyddyn yn ôl)
 • Merched sy'n dymuno dod i mewn i'r diwydiant adeiladu
 • Dysgwyr amser llawn (yn arbennig y rhai hynny sy'n astudio ar gyfer diplomâu adeiladu ac amgylchedd adeiledig).

Unrhyw sefydliad sydd yn gallu darparu'r canlyniadau rydym yn chwilio amdanynt am y gorau.

Mae gan y comisiwn gyllideb o hyd at £5m i gwmpasu nifer o brosiectau. Gall prosiectau barhau am hyd at dair blynedd o hyd.

Ein nod yw comisiynu o leiaf un prosiect ar gyfer pob grŵp blaenoriaethol uchod. Gall eich prosiect fynd i'r afael ag un neu ragor o'r grwpiau.

Bydd CITB yn cyllido hyd at 70% o gost y prosiect. Bydd rhaid i chi gyflenwi'r 30% arall mewn arian cyfatebol.

Dylai'r comisiwn hwn arwain at ffyrdd newydd i'r holl grwpiau blaenoriaethol ganfod cyflogaeth yn y diwydiant. Dylid allu trosglwyddo llwybrau rhwng gwahanol feysydd yn y sector adeiladu. Dylai hyn arwain at ostyngiad yn y prinder sgiliau.

Mae hon yn broses dau gam.

1. Cofrestrwch eich diddordeb yn y comisiwn trwy lenwi'r ffurflen mynegi diddordeb. Atebwch yr holl gwestiynau. Bydd y ffurflen hon yn cau ddydd Llun 7 Ionawr 2019 am 5pm. 

Llenwch ffurflen mynegi diddordeb

2. Bydd y tîm cyllido yn adolygu'ch ffurflen ac yn cysylltu â chi i drafod eich syniad.

Os yw'ch syniad yn cydweddu'r holl feini prawf ar gyfer y comisiwn hwn, byddwn ni'n eich tywys drwy'r broses ymgeisio.

Gofynion y prosiect

Dylai pob prosiect ddangos sut mae wedi ymgysylltu â BBaChau a chanlyniadau'r ymgysylltiad hwn.
Dylai ddarparu manylion am:

 • Y ffactorau sy'n cyfrannu at sicrhau bod y grwpiau blaenoriaethol yn barod am gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu.
 • Y budd a ddygwyd gan y prosiect i'r cwmnïau adeiladu sy'n rhan o'r prosiect.

Grwpiau targed

Dylai prosiectau dargedu:

 • Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith, yn arbennig lle mae rhwydweithiau i helpu eisoes ar waith
 • Di-waith hirdymor (am fwy na 12 mis)
 • Ymadawyr gwasanaeth a adawodd y lluoedd milwrol o leiaf 12 mis yn ôl
 • Merched sy'n dymuno ymuno â'r diwydiant adeiladu
 • Dysgwyr amser llawn (yn arbennig y rhai hynny sy'n astudio ar gyfer diplomâu adeiladu ac amgylchedd adeiledig).

Anfonwch eich ffurflen gais ddim hwyrach na 5.00pm ar ddydd Llun 21 Ionawr 2019.

Mae CITB wedi gweithio â diwydiant i ymchwilio i'r bwlch sgiliau mewn sawl maes adeiladu.

Darllenwch grynodebau o'r ymchwil i lywio'ch cais.

The funding team is hosting webinars to support you in your application.