Telerau cynnig ar gyfer y gronfa sgiliau a hyfforddiant

Mae hon yn ddogfen gyfreithiol ategol y dylech ei darllen cyn llenwi ffurflen gais.

1. Cyffredinol

1.1 Nod y cyfarwyddiadau hyn yw paratoi eich cais iddo gael ystyriaeth gyfartal a theg â cheisiadau eraill. Darllenwch y cyfarwyddiadau hyn yn ofalus cyn cwblhau'r cynigion. Gallem wrthod eich cais os nad yw'r cynigion ar y ffurf gywir. Hefyd darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer gwneud cynnig yn drylwyr. 

1.2 Darparwch yr holl wybodaeth y gofynnwn amdani yn y fformat a'r drefn a nodir. Cysylltwch â ni yn skills.training@citb.co.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch yr hyn sydd ei angen neu os profwch anhawster wrth ddarparu'r wybodaeth y gofynnir amdani.

1.3 Rhaid i'ch holl isgontractwyr, aelodau'r consortiwm ac/neu gynghorwyr gadw at y Telerau cynnig hefyd.

1.4 Mae CITB yn cadw'r hawl i gysylltu ag unrhyw bartneriaid/partïon a enwir yn y cynnig.

1.5 Nid ydym wedi ymrwymo i unrhyw gamau gweithredu trwy gyhoeddi cynigion neu unrhyw wahoddiad i wneud cynnig; cyfathrebu â chynigydd neu gynrychiolydd neu asiant cynigydd mewn ynghylch yr ymarfer hon; neu unrhyw gyfathrebu arall rhwng CITB ac unrhyw barti arall.

1.6 Mae CITB yn cadw'r hawl i ddiwygio, ychwanegu at neu dynnu'n ôl yr holl gynigion neu unrhyw ran ohonynt, ar unrhyw adeg yn ystod yr ymarfer. Gall hyn gynnwys, er nad yw'n gyfyngedig i, ddyddiad dechrau prosiect.

1.7 Mae CITB yn cadw'r hawl i flaenoriaethu'r cyllid a ddyfarnir neu i oedi neu gau'r gronfa os bydd y galw yn fwy na'r gyllideb a osodir.

2. Cyfrinachedd

2.1 Gall CITB ddatgelu gwybodaeth fanwl sy'n ymwneud â chynigion i'w swyddogion, cyflogeion, asiantau ac/neu gynghorwyr a gall CITB drefnu bod unrhyw un o'r cynigion ar gael i'w harchwilio'n breifat ganddynt. Mae CITB hefyd yn cadw'r hawl i rannu gwybodaeth sy'n berthnasol i'r broses gynnig i bawb, hyd yn oed os mai dim ond un cynigydd sydd wedi gofyn am y wybodaeth.

3. Rhyddid gwybodaeth a diogelu data

3.1 Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 efallai y bydd rhaid i ni ddatgelu gwybodaeth mewn ymateb i gais am unrhyw wybodaeth a gyflwynir gan y cynigydd i CITB.

3.2 Os bydd CITB yn prosesu data personol, bydd prosesu o'r fath yn cael ei wneud yn unol â'r egwyddorion ym Mholisi Preifatrwydd CITB.

4. Cywirdeb gwybodaeth ac atebolrwydd CITB

4.1 Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y cynnig ac/neu unrhyw ddogfen sy'n cyd-fynd ag ef ac/neu a gyhoeddir fel rhan o'r broses gynnig hon ar unrhyw adeg ('gwybodaeth y cynnig') wedi'i pharatoi gan CITB yn ddidwyll heb honni ei bod yn gynhwysfawr nac wedi'i gwirio'n annibynnol. Nid oes unrhyw beth yn y cynigion sydd yn, neu y dylid ei ddehongli fel, addewid neu sylwh ynghylch y dyfodol. Bydd testun y cynigion ond yn cael effaith gontractiol pan y'i cynhwysir, ac i'r graddau y'i cynhwysir, yn nhelerau contract.

4.2 Nid yw unrhyw un yn CITB, ei swyddogion, ei gyflogeion, ei asiantau ac/neu ei gynghorwyr yn gwneud unrhyw sylw neu warant ynghylch, neu (ac eithrio yn achos cam-gynrychioli twyllodrus) yn derbyn unrhyw atebolrwydd ynghylch digonolrwydd, cywirdeb, rhesymoldeb neu gyflawnrwydd gwybodaeth y cynnig (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, golled neu ddifrod sy'n codi os bydd y cynigydd yn dibynnu ary cyfan neu unrhyw ran o wybodaeth y cynnig, sut bynnag y bydd yn codi).

