Facebook tracking pixel

Cyfyngiadau Cyllido ar gyfer y gronfa Hyblyg

Adolygwch y cyfyngiadau isod yn ofalus, er mwyn sicrhau y bydd eich cais yn gymwys i gael cyllid trwy'r gronfa Hyblyg Ar y dudalen hon byddwch yn gweld:

 1. Ynglŷn ag ymgeiswyr, partneriaid, cyflenwyr a buddiolwyr
 2. Ynglŷn â gweithgareddau, allbynnau ac eitemau cyflenwadwy
 3. Ynglŷn â chyllid ac atebion cymwys

1. Ynglŷn ag ymgeiswyr, partneriaid, cyflenwyr a buddiolwyr

a. Bydd CITB yn cychwyn deialog ynghylch cynigion dim ond gyda chyflogai parhaol yn y sefydliad sy'n cyflwyno'r cais. Yn ôl disgresiwn CITB gall trydydd partïon ymuno â thrafodaeth os ceir gwahoddiad gan yr ymgeisydd. Disgwylir i drafodaethau gael eu harwain gan yr ymgeisydd fel cadarnhad o berchnogaeth y diwydiant.

b. Ni chaiff mwy na dau sefydliad a restrir fel partneriaid yn y cais fod yn yr un gadwyn gyflenwi sengl.

c. Ni all y gronfa gefnogi unrhyw unigolion nad ydynt yn gymwys o dan reolau'r cynllun grant CITB.

d. Dim ond cyflogwyr cofrestredig â lefi sydd neu'r cyflogwyr hynny sydd â'r potensial i ddod yn gyflogwyr cofrestredig â lefi a ddylai gael budd o'r gweithgaredd.

e. Rhaid i gonsortiwm sy'n cynnwys o leiaf dri sefydliad cymwys wneud ceisiadau, er mwyn sicrhau bod canlyniadau prosiect o fudd i'r diwydiant ehangach. Y sefydliad sy'n gwneud y cais fydd partner arweiniol y prosiect a bydd yn cydlynu gweithgareddau'r prosiect. Sefydliadau cymwys yw:

 • Cyflogwyr a gofrestrir gyda CITB
 • Grwpiau hyfforddi a gyllidir gan CITB
 • Ffederasiynau a chymdeithasau masnach adeiladu.

2. Ynglŷn â gweithgareddau, allbynnau ac eitemau cyflenwadwy

a. Oni nodir yn wahanol, ni fyddwn yn cyllido:

 • Gweithgareddau addysgol, gan gynnwys unrhyw brosiectau sy'n ymwneud â denu a recriwtio i'r diwydiant ac unrhyw raglenni cyn cyflogi
 • Eitemau gwariant cyfalaf
 • Gwobrau hyfforddi, nawdd, digwyddiadau dathlu
 • Cyfarwyddyd technegol neu lawlyfrau annibynnol
 • Prynu meddalwedd a thrwyddedau
 • Teithio a chynhaliaeth
 • Swyddi wedi'u cyllido'n gyfan gwbl / 100%.
 • Datblygu cymwysterau a gefnogir gan y Cyngor Sgiliau Sector.

b. Byddwn ni'n cyllido unrhyw gyfuniad o'r gweithgareddau dilynol fel rhan o brosiect:

 • Deunyddiau hyfforddi, sy'n cynnwys cyfarwyddyd technegol sydd wedi'u cynllunio'n arbennig at ddibenion hyfforddi. Mae angen diffinio canlyniadau hyfforddi penodol yn glir a ffurfio sail i unrhyw geisiadau o'r fath
 • Marchnata rhaglenni hyfforddi a chymwysterau newydd a ddatblygwyd o ganlyniad i'r prosiect a gyllidir, gan gynnwys deunyddiau hyrwyddol.
 • Byddwn ni'n ystyried rhan-gyllido gweithgareddau sy'n cefnogi cyflenwi allbynnau a chanlyniadau prosiect
 • Mae fideos hyfforddi a chyrsiau ar-lein y trefnir eu bod ar gael yn rhwydd i'r diwydiant ehangach a lle gellir cadarnhau bod dysgu wedi digwydd trwy ddulliau heblaw am edrych ar ystadegau.

c. Rhaid i gynhyrchion a ddatblygir i'w defnyddio ar-lein gynnig datrysiad trosglwyddadwy a defnyddio platfformau sy'n bodoli eisoes.

d. Bydd prosiectau gyda chanlyniadau neu destun a gwmpasir gan gomisiwn trefnedig yn cael eu cyllido trwy'r comisiwn hwnnw'n unig, pan fydd wedi'i drefnu i'w gyhoeddi. Byddwn ni'n eich hysbysu a yw'ch prosiect yn dyblygu unrhyw brosiectau sy'n anelu at ganlyniadau tebyg sy'n rhan o gomisiwn.

3. Ynglŷn â chyllid ac atebion cymwys

a. Dylid cau allan Grant o'r cais ac, os yw ar gael, dylid hawlio trwy'r cynllun grant CITB.

b. Rhaid i'r ymgeisydd wneud cyfraniad o 30% o leiaf o werth y prosiect, ac eithrio unrhyw elfen o grant CITB. Mae'n rhaid i brosiectau beidio â dyblygu cynhyrchion neu wasanaethau sydd eisoes yn bodoli a diwallu'r anghenion a nodwyd yn ddigonol.

c. Mae'n rhaid na fydd unrhyw gymorth ariannol arall ar gael ar gyfer y prosiect trwy sianeli eraill sy'n diwallu'r anghenion a nodir yn ddigonol, megis cyllid sgiliau'r llywodraeth.

d. Ni fyddwn yn cyllido unrhyw weithgaredd sy'n digwydd yn y gorffennol, neu y tu allan i'r dyddiadau a nodir yn y cytundeb cyllido prosiect.

Share