Facebook tracking pixel

Grantiau prentisiaeth ar gyfer lefelau canolradd ac uwch

Rydym yn talu grantiau am bresenoldeb a chyflawniadau ar brentisiaethau canolradd, uwch cymeradwy yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Mae'r grant hwn ar gyfer prentisiaethau lefel ganolradd ac uwch yn cynnwys:

 • Presenoldeb oddi ar y gwaith gyda darparwr prentisiaeth cymeradwy
 • Cyflawni fframwaith prentisiaeth, gan gynnwys fframweithiau prentisiaethau uwch
 • Cyflawni Asesiad Pen y Daith (EPA) o safon brentisiaeth newydd (Lloegr yn unig)

Gallwch wneud cais am grantiau ar gyfer unigolion ar brentisiaethau cymeradwy am:  

Brentisiaethau canolradd ac uwch

 • Fframweithiau prentisiaethau Lefelau 2 (canolradd) a 3 (uwch), sy'n para am 2 flynedd neu fwy yng Nghymru a Lloegr 
 • Lefelau 2 ac uwch o'r safonau prentisiaeth newydd yn Lloegr, sy'n para am 1 flwyddyn neu fwy
 • Prentisiaethau Modern Albanaidd ar Lefelau 5 a 6 SCQF sy'n parhau rhwng 1 a 4 blynedd
 • Prentisiaethau Technegol Albanaidd ar Lefelau 6, 7 ac 8 SCQF sy'n parhau rhwng 1 a 2 flynedd

Mae gwahanol gyrsiau prentisiaeth ar gael yng Nghymru, Lloegr a'r Alban

Gweld pa gyrsiau sy'n gymwys i gael grant yng Nghymru a Lloegr

Gweld pa gyrsiau sy'n gymwys i gael grant yn yr Alban

Gallwch hawlio os ydych wedi'ch cofrestru am lefi gyda CITB ac yn gyfoes â'ch ffurflenni lefi. Mae angen i chi hefyd ddiwallu telerau ac amodau ein Cynllun Grantiau cyffredinol.

Prentisiaethau CITB

Os mai ni yw eich darparwr prentisiaeth, bydd eich Swyddog Prentisiaeth penodedig yn eich helpu i gwblhau'ch gwaith papur yn gywir. Cyhyd ag y byddwn ni'n derbyn y gwaith papur cywir o fewn 20 wythnos o ddechrau'r prentisiaeth, byddwn ni'n dechrau gwneud eich taliadau grant, wedi'u hôl-ddyddio i'r dyddiad cychwyn hwn.

Telir eich grant presenoldeb yn awtomatig bob 13 wythnos.

Darparwyr eraill o brentisiaethau

Os nad ni yw eich darparwr prentisiaeth, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais.

Os ydych chi'n cyflogi prentisiaid sy'n dechrau hyfforddi ar ôl 1 Ebrill 2019, lawrlwythwch a chadwch y ffurflen gais am grant Prentisiaeth (Excel 189KB) a gwnewch yn siŵr eich yn llenwi pob adran. Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

Sylwer: Defnyddiwch Chrome neu Firefox i lawrlwytho'r ffurflen. Rydym yn argymell nad ydych yn defnyddio Internet Explorer oherwydd efallai y byddwch yn cael trafferthion wrth lawrlwytho hwn.

Rhaid i chi ddarparu eich tystiolaeth ategol gan eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant â'ch cais. Rhaid i'r dystiolaeth ddangos:

 • Teitl llawn y fframwaith prentisiaeth neu'r safon
 • Enw'r prentis
 • Dyddiad cychwyn y coleg

Gall tystiolaeth gefnogol dderbyniol fod ar ffurf:

 • cytundeb prentisiaeth gan y coleg neu'r darparwr hyfforddiant neu
 • yr holl wybodaeth ofynnol gan y coleg ar bapur pennawd gan y coleg neu wedi'i gynnwys mewn e-bost gan y coleg neu'r darparwr hyfforddiant (cyfeiriad e-bost yn dod i ben .ac.uk) neu
 • adroddiad DAS y llywodraeth.

Nid yw tystiolaeth yn uniongyrchol oddi wrth gyflogwr, tystysgrifau neu adroddiadau credyd uned yn dystiolaeth dderbyniol.

Anfonwch eich ffurflen gais gyflawn a thystiolaeth ategol at customer.servicesYNET@citb.co.uk.

Cyhyd ag y byddwn ni'n derbyn y gwaith papur cywir o fewn 20 wythnos o ddechrau'r prentisiaeth, byddwn ni'n dechrau gwneud eich taliadau grant, wedi'u hôl-ddyddio i'r dyddiad cychwyn hwn.

Byddwn ni'n anfon ffurflen gais atoch bob 13 wythnos i gadarnhau bod eich prentis yn dal i fod mewn hyfforddiant a chyflogaeth. Bydd rhaid ichi wneud y cadarnhad o fewn 3 mis o ddyddiad cyhoeddi'r ffurflen gais i barhau i dderbyn taliadau.

Cyflwyniadau hwyr

Os na fyddwch yn cyflwyno'ch gwaith papur o fewn 20 wythnos i ddyddiad cychwyn y prentisiaeth, ni fyddwn ni'n ôl-ddyddio taliadau i ddyddiad cychwyn y prentisiaeth. Rydym ond yn gwneud taliadau grant presenoldeb yn ôl-ddyddiedig hyd at y dyddiad rydym yn derbyn eich gwaith papur arno.

Grantiau cyflawni

Dylech dderbyn ffurflen gais ar gyfer grantiau cyflawni, sydd ar gael pan fydd eich prentis yn cwblhau fframwaith prentisiaeth ganolraddol neu uwch neu EPA yn llwyddiannus.

Dylech gadarnhau y cais o fewn 3 mis o'i gyhoeddi i dderbyn y grant cyflawniad.

Os na dderbyniwch ffurflen gais o fewn mis i'r dyddiad cyflawni, cwblhewch y ffurflen gywir isod.

Os bydd eich prentis yn cwblhau'r fframwaith neu'r EPA yn gynnar, byddwn ni'n talu unrhyw grant presenoldeb sy'n weddill sy'n dod o fewn yr un flwyddyn Cynllun Grantiau â'r dyddiad cyflawni.

Ail brentisiaethau ar bob lefel

Gallwch wneud cais am grant ar gyfer hyd at ddau brentisiaeth fesul lefel fesul prentis, os:

 • bydd y prentis yn cymryd ail brentisiaeth mewn galwedigaeth neu grefft arall, neu
 • bydd y prentis yn symud ymlaen i lefel arall o fewn yr un galwedigaeth neu grefft.

Grantiau eraill

Tra dderbyniwch grant prentisiaeth ni allwch wneud cais am unrhyw grantiau eraill ar gyfer yr un prentis,  heblaw am gyflawniadau cwrs byr a chymwysterau offer sy'n angenrheidiol, priodol ac nas cynhwysir o fewn y brentisiaeth.

Rhaid ichi dalu cost hyfforddiant ychwanegol.

Mae cyfraddau grant yn dibynnu ar fath y bentisiaeth a hyd y cwrs.

Mae'r cyfraddau'n sefydlog ar gyfer hyd y brentisiaeth fel y'i rhoddir yn y flwyddyn Gynllun Grantiau mae'r brentisiaeth yn dechrau ynddi, hyd yn oed os ydynt yn newid mewn blynyddoedd Cynllun Grantiau diweddarach.

Gall rhaglenni o dan y safonau prentisiaeth newydd amrywio o ran hyd, felly mae grantiau presenoldeb yn cael eu gosod yn seiliedig ar eu hyd.

Cyfraddau newydd ar gyfer prentisiaethau

O 1 Ebrill 2019 bydd gan brentisiaid newydd ar bob lefel hawl i'r cyfraddau grant y manylir arnynt isod:

Gweithgaredd Swm
Presenoldeb y flwyddyn 1af £2,500
Presenoldeb yr 2il flwyddyn £2,500
Presenoldeb y 3edd flwyddyn £2,500
Cyflawni pob lefel fframwaith prentisiaeth/EPA. £3,500

Dim ond prentisiaid sy'n cychwyn eu prentisiaeth gyda'u darparwr ar ôl 1 Ebrill 2019 fydd yn gymwys ar gyfer y cyfraddau talu sydd newydd gynyddu.

Fe delir y grant cyflawniad o £3500 i bob prentis sydd wedi cyflawni eu prentisiaethau ar ôl 1 Ebrill 2019, hyd yn oed os dechreuon nhw cyn 1 Ebrill 2019.

Gweler Prentisiaeth ar gyfer Lloegr a Chymru ar gyfer y prentisiaethau y bydd y grant hwn yn eu cefnogi.

Gweler Prentisiaethau ar gyfer yr Alban ar gyfer y prentisiaethau y bydd y grant hwn yn eu cefnogi.

Os nad ydych chi'n gweld prentisiaeth yn y rhestr bresennol o'r rhai sy'n gymwys i gael grant, gallwch chi lenwi ffurflen ar-lein i awgrymu y dylid ystyried y brentisiaeth.

Rheolau talu ar gyfer prentisiaethau Lefel 2 a 3 yng Nghymru a Lloegr

Yn Lloegr, gall prentisiaid sydd wedi cofrestru ar gyfer a chwblhau fframwaith prentisiaeth Lefel 2 gynyddu i Lefel 3. Mewn achosion o'r fath, gallwch wneud cais ar wahân am bresenoldeb y trydedd flwyddyn (£2,500) a'r cyflawniad fframwaith uwch (£3,500) ar gyfer cyfanswm o £6,000.

Rheolau talu ar gyfer SCQF Lefelau 5 a 6 yn yr Alban

Yn yr Alban, gall fframweithiau prentisiaeth ar lefel 6 SCQF ac yn uwch gymryd mwy na 3 blynedd, ond ni fydd unrhyw grantiau presenoldeb pellach yn daladwy ar ôl y drydedd flwyddyn.

Darparwyr cymeradwy o brentisiaethau

Mae'n rhaid i chi ddefnyddio darparwr cymeradwy o brentisiaethau sydd:

Talu grantiau

Byddwch yn gymwys i gael grantiau presenoldeb unwaith y bydd eich prentis wedi cwblhau 13 wythnos o gyflogaeth barhaus dan gontract.

Am wybodaeth ar sut rydym yn talu grantiau prentisiaeth, cyfeiriwch at Sut i wneud cais am grant uchod.

Newid cyflogwyr

Os bydd prentis yn newid cyflogwyr yn ystod eu prentisiaeth, telir grantiau presenoldeb a chyflawniad pro-rata yn ôl cyfran y cyfanswm pecyn hyfforddi a gwblhawyd gyda phob cyflogwr.

Cofrestriadau cyn 1 Ebrill 2019

Byddwn ni'n parhau i wneud taliadau ar y gyfradd briodol am weddill y rhaglen ar gyfer prentisiaid a ddechreuodd eu hyfforddiant ac a gofrestrodd ar gyfer cymorth grant cyn dechrau blwyddyn Gynllun Grantiau 2018/2019 (1 Ebrill 2019).

Gweithgaredd Swm
Presenoldeb y flwyddyn 1af £1,965
Presenoldeb yr 2il flwyddyn £1,660
Presenoldeb y 3edd flwyddyn £1,125

Mae'r un peth yn wir i brentisiaid a:

 • gymhwysodd ar gyfer Cymorth Prentisiaeth Uwch (a elwid gynt yn Daliad Atodol), ac a
 • ddechreuodd hyfforddiant ac a gofrestrodd ar gyfer cymorth grant cyn 1 Ebrill 2019.

Fe delir y grant cyflawniad o £3500 i bob prentis sydd wedi cyflawni eu prentisiaethau ar ôl 1 Ebrill 2019, hyd yn oed os dechreuon nhw cyn 1 Ebrill 2019.

Hyfforddiant cymeradwy

Lloegr

Mae dyluniad fframweithiau prentisiaeth Lloegr yn cael eu rheoli gan y Fanyleb Safonau Archwilio Prentisiaethau i Loegr (SASE) a rhaid eu cyflwyno yn unol â'r Rheolau Cyllid Prentisiaethau cyfredol.

Mae dyluniad a chyflwyniad Safonau Prentisiaethau Lloegr (Trailblazers) i'w gweld yn y Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau ac mae dogfennaeth Gyfarwyddyd ar gael ar wefan y Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau.  

Cymru

Mae fframweithiau prentisiaethau Cymru (gan gynnwys prentisiaethau uwch) yn cael eu rheoli gan Fanyleb Safonau Prentisiaethau Cymru (SASW).

Yr Alban

Mae fframweithiau Prentisiaethau Modern ac Uwch yr Alban yn cael eu rheoli gan yTempled Cyfarwyddyd a Chynigion a Phrentisiaethau i Raddedigion yr Alban

Ydych chi wedi anfon eich manylion banc atom?

A oes gennym eich manylion banc fel y gallwn ni dalu allan ar eich cais am grant?

Dim ond trwy drosglwyddiad banc y telir grantiau. Os nad ydym yn dal eich manylion banc cyfredol, cwblhewch a chyflwyno Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol Bacs diogel ar-lein i dderbyn taliadau grant.

Ydych chi wedi llofnodi ar gyfer grantiau ar-lein CITB?
Share