5. Gwrthdrawiadau buddiannau

5.1 Mae CITB yn mynnu bod pob gwrthdrawiad buddiannau gwirioneddol neu bosibl gan gynnwys (heb gyfyngiad) y rhai hynny sy'n codi pan fydd aelod o gadwyn gyflenwi'r cynigydd ac/neu unrhyw un o'i gynghorwyr yr un sefydliad neu gwmni neu'n aelod o'r un grŵp o gwmnïau â'r un a gyflwynir gan gynigydd arall fel rhan o'i gadwyn gyflenwi neu'n gynghorydd i'r ail gynigydd hwnnw ac/neu'n gweithio i CITB ar y prosiect hwn neu unrhyw brosiect tebyg i gael ei ddatgelu i CITB. Rhaid datrys unrhyw wrthdrawiad buddiannau gwirioneddol neu bosibl i foddhad CITB cyn cyflwyno cynigion. Gallai methiant i ddatgan bodolaeth ac/neu ddatrys unrhyw wrthdrawiadau i foddhad CITB arwain at anghymhwyso cynigydd a gwrthod unrhyw ymateb i gynnig a gyflwynir.

6. Paratoi cynigion

6.1 Ni fydd CITB yn atebol am unrhyw gostau neu dreuliau a delir gan y cynigydd ac/neu eu his-gontractwyr, cyflenwyr ac/neu gynghorwyr yn y broses gynnig hon.

7. Gwrthod cynigion

7.1 Rhaid i gynigwyr gwblhau a darparu'r holl wybodaeth am geisiadau CITB yn unol â dogfen gyfarwyddyd y cynnig. Bydd methu â chydymffurfio â dogfen gyfarwyddyd y cynnig yn arwain at CITB yn gwrthod cais.

7.2 Ni fydd cynigion yn cael eu goleddfu na'u ategu gan ddatganiadau sy'n golygu bod unrhyw ran o'r cais yn anghyson. Dim ond cynigion heb eu goleddfu fydd yn cael eu hystyried. Ni dderbynnir newidiadau i ddogfennau'r contract. Bydd penderfyniad CITB ynghylch a yw cynnig ar ffurf dderbyniol yn derfynol.

7.3 Mae CITB yn cadw'r hawl i anghymhwyso unrhyw gynigydd os gwneir unrhyw gamgynrychiolaeth berthnasol mewn unrhyw ran o'i ymateb i gynnig ac/neu mewn unrhyw wybodaeth arall a gyflwynir gan y cynigydd hwnnw ac/neu os nad yw'r cynigydd hwnnw'n hysbysu CITB am unrhyw newid mewn amgylchiadau.

7.4 Mae CITB yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw gynnig os oes unrhyw faterion neu ymholiadau sy'n weddill yn ymwneud ag unrhyw gynnig arall am gyllid.

8. Cyflwyno cynigion

8.1 Bydd y cynigydd yn cwblhau'r holl gwestiynau a gyflwynir a darparu'r holl wybodaeth a dogfennau y gofynnir amdanynt yn y cynigion yn y drefn maent yn ymddangos, yn y fformat angenrheidiol ac yn llawn o dan bob cwestiwn. Bydd unrhyw wybodaeth sydd ar goll yn golygu bod cynnig yn anghyflawn a bydd yn cael ei wrthod.

8.2 Efallai na fydd ymatebion sy'n anghyson yn diwallu gofynion y cynnig.

8.3 Bydd CITB yn cynnal ei asesiad o'r wybodaeth a ddarperir yn y cynigion yn unol â'r fethodoleg a nodir yn Adran 10 y ddogfen hon, Methodoleg Asesu Cynigion.

8.4 Mewn perthynas â dogfen gynnig, nid yw datganiad y diwallir gofyniad penodol ynddo'i hun yn ddigonol; rhaid i chi fod yn barod i ddarparu gwybodaeth ategol.

8.5 Bydd y cynnig yn cael ei gyflwyno gan y sefydliad a gynigir a bydd yn gwneud contract ffurfiol gyda CITB os caiff ei benodi. Bydd yn cael ei lofnodi gan bobl sydd wedi'u hawdurdodi i gyflwyno cynigion ac i wneud contractau ar ran y cynigydd fel arfer:

a) Pan fydd y cynigydd yn bartneriaeth, gan ddau bartner sydd wedi'u hawdurdodi'n briodol.

b) Lle bydd y cynigydd yn gwmni, gan ddau gyfarwyddwr neu gan gyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni, lle mae'r personau hynny wedi'u hawdurdodi'n briodol at y diben hwnnw. Os oes gan gwmni unig gyfarwyddwr a dim ysgrifennydd cwmni, mae'n ddigon i ffurflen y cynnig gael ei llofnodi gan yr unig gyfarwyddwr hwnnw ar yr amod bod unigolyn annibynnol yn dyst i'r llofnod.

8.6 Bydd pob cais yn cael ei gyflwyno ar y fersiwn gyfredol o'r ffurflen gais PDF Sgiliau a Hyfforddiant, y gellir ei lawrlwytho oddi ar Dudalen cronfa hyfforddi cyflogwyr bach a'i gyflwyno drwy e-bost i skills.training@citb.co.uk

8.7 Cyhoeddir dyddiadau cau'r ffenestr asesu ymlaen llaw ar y dudalen berthnasol. Er mwyn cael eich asesu o fewn unrhyw ffenestr asesu benodol, rhaid derbyn cynigion heb fod yn hwyrach na'r dyddiad cau cyhoeddedig.

Sylwer: Ni roddir estyniad o amser, ac ni chaiff unrhyw gynnig a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau hwn ei ddiystyru ond bydd yn cael ei gyflwyno'n awtomatig i'r ffenestr gynnig nesaf sydd ar gael.

8.8 Dylai cynigwyr ganiatáu digon o amser i gyflwyno unrhyw gynnig erbyn y dyddiad cau. Mae'r risg na fydd CITB yn derbyn unrhyw gynnig neu y bydd yn ei dderbyn yn hwyr ar fenter y cynigydd.

9. Gwarantau'r cynigydd

9.1 Wrth gyflwyno'i gynnig, mae'r cynigydd yn addo:

a) Mae'r holl wybodaeth, sylwadau a materion ffeithiol eraill a gyfathrebir (yn ysgrifenedig neu fel arall) i CITB gan y cynigydd, ei staff neu asiantau mewn cysylltiad â'r cynnig neu sy'n deillio ohono yn, ac y byddant yn, wir, cyflawn ac yn gywir ar y dyddiad cyflwyno ym mhob ystyr

b) Mae ganddo'r pŵer ac awdurdod llawn i fynd i gytuno i'r contract a chyflawni'r rhwymedigaethau yn nogfennau'r contract a bydd, os gofynnir iddo, yn cyflwyno tystiolaeth i CITB

c) Mae ganddo statws ariannol cadarn ac mae ganddo a bydd ganddo ddigon o gyfalaf gweithio, staff medrus, cyfarpar ac adnoddau eraill ar gael iddo gyflawni'r rhwymedigaethau a bennir yn nogfennau'r contract.

10. Methodoleg asesu cynigion

10.1 Bydd CITB yn cynnal asesiad o'r cynigion yn unol â'r meini prawf a nodir yn y Nodiadau Cyfarwyddyd Sgiliau a Hyfforddiant sydd ar y ffurflen gais.

10.2 Nid yw CITB yn addo ac ni fydd yn rhwym wrth dderbyn unrhyw gais.

10.3 Cynhelir gwiriadau cymhwysedd a gwrthodir cynigion os canfyddir nad ydynt yn diwallu'r meini prawf cymhwysedd.

10.4 Ar gyfer cynigion sy'n cael eu cadarnhau fel rhai cymwys, gwneir asesiad o'r cynnig, yn seiliedig ar ymatebion yr ymgeisydd i Adrannau 2, 3 a 4 y ffurflen gais. Bydd asesydd y cynnig yn defnyddio barn broffesiynol resymol i ystyried a yw ymateb yn dderbyniol. Bydd hyn yn seiliedig ar sicrhau bod yr ymgeisydd wedi cynnwys yr holl wybodaeth briodol yn gywir yn ôl y gofyn yn y nodiadau cyfarwyddyd.

10.5 Mae angen i'r ymgeisydd ddarparu ymatebion derbyniol i adrannau 2, 3 a 4 i dderbyn cyllid.  Bydd ymatebion yr ystyrir eu bod yn annigonol yn cael eu gwrthod ac ar ôl adborth darperir cyfle i'r ymgeisydd ailymgeisio.

10.6 Ar ôl gwerthuso ymatebion y cynigion, os yw CITB o'r farn nad yw unrhyw un o'r cynigion yn foddhaol, efallai na fydd yn dyfarnu unrhyw statws cynigydd a ffefrir.

10.7 Mae CITB yn cadw'r hawl i dderbyn rhannau o gynnig ac i wrthod rhannau eraill. Gall CITB wrthod cynnig yn rhannol neu'n gyfangwbl ar y sail bod darpariaeth yn cael ei gwneud mewn man arall ar gyfer y cynnig neu fod y cynnig yn derbyn neu wedi derbyn cyllid amgen.

10.8 Os bydd CITB yn derbyn rhan o gynnig, gall CITB drafod y Cyllid i'w dalu, mewn perthynas â chyfradd y farchnad, na fydd efallai'r swm a gynigiwyd ar gyfer y rhan honno o'r cynnig yn y cynnig. Mae hyn er mwyn sicrhau gwerth am arian i CITB a'r buddiolwr yn y pen draw, y diwydiant adeiladu